Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả thiết bị rót sữa đậu nành tự động được lắp đặt đầy đủ.

Kết quả thiết bị rót sữa đậu nành tự động được lắp đặt đầy đủ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.9 Khảo nghiệm sơ bộ thiết bị chiết rót và vặn nắp chai sữa đậu nành tự

động.

Khảo nghiệm thiết bị chiết rót và vặn nắp chai sữa đậu nành tự động.

Địa điểm: tại xưởng thực tập CK6 - Bộ môn Cơ Điện Tử - Trường ĐH Nông

Lâm TP. HCM.

Khảo nghiệm thời gian chiết mỗi chai và khối lượng sữa trong chai.

Bố trí thí nghiệm ngẫu nhiên hồn tồn, 2 nghiệm thức và 20 lần lặp lại.

Khảo nghiệm phần rót và cân khối lượng từng chai để đánh giá sai lệch thể tích

của các chai

Bảng 4.1 Kết quả khảo nghiệm thiết bị rót sữa đậu nành tự động.

Số lần

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Trung

bìnhThể tích

(ml)

350

360

353

355

359

360

350

355

354

348

355

347

352

358

350

353

356

354

348

349Khối lượng

(g)

420

425

420

421

425

426

421

423

424

419

422

419

421

424

420

421

423

422

418

419353.45421.6553428

426

424

422

420Khối lượng

(g)418

416

414

412123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Hình 4.26 Biểu đồ khảo nghiệm.

Kết luận: sau quá trình khảo nghiệm thiết bị hoạt động với cơng suất 10

chai/phút.

Thể tích trung bình của các chai là:35010(ml).54Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1 Kết luận.

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của giáo viên

hướng dẫn, đề tài đạt được một số kết quả:

Hoàn thành thiết kế, chế tạo thiết bị chiết rót và vặn nắp chai sữa đậu nành tự

động.

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị, chế tạo thử nghiệm mơ hình rót sữa đậu nành

tự động.

Thiết lập giải thuật điều khiển thiết bị rót sữa đậu nành tự động.

Viết chương trình điều khiển thiết bị rót sữa đậu nành tự động.

Tiến hành khảo nghiệm sơ bộ thiết bị cho thấy năng suất đạt được là 10

chai/phút. Sự sai lệch về thể tích giữa các chai là 35010(ml).

5.2 Kiến nghị.

Hiện nay, để đưa được thiết bị ra thị trường cần phải thay đổi một số vật liệu phù

hợp với yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm, chu trình sản xuất phải khép kín, năng suất

phải được nâng lên cao.55TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

[1] PGS. TS. Trịnh Chất – TS. Lê Văn Uyển, Tính tốn thiết kế hệ thống dẫn

động cơ khí, tập 1, NXB Giáo dục – 2002.

[2] Nguyễn Trọng Hiệp - Nguyễn Văn Lẫm, Thiết kế chi tiết máy, NXB Giáo

dục – 2003.

TIẾNG NƯỚC NGOÀI

[3] Michael Margolis (2011), Arduino Cookbook.56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả thiết bị rót sữa đậu nành tự động được lắp đặt đầy đủ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×