Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự thành lập KT hệ ABO :

Sự thành lập KT hệ ABO :

Tải bản đầy đủ - 0trang

-  Chú ý khi xác đònh

nhóm máu ở trẻ sơ

sinh trong lứa tuổi 4 – 6tháng

Hoạt :tính anti A hoặc

anti B thấp là BT .

Nếu cao  phải chú ý

đến loại anti A hoặc anti

B miễn dòch từ huyết

thanh mẹ  thai nhi .- Anti A, anti B tự

nhiên

Bản chất hóa học làø

:γ - Globulin (IgM)Do các tế bào miễn

dòch của cơ thể sản

xuất  hằng đònh suốt

đời- Anti A, anti B miễn

dòch

Bản chất hóa học là

IgGHình thành sau 1 quá

trình đáp ứng MD như :+ Không cùng nhóm

máu giữa mẹ & thai

nhi .

+ Người không có KN

A , B mà bò nhiễm- Các kháng thể

miễn dòch :

Qua được màng nhau thai từ

mẹ  thai nhi .Hoạt tính mạnh ở 370C trong

môi trường Albumin .Hoạt tính khuếch tán

mạnh... nhưng hoạt tính sẽ

giảm dần  mất hẳn nếu

không được lập lại kích

thích miễn dòch .- Các anti A, anti B miễn

dòch thường gặp ở

người nhóm máu O 

gọi là nhóm máu O

nguy hiểm : không sử

dụng để truyền như

máu nhóm máu O

thông thường.4. Các nhóm phụ của

hệ ABO

a. Nhóm máu A : A1 & A2

HC A1HC A2Phản ứng mạnh

với

anti A

Chứa chất đặc

hiệu nhóm APhản ứng yếu

với

anti A

Chứa chất biến

đổi

đặc

biệt

nhóm A & chất

đặc hiệu nhóm

- 80% nhóm

0 máu A hay AB

thuộc A1 & 20% là A2

-raPhản ứng truyền máu ít xảyb. Các nhóm dưới B: B3,

BX, Bel

Ít gây ngưng kết anti B

 không có ý nghóa

trong truyền máu .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự thành lập KT hệ ABO :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×