Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tự soạn một bản di chúc và chỉ ra các điều kiện hợp pháp của bản di chúc đó

Tự soạn một bản di chúc và chỉ ra các điều kiện hợp pháp của bản di chúc đó

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÀI TẬP HỌC KỲ MƠN LUẬT DÂN SỰ 1

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcDI CHÚC

Hôm nay, ngày 12 tháng 03 năm 2019, vào lúc 23 giờ 14 phút, tại

phường Tân Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Họ và tên tôi là: Nguyễn Văn A

Sinh ngày: 16/10/1970

CMTND số …………..Nơi cấp: CA tỉnh Thanh Hóa. Ngày cấp:

HKTT: xã Hải Hòa, hun Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Chỗ ở hiện tại: phường Tân Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như

sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:Diện tích 100 m 2 đất ở tại thửa số 283,

tờ bản đồ số 20 xóm 5 tại phường Tân Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà

Nội.

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Văn A, được UBND phường

Tân Mai cấp ngày 19/04/2000, số seri BE 172323.

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tơi qua đời:

Họ và tên Ơng (Bà): Nguyễn Văn B

Sinh ngày: 16/10/1995

8BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN LUẬT DÂN SỰ 1

CMTND số:…………………………Nơi cấp:CA Thành phố Hà Nội.

Ngày cấp: 20/12/2012

HKTT: phường Tân Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: phường Tân Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã

nêu trên, do tôi để lại. Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ

ai khác.

Để làm chứng cho việc tơi lập Di chúc, tơi có mời hai nhân chứng là:

1. Họ và tên: Nguyễn Thị C

Sinh ngày: 18/10/1993

CMTND số:…………………..Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội. Ngày

cấp: 30/12/2010

HKTT: phường Tân Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: phường Tân Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

2. Họ và tên: Nguyễn Văn D

Sinh ngày: 20/12/2000

CMTND số:…………….Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội. Ngày

cấp:25/12/2015

HKTT: phường Tân Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: phường Tân Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc

những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là9BÀI TẬP HỌC KỲ MƠN LUẬT DÂN SỰ 1

người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ

năng lực hành vi dân sự.

Di chúc đã được lập xong hồi 23 giờ 28 phút ngày 12 tháng 03 năm 2019

đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tơi, tơi khơng sửa đổi hoặc thêm

bớt điều gì.

Di chúc được lập thành 2 bản, mỗi bản 02 trang./.

Ngày 12 tháng 03 năm 2019Nhân chứng 1Nhân chứng 2Người lập Di chúcNguyễn Thị CNguyễn Văn DNguyễn Văn A3.2. Các điều kiện hợp pháp của bản di chúc trên

Thứ nhất, người lập di chúc là anh Nguyễn Văn A có năng lực pháp luật

dân sự, năng lực hành vi dân sự:

– Yêu cầu về độ tuổi: đủ 18 tuổi.

– Yêu cầu về nhân thức: sức khỏe, nhận thức bình thường.

Thứ hai, anh Nguyễn Văn A hồn tồn tự nguyện lập di chúc: “Di chúc đã

được lập xong hồi 23 giờ 28 phút ngày 12 tháng 03 năm 2019 đã thể hiện đúng

theo ý chí, nguyện vọng của tơi, tơi khơng sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì”.

Thứ ba, nội dung của di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Thứ tư, hình thức của di chúc đúng quy định của pháp luật:

Các yêu cầu về nội dung đối với mọi di chúc viết:10BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN LUẬT DÂN SỰ 1

– Di chúc trên đã ghi rõ ngày, tháng, năm lập di chúc.

– Di chúc trên đã ghi rõ họ và tên, nơi cư trú của người lập di chúc.

– Di chúc trên đã ghi rõ họ, tên người, tên cơ quan, tổ chức được hưởng di

sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được nhận di

sản.

– Di chúc trên đã ghi rõ di sản để lại và nơi có di sản.

– Di chúc trên đã ghi rõ việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội

dung của nghĩa vụ.

– Di chúc trên không viết tắt hoặc viết bằng kí hiệu, di chúc trên đã đánh

số thứ tự mỗi trang và có ký hiệu của người lập di chúc.

Thứ năm, di chúc trên thuộc loại di chúc bằng văn bản có người làm

chứng và được lập theo trình tự tương ứng.

4.Phương hướng hồn thiện pháp luật về hình thức di chúc trong giai

đoạn hiện nay

4.1. Quan điểm về hoàn thiện pháp luật về hình thức di chúc trong

giai đoạn hiện nay

Thứ nhất, hồn thiện pháp luật về hình thức di chúc phải bảo đảm tính

thống nhất với pháp luật về thừa kế nói chung, thừa kế theo di chúc nói riêng.

Thứ hai, bảo đảm cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của

mình cho người thừa kế theo pháp luật, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo

pháp luật.

Thứ ba, bảo đảm an toàn trật tự xã hội, duy trì được tình đồn kết trong gia

đình.

4.2. Một số giải pháp nhằm hồn thiện pháp luật về hình thức di chúc

trong giai đoạn hiện nay

Một là, sửa đổi những bất cập trong việc công chứng di chúc miệng.

11BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN LUẬT DÂN SỰ 1

Hai là, cần hướng dẫn cụ thể hơn về việc lập di chúc chung của vợ chồng.

Ba là, hoàn thiện các quy định về người làm chứng lập di chúc, người viết

hộ di chúc.

Bốn là, dưới góc độ pháp luật về hình thức của di chúc, cần có nghiên cứu

để quy định di chúc có điều kiện.12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tự soạn một bản di chúc và chỉ ra các điều kiện hợp pháp của bản di chúc đó

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×