Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III.Xương con,cơ và dây chằng

III.Xương con,cơ và dây chằng

Tải bản đầy đủ - 0trang

III.Xương con,cơ và dây chằng

2.Xương đe:gồm thân,ngành ngang,ngành

xuống

- Ngành ngang:ở sau,ngắn,trong hố đe

-ngành xuống:dưới thân,khớp với chỏm xương

bàn đạp

-xương đe cố định vào hố đe bởi:

+d/c sau:mỏm ngành ngang->mỏm sau hố đe

+d/c trên:thân-> trần thượng nhĩ

+d/c bên:x. Đe-> chỏm x.búa ( có liên quan

đến cố định xương đe vào hố đe ko???)III.Xương con,cơ và dây chằng

3.cơ búa: nằm trong ống cơ búa,mỏm

thìabám vào phần dưới cán búa(V3)III.Xương con,cơ và dây chằng

6.Các nếp và dây chằng

a.Nếp búa-đe bên:Là nếp bắt đầu ở phía sau từ phần ngồi của nếp

dây chằng đe sau , và tiếp tục ở phía trước giữa ngành ngang xương

đe và tường thượng nhĩ ngoài đến cạnh sau của đầu xương búa.tại

đây nó thường chạy vòng xuống dưới để hợp với d/c búa sau tạo

nên giới hạn sau của khoang búa bên,đóng lại hồn tồn phần thấp

thượng nhĩ ngoài

- chia thượng nhĩ ngoài thành 2 phần ngoài trên và ngồi dưới

- Nằm ngang,rộng mỏng;< 0.2 mm

- Hình a:tai phải

+nếp búa đe bên bắt đầu từ phần ngoài của dây chằng đe

sau (mũi tên chéo):Nó làm khép lại khoảng khơng giữa xương đe và

tường xương thượng nhĩ ngồi (B), và thường đi xuống ra trước

(mũi tên ngang).

+ Eo nhĩ mở xuất hiện cả 2 bên của ngành dài xương đe ,

giữa gân cơ căng (T)và phần giữa của dây chằng đe sau (mũi tên

cong)

-hình b:nhìn hướng từ trước trên :

+ phần đi xuống (mũi tên ngang) của nếp búa đe bên tạo nên

phần trên của giới hạn sau của khoang búa ngoài( mũi tên chéo),

+ nếp dây chằng búa trước (A) tạo nên bờ giới hạn trước của

nếp búa đe bên

+Eo nhĩ phát triển ở phía trước đến gân cơ căng , giới hạn

phía sau trên bởi cạnh giữa của dây chằng đe sau( mũi tên cong),

giới hạn sau dưới bởi mỏm thápIII.Xương con,cơ và dây chằng

• Nếp búa đe bên: có khi 1 hoặc 2 bó ngang

khỏe hơn đi ngang qua nếp d/c búa đe sau

phân ra nửa trước và nửa sau(hình a)

• Hình a:tai trái,nhìn từ trên xuống:bó chạy

ngang:mũi tên ngang)bó d/c khác xuất phát từ

cổ x.búa(mũi tên chéo) xuát hiên ở chỗ võng

xuống dưới của nếp d/c búa đe bên hướng về

phía khoang búa bên(L) TI:eo nhĩ.A d/c búa

trước

• ở một vài trường hợp,nếp búa đe chạy xuống

dưới dọc bờ dưới của x.đe đi thảng đến nếp

d/c búa sau(hình b)

• Hình b:tai phải,nhìn từ sau trên:Nếp búa đe

ngoài mỏng(mũi tên ngang)chạy ra trước dọc

theo bờ dưới của ngành ngang và thân x.đe

hướng về khoang búa bên(mũi tên chéo)dầu

xương búa gắn với trần thượng nhĩ =d/c treo

x.búa(mũi tên dọc)T gân cơ búa.TF nếp cơ búaIII.Xương con,cơ và dây chằng

• Hiếm khi thấy nếp búa-đe bên chạy thẳng về

phía trước mà khơng chạy võng xuống

dưới,dọc theo đầu xương búa và tạo nên trần

mỏng của khoang búa bên(hình)

• Nếp d/c búa đe bên tiếp tục vòng xuống dưới

mỏng và tách biệt khỏi d/c búa bên( ở vị trí

thấp hơn)tạo nên sàn khoang búa bên.trong

trng hợp này đường dẫn khí của khoang

búa bên mở hướng về nếp búa đe bên và nếp

búa bên,đi ngang từ đầu xương búa đến

tường thượng nhĩ bên->tạo nên một phàn

mái của khoang búa bên

• Hình: tai trái,nhìn từ trên xuống:nếp búa-đe

bên(mũi tên ngang)mỏng,cỏ dải uốn cong

xuống dưới ở phần trước của nó(mũi tên

chéo)

ở trước,nếp búa bên mỏng(mũi tên

cong)phủ khoang búa bên.A:d/c búa trướcIII.Xương con,cơ và dây chằng

• Phần trước của nếp có sự biên đổi lớn,nếp có

thể tận hết khi chưa đến nếp d/c búa sau->phần

thấp của thượng nhĩ ngoài đến kết nối rộng rãi

với phần trên thượng nhĩ ngồi và khoang búa

bên(hình a)trường hợp này hiếm khi thấy được

phần thấp của thượng nhĩ ngoài ở trên nếp d/c

búa-đe bên theo hướng trước

• Hình:tai phải,nhìn từ phía trong:nếp búa-đe

bên(mũi tên ngang) tận hết ở thân xương

đe,khơng có phần trước.lúc này,phần thấp của

thhượng nhĩ ngồi(mũi tên cong) kết nối rộng với

phần trên thượng nhĩ ngoài và khoag búa

bên(mũi tên chéo:một phần nhỏ khoang búa bên

xuất hiện phía ngồi x.búa)

• Hiếm khi nếp búa-đe bên chạy lên trên tận hết ở

trần thượng nhĩ,sau đó gắn với phàn trước của

phần trên thượng nhĩ ngồi,phần bưới thượng

nhĩ ngồi còn giữ được mối liên hệ với khoang

búa bênIII.Xương con,cơ và dây chằng

• b.d/c sau xương đe:là d/c chạy vng góc từ

đầu sau ngành ngang x.đethành thượng nhĩ

phía trong và phía ngồi

d/c có 2 phần:phần ngồi dày hơn phần

trong:phần ngồi:g/h sau của d/c búa đe

bên.phần trong:phân chia eo nhĩ trước và eo

nhĩ sau(hình a)

Eo nhĩ sau:nối thượng nhĩ sau ->hố đe

Hình a:tai trái nhìn từ trên:eo nhĩ sau(mũi tên

dọc)eo nhĩ trước (mũi tên chéo)nếp búa đe

bên(mũi tên cong)

Đa số eo sau được đóng lại bởi màng sau xương

đe:từ phần trong d/c đe sau ra sau(mũi tên

ngang hình b) eo nhĩ sau là đường dẫn khí

phụ

Hình b:tai phải

Trong vi phẫu Eo nhĩ sau có thể quan sát được từ

hướng phía trướcIII.Xương con,cơ và dây chằng

c.d/c búa trên:

-đầu x.búa trần thượng

nhĩ

-d/c này hẹp và ngắn

Mũi tên ngang:màng giữa

thượng nhĩ trước và

thượng hhĩ trongIII.Xương con,cơ và dây chằng

• Nếp cơ căng:gân cơ búa

->mào ngang

• Nếp thừng nhĩ

• Các nếp khác:d/c búa

trước,d/c búa sauIV.Phân chia thượng nhĩ

1.Hồnh thượng nhĩ:

• Hồnh thượng nhĩ tai phải:

• 1: xương thành trước thượng nhĩ

• 2 nếp cơ búa

• 3 khe nhĩ-đá

• 4 thần kinh thừng nhĩ

• 5 d/c búa trước

• 6 gai nhĩ trước

• 7 phần khỏe(dày) của d/c búa bên

• 8 gân cơ búa

• 9 phần yếu(mỏng)của d/c búa bên

• 10 cổ x.búa

• 11 nếp búa-đe bên

• 12 x.đe

• 13 x.bàn đạp

• 14 eo nhĩ

• 15 d/c đe sau

• 16 dường dẫn khí khơng hằng định qua hố đeIV.Phân chia thượng nhĩ

Hồnh thượng nhĩ: Bao gồm 2 nếp gấp:

- nếp cơ căng:giữa gân cơ căng và mào ngang

-nếp búa-đe bên

2.Eo nhĩ(eo nhĩ trước):

-Eo nhĩ sau:

-Eo nhĩ trước:đường dẫn khí rộng,của tồn bộ thượng

nhĩ,ngoại trừ khoang prussak

+giới hạn:- từ gân cơ búa ở phía trước  phần trong d/c đe

sau ở sau trên và mỏm tháp ở sau dưới

- phía trong:xương thượng nhĩ trong

- ngồi:ngành ngang x.đe và đầu x.búa

khoang g/h bởi các cấu trúc này là thượng nhĩ trong

eo nhĩ mở hoàn toàn

+liên quan:

- dưới là trung nhĩ

- phần trước:phía trên ngang mức gân cơ búa:thượng

nhĩ trước

-trên:thượng nhĩ trong

-ở giữa dưới 1-2mm là khớp đe đạp

+kích thước:rộng:tai vị trí ngành ngang x.đe :1.3mm.choe

hẹp nhát ở mức thân xương đe 1mm..phía trước giữa

mặt dưới cơ búa và đầu x.búa rộng 3mm.từ gân cơ búa>d/c sau x.đe 6mmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.Xương con,cơ và dây chằng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×