Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1.22:Hệ trục tọa độ gắn cho tay máy 3 bậc tự do.

Hình 1.22:Hệ trục tọa độ gắn cho tay máy 3 bậc tự do.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn Trinh1.3.2.2 Các ma trận biến đổi đồng nhất:

C 1

 S 1

1

T0  

 0 00 S 1

0  C 1

1

0

0

0C 3  S 3

 S 3 C 3

3

T2  

 0

00

 00

C 2  S 2 S 2 C 2

0

2

; T1 

l1

0

0

1

0

 00 l 2C 2

0 l 2 S 2 

;

1

0 0

1 0 l 3C 3

0 l 3S 3 

;

1

0 0

1 T02 T01 T12 T03 T02 T23

;323112T T TC 1C 2  C 1S 2 S 1 l 2C 1C 2

 S 1C 2  S 1C 2  C 1 l 2 S 1C 2 

2

;

T0 

 S 2

C 2

0

l 2 S 2  l1 

0

0

0

1

C 23  S 23

 S 23 C 23

3

T1  

 0

00

 00 l 3C 23  l 2C 2

0 l 3S 23  l 2S 2 1

00

1

C 1C 23  C 1S 23 S 1 l 3C 1C 23  l 2C 1C 2

 S 1C 23  S 1S 23  C 1 l 3S 1C 23  l 2 S 1C 2 

3

;

T0  

 S 23

C 23

0

l 3S 23  l 2 S 2  l1 

0

0

0

1

Trong đó:  12  1   2; 123  1   2   31.3.2.3 Tìm ma trận Jacobian

Ta có ma trận biến số động học:

 Nx Sx

 Ny Sy Nz Sz0

0Ax

Ay

Az

0Px 

Py 

;

Pz 1Trong đó: Nx,y,z là phương vng góc; Sx,y,z là phương tiếp cận; Ax,y,z là hướng của

tay kẹp; Px,y,z là chỉ vị trí của tay kẹp.

Jacobian:Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích37Đồ án tốt nghiệp

 Px

  1

 Py

J 

  1

 Pz

  1GVHD: ThS. Trần Văn TrinhPx

 2

Py

 2

Pz

 2Px 

 3 

Py 

;

 3 

Pz 

 3 Với :

Px l 3C 1C 23  l 2C 1C 2

Py l 3S 1C 23  l 2S 1C 2

Pz l 3S 23  l 2 S 2  l1Tính các đạo hàm riêng ta được ma trận Jacobian như sau:

  l 3S 1C 23  l 2S 1C 2  l 3C 1S 23  l 2C 1S 2  l 3C 1S 23

J   l 3C 1C 23  l 2C 1C 2  l 3S 1S 23  l 2C 1S 2  l 3C 1S 23 ;



0

l 3C 23  l 2C 2

l 3C 23 

Tìm các vị trí kỳ dị của cánh tay:

Định thức của Jacobian bằng không.

det  J  0   2 90  ,  3 0 

Khi đó ba khớp của cánh tay robot tạo thành một đường thẳng, ta có điểm kỳ dị trong

biên.1.3.2.4. Viết phương trình động lực học của cánh tay robot

* Phương trình dạng tổng quát:

n..nn..  Dik q k   hikm q k q m  C i

k 1k 1 m 1Trong đó:D3ikT Tr (U jk I jU ji ) ;j max(i , k )

3C i   mi g U ji r jhikm 3 Tr (U I Uj max(i , k , m )jkmjT

ji);jj iTheo bài ta có:

Các biến khớp:  1, 2, 3 đều là khớp xoay nên ta được matran Qi

0  1

1 0Q1 Q2 Q3 0 00 00

0

0

00

0

00* Tính thông số DikD3jk Tr (U I U Tj max(i , k )jkjji)Trong đó Ij là tensor qn tính của mỗi khâu.D11TTTTr (U 11 I 1U 11)  Tr (U 21 I 2U 21)  Tr (U 31 I 3U 31)Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích38Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhTT12Tr (U 22 I 2U 21)  Tr (U 32 I 3U 31)13Tr (U 33 I 3U 31)21Tr (U 21 I 2U 22)  Tr (U 31 I 3U 32)22Tr (U 22 I 2U 22)  Tr (U 32 I 3U 32)23Tr (U 33 I 3U 32)31Tr (U 31 I 3U 33)32Tr (U 32 I 3U 33)33Tr (U 33 I 3U 33)D

D

D

D

D

D

D

DTTTTTTTTTTrong đó:U

U

Uij j  1 Q i ; j i

j T j 1

 T 0



0; j  i11Q T 0 ; U 21 Q T 0 ; U 31 Q T 0

1

1

122T 0 Q11222T ;U

1T 0 Q313232T ;U

1T 0 Q

2333T3

2* Tính thơng số h

3.3.h   h qk qm

ihikmk 1 m 1

3ikm Tr (U I Uj max(i , k , m )Tjjkmji)Tính h1

..............h h q1 q1  h q1 q2  h q1 q3  h q2 q1  h q2 q2  h q2 q3  h q3 q1 

1111

.112

..113121122123131. h132 q q  h133 q q

3 2

3 3trong đó:h

h

h

h

h

h

h

h

hTTTTT111Tr (U 111 I 1U 11)  Tr (U 211 I 2U 21)  Tr (U 311 I 3U 31)112Tr (U 212 I 2U 21)  Tr (U 312 I 3U 31)113Tr (U 313 I 3U 31)121Tr (U 221 I 2U 21)  Tr (U 321 I 3U 31122Tr (U 222 I 2U 21)  Tr (U 322 I 3U 31123Tr (U 323 I 3U 31)131Tr (U 331 I 3U 31)132Tr (U 332 I 3U 31)133Tr (U 333 I 3U 31)TTTTTTTTTTính h2Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích39Đồ án tốt nghiệp

..GVHD: ThS. Trần Văn Trinh

.................h2 h211 q1 q1  h212 q1 q2  h213 q1 q3  h221 q2 q1  h222 q2 q2  h223 q2 q3  h231 q3 q1 

.... h232 q q  h233 q q

3 2

3 3trong đó:h

h

h

h

h

h

h

h

hTT211Tr (U 211 I 2U 22)  Tr (U 311 I 3U 32)212Tr (U 212 I 2U 22)  Tr (U 312 I 3U 32)213Tr (U 313 I 3U 32)221Tr (U 221 I 2U 22)  Tr (U 321 I 3U 32222Tr (U 222 I 2U 22)  Tr (U 322 I 3U 32223Tr (U 323 I 3U 32)231Tr (U 331 I 3U 32)232Tr (U 332 I 3U 32)233Tr (U 333 I 3U 32)TTTTTTTTTTTTính h3

.........h h q1 q1  h q1 q2  h q1 q3  h q2 q1  h q2 q2  h q2 q3  h q3 q1 

3311312.313..321322323331. h332 q q  h333 q q

3 2

3 3rong đó:

Th

h

h

h

h

h

h

h

h311Tr (U 311 I 3U 33)312Tr (U 312 I 3U 33)313Tr (U 313 I 3U 33)321Tr (U 321 I 3U 33)322Tr (U 322 I 3U 33)323Tr (U 323 I 3U 33)331Tr (U 331 I 3U 33)332Tr (U 332 I 3U 33)333Tr (U 333 I 3U 33)TTTTTTTTTrong đó:UijkU111 j  1 Q k  1 Q i ; i k  j

 T 0k  1 j T jj 11 k T ik  1

 T 0 Q T k  1 Q T j  1 ; i  j k

k

j0

;

ij

;

ik



Q21T1

022; U 211 Q1 T 0 ; U 311 Q1 T 0

2Võ Hoàng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích340tĐồ án tốt nghiệpU

U

U

UGVHD: ThS. Trần Văn TrinhU 221 Q T 0 Q

12122T ;U

U Q T Q T

U Q T Q T ; U

T Q Q T

12121131232110331102333012

2T2

132313T 0 Q

222323U 332 T 0 Q

1323T QT

22133

23322Tính CiC3i  mi g U ji r j

j

j i

C1  m1 g U 11 r11 

m2 g U 21 r22 C 2  m2 g U 22 r22 m g U r33

331m g U r33

332C3m g U r33

333Khối lượng được phân bố đều trên mỗi khâu.

l1 / 2

 0 

1r1  0  ;

 1 l 2 / 2 

 0 

2r 2  0  ;

 1 l 3 / 2 

 0 

3r 3  0 

 1 Tính tốn các giá tri như sau:

Tính Uij

  S 1

 C 1

U 11  

 0 00 C 1 0

  S 1C 2 S 1S 2 C 1  l 2 S 1C 2 C 1C 2  C 1S 2 S 1 l 2C 1C 2 

0 S 1 0;U 21  

0 0 0

0

0

0

00 0 0

0

0

0

0  C 1S 2  C 1C 2

  S 1S 2  S 1C 2

U 22  0

 S 20

0

0  l 2C 1S 2

0  l 2 S 1 2 

;

0

l 2C 2 0

0

  S 1C 23 S 1S 23 C 1  l 3S 1C 23  l 2 S 1C 2

  C 1C 23  C 1S 23 S 1 l 3C 1C 23  l 2C 1C 2 

;

U 31  00

0

0

0

0

0

0Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích41Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn Trinh  C 1S 23  C 1C 23

  S 1S 23  S 1C 23U 32  C 23

 S 230

0

0  l 3C 1S 23  l 2C 1S 2

0  l 3S 1S 23  l 2 S 1S 2 

;0

l 3C 23  l 2C 20

0

  C 1S 23  C 1C 23

  S 1S 23  S 1C 23U 33  C 23

 S 230

0

0  l 3C 1S 23 

0  l 3S 1S 23

;

0

l 3C 23 0

0

Tính Uijk.





U 111 C 1

S 1

0

00  S 1

0 C 1

0

0

0

00

0

;

00  C 1C 2 C 1S 2  S 1  l 2C 1C 2

  S 1C 2 S 1S 2 C 1  l 2 S 1C 2 

;

U 211  00

0

0

0

0

0

0

  C 1C 23 C 1S 23  S 1  l 3C 1C 23  l 2C 1C 2

  S 1C 23 S 1S 23 C 1  l 3S 1C 23  l 2 S 1C 2 

;

U 311  00

0

0

0

0

0

0

S 1C 2

 S 1S 2

  C 1S 2  C 1C 2

U 221  0

00

0  C 1C 2 C 1S 2

  S 1C 2 S 1S 2

U 222   S 2  C 20

0

0 l 2S 1S 2 

0  l 2C 1S 2

;0

00

00  l 2C 1C 2

0  l 2 SC 2 

;

0

 l 2 S 2 0

0

Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích42Đồ án tốt nghiệp

 S 1S 23

  C 1S 23U 321  00  C 1C 23

  S 1C 23U 322   S 230 S 1S 23

  C 1S 23U 331  00

GVHD: ThS. Trần Văn Trinh

S 1C 23 0 l 3S 1S 23  l 2 S 1S 2 

 C 1C 23 0  l 3C 1S 23  l 2C 1S 2

;0

0

00

0

0C 1S 23 0  l 3C 1C 23  l 2C 1C 2

S 1S 23 0  l 3S 1C 23  l 2 S 1C 2 

; C 23 0

 l 3S 23  l 2 S 20

0

0S 1C 23 0 l 3S 1S 23 

 C 1C 23 0  l 3C 1S 23

;0

0

00

0

0

  C 1C 23 C 1S 23

  S 1C 23 S 1S 23U 332   S 23  C 230

0

0  l 3C 1C 23

0  l 3S 1C 23 

;

0

 l 3S 23 0

0

  C 1C 23 C 1S 23

  S 1C 23 S 1S 23

U 333   S 23  C 230

0

0  l 3C 1C 23

0  l 3S 1C 23 

0

 l 3S 23 0

0

Tính Dij ta được:

1

1

1

D11  m1 (l 2) 2  m 2(l 2) 2 Cos 2 ( 2)  m3(l 3) 2 Cos 2 ( 23)  m3 (l 2) 2 Cos 2 ( 2) 

3

3

3

 l 3 l 2Cos( 2) Cos( 23)

D12  D 21 0

D13  D31 0

1

1

D 22  m3 (l 3) 2  m2 (l 2) 2  m3 (l 2) 2  m3 l 3 l 2 Cos( 3)

3

3

1

1

D 23  D32  m3 (l 3) 2  m3 l 3 l 2 Cos( 3)

3

2

1

D33  m3 (l 3) 2

3Tính h1 ta được:Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích43Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhH 111 0

1

1

m 2 (l 2) 2 Sin ( 2)Cos ( 2)  m3 (l 3) 2 Sin ( 23)Cos ( 23) 

3

3

1

 m3 (l 2) 2 Sin ( 2)Cos ( 2)  m3 l 3 l 2 Sin ( 223)

2

1

1

H 113  H 131  m3 (l 3) 2 Sin ( 23)Cos ( 23)  m3 l 3 l 2 Sin ( 23)Cos ( 2)

3

2

H 122 0

H 112  H 121 H 123  H 132 0

H 133 0

1

 12

2

  m2 (l 2) Sin( 2)Cos( 2)  m3 (l 3) Sin( 23)Cos ( 23)  

.

.

3

3

 2  1 2  

 h1  

12

  m3 (l 2) Sin( 2)Cos( 2)  m3 l 3 l 2 Sin( 223)

21

 1

  . . 

   m3 (l 3) 2 Sin( 23)Cos( 23)  m3 l 3 l 2 Sin( 23)Cos( 2)  2  1 3 

2 3

 Tính h2 ta được:

1

1

H 211  m3 (l 3) 2 Sin ( 23)Cos ( 23)  m2 (l 2) 2 Sin ( 2)Cos( 2) 

3

3

1

 m3 l 3 m2 Sin ( 223)  m3 (l 2) 2 Sin ( 2)Cos ( 2)

2

H 212  H 221 0; H 222 0; H 231  H 213 0

H 223  H 232 1

m3 l 3 l 2 Sin ( 3)

21

m3 l 3 l 2 Sin( 3)

2

1

12

2

 m3 (l 3) Sin( 23)Cos ( 23)  m2 (l 2) Sin( 2)Cos ( 2)  

.

3

3

 ( 1) 2 

 h2 

 12

  m3 l 3 m2 Sin( 223)  m3 (l 2) Sin( 2)Cos ( 2) 2.

.

.

1  m3 l 3 l 2 Sin( 3)   2 3  m3 l 3 l 2 Sin( 3)  ( 3) 2

2H 233 Tính h3 ta được:

1

1

H 311  m3 (l 3) 2 Sin( 23)Cos( 23)  m3 l 3 l 2 Sin( 23)Cos( 2)

3

2

H 312  H 321 0; H 313  H 331 0; H 322 0; H 323  H 332 0; H 333 0

.

1

1 h3  m3 (l 3) 2 Sin( 23)Cos ( 23)  m3 l 3 l 2 Sin ( 23)Cos ( 2)  ( 1) 2

2

3

Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích44Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhThay các giá trị vừa tính trên, ta được phương trình động lực học cho cánh

tay dạng:

  1   D11  2    D21

 3   D31. 

 ..  

1   h1 ( , ) 

 C1 ( ) 

D13   ..  

. 

D23  2   h2 ( , )  C 2 ( )

D33 ..   h ( , . )  C 3 ( ) 

 3  3   

  

D

D

D12

22321.3.3 Động học ngược cho tay máy 3 bậc tự do dạng RRR:

Động học ngược được giải bằng phương pháp hình học

Ta có tọa độ x,y,z và ta sẽ tính các gócL3

BY

LL2

Yy

zZ

AYYDt1 , 2 , 3YL1

Y

x YC

XHình 1Tính các góc:  cos 1 (y

x2  y 2)Suy ra: 1  180  

Tọa độ điểm: A(0,0, L1 ); B(x,y,z)L  AB  x 2  y 2  ( L1  z )2

Góc 1 là góc hợp bởi L2 và ABL22  L2  L23

1  cos (

)

2 L2 L

1Góc  2 là góc hợp bởi AB và ADVõ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích45Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn Trinhx2  y 2

 2  cos (

)

L

1Tính góc 2 ta chia làm 3 trường hợp:

z > L1 : khi đó 1 ,  2 > 0 như hình 11.2  90  1   2

z = L1 : khi đó 1 > 0;  2 = 02.ZL2L3

B

tYY

L

yDAL1YYYzxYC

XHình 22  90  1

z < L1 : khi đó  2 > 13.YZYL2

B

tL3YDLYL1yYYzAxYC

XHình 32  90  1   2

L22  L23  L2

3  cos (

)

2 L2 L3

11.4 Ứng dụng MATLAB.

Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích46Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhChương trình MATLAB là một chương trình viết cho máy tính PC nhằm hỗ trợ

cho việc tính tốn khoa học và kĩ thuật với các phần tử cơ bản là ma trận trên máy tính

do cơng ty “ The MATHWORKS” viết ra.

Thuật ngữ MATLAB là do hai từ MATRIX và LABORATORY ghép lại. Hiện

nay chương trình được sử dụng nhiều trong vấn đề giải quết các toán bài toán kỹ thuật

như: điều khiển tự động, xử lý tín hiệu số, phân tích dữ liệu, dự báo chuỗi v.v…

MATLAB được điều khiển thông qua tập lệnh tác động qua bàn phím hoặc lập trình

thơng qua các cú pháp lệnh đặt trong File ( M – file). Chương trình có thể liên kết với

các chương trình ngơn ngữ cấp cao như C, C++, Fortran…MATLAB ngày càng được

mở rộng bởi các Toolbox hay các hàm ứng dụng được xây dựng bởi người dùng.

Trong luận văn này chúng em chỉ sử dụng 2 Toolbox là Image Processing

Toolbox và OPC Toolbox. Image Processing Toolbox dùng cho việc xử lý ảnh lấy từ

Camera để xác định tọa độ vật và OPC Toobox dùng để kết nối MATLAB với PLC.1.4.1 Xử lý ảnh trong MATLAB.

1.4.1.1 Các khái niệm cơ bản: Điểm ảnh:

Ảnh trong tự nhiên là ảnh liên tục về không gian và độ sáng. Khi ảnh được lưu

vào máy tính thì ảnh đã được số hóa. Số hóa là sự biến đổi gần đúng của một ảnh liên

tục thành một tập hợp điểm phù hợp với ảnh thật về vị trí khơng gian và độ sáng. Mỗi

điểm như vậy gọi là một điểm ảnh ( PEL : Picture Element ) hay còn gọi là Pixel.

Điểm ảnh Pixel là là một phần tử của ảnh số tại tọa độ (x,y) với độ sáng hoặc màu nhất

định. Tập hợp những điểm ảnh tạo thành ma trận ảnh.

 Độ phân giải của ảnh:

Độ phân giải ảnh là mật độ điểm ảnh được ấn định trên một ảnh số được hiển

thị. Khoảng cách các điểm ảnh được chọn sao cho mắt người thấy được sự liên tục của

ảnh và tạo nên mật độ phân bố theo hai trục x và y trong không gian hai chiều.

 Mức xám:

Mỗi điểm ảnh được đặc trưng cơ bản bởi tọa độ x, y của điểm ảnh và độ xám.

Mức xám của điểm ảnh là cường độ sáng của nó được gán giá trị số tại điểm đó. CácVõ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1.22:Hệ trục tọa độ gắn cho tay máy 3 bậc tự do.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×