Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính đúng sai của các điều kiện

Tính đúng sai của các điều kiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018không m- chiều

bóng

a?

nhìn ra

ngoài

trời và

Sai

thấy

ở nhà

trời

không

ma

Em bị

Cảm

Sai

ở nhà

ốm ?

thấy

mình

Đúng Đi học

khoẻ

mạnh.

* Kết luận: Khi đa ra câu điều kiện , kết

quả kiểm tra là đúng, ta nói điều kiện

đợc thoả mãn, còn khi kết quả kiểm tra là

sai, ta nói diều kiện không thoả mãn.

- Ví dụ :

Nếu nháy nút x ở góc trên, bên phải cửa

sổ, (thì) cửa sổ sẽ đợc đóng lại.

Nếu X>5, (thì hãy) in giá trị X ra màn

hình.

Nếu nhấn phím Pause/Break, (thì) chơng trình (sẽ bị) ngng.

Hoạt động 3: 12p

Giới thiệu điều kiện và phép so sánh

- Trong tin học đối 3, Điều kiện và phép

với lập trình việc

so sánh

dùng đến các

phép so sánh là

Nghe giáo viên giảng

việc thờng xuyên. và ghi chép ý chính

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Các phép so sánh

vào vở

đó cũng trả về giá

trị đúng hoặc sai

nh trong toán học,

Và các phép so

sánh thờng dùng là

>=,<=, >, <, =, #

* Ví dụ:

So sánh 2 biến a,

b để đa ra màn

hình kết quar

đúng hay sai nh

sau:

-Nếu a > b, in ra

màn hình giá trị

của biến a;

Ngợc lại, in ra màn

hình giá trị của

biến b;...

- Nh vậy đối với

bất kì bài toán

nào khi dùng đến

phép so sánh đều

cho giá trị đúng

hoặc sai.

4, Củng cố bài học: 5p

- Nh vậy bớc đầu chúng ta đã nắm đợc thế

nào là điều kiện, thế nào là hoạt động phụ

thuộc vào điều kiện, các phép so sánh dùng

trong điều kiện cụ thể

5, Hớng dẫn về nhà: 3p

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018- Học lại và thuộc phần giáo viên đã giới

thiệu

- Xem trớc phần 4, 5 trong SGK để tiếp tục

học vào tiết học sau.Ngày giảng: .................................

Tiết 28 - bài 6: câu lệnh điều kiện (tiếp)

A, Mục đích- Biết sự cần thiết của cấu trúc rẽ nhánh

trong lập trình.

- Biết cấu trúc rẽ nhánh đợc sử dụng để

chỉ dẫn cho máy tính thực hiện các thao

tác phụ thuộc vào điều kiện.

- Hiểu cấu trúc rẽ nhánh có hai dạng: Dạng

thiếu và dạng đủ.

- Biết mọi ngôn ngữ lập trình đều có câu

lệnh để thể hiện cấu trúc rẽ nhánh.

- Hiểu cú pháp, hoạt động của các câu

lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đủ

trong Pascal.

- Bớc đầu viết đợc câu lệnh điều kiện

trong Pascal

B, Chuẩn bị- Giáo viên: Giáo án, máy tính điện tử, máy

chiếu

- Học sinh: Xem bài trớc khi đến lớp, bút và

vở viết

C, Tiến trình bài dạy:1, ổn định lớp: 1p

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo ¸n Tin häc 8: 2017- 2018.................................................................

.................................................................

......................................................

2, KiĨm tra bµi cò: không

3, Nội dung bài dạy: 36p

Hoạt động của

Hoạt động của học

giáo viên

sinh

Hoạt động 1: 18p

Giới thiệu về cấu trúc rẽ nh¸nh

- Giíi thiƯu :

4, CÊu tróc rÏ nh¸nh

Trong m¸y tÝnh

khi thực hiện một

chơng trình thì

máy tính sẽ thực

hiện tuần tự các

câu lệnh từ trên

xuống và nó phụ

thuộc vào điều

- Học sinh đọc đề bài

kiện để thực hiện

- Học sinh trong cùng 1

câu lệnh

bàn thảo luận đa ra

* Để khẳng định

thuật toán cho bài toán

điều trên chúng

đó theo những gợi ý

ta đi tìm hiểu 2

của giáo viên

ví dụ trong SGK

- Cho học sinh đọc

đề bài của ví dụ

2 trong SGK

- Sau khi học sinh

thảo luận đa ra

phơng án của

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018mình giáo viên

nhận xét và đa ra

phơng án chuẩn

của bài toán

Đáp án ví dụ 2 :

Bớc 1. Tính tổng số tiền T khách hàng đã

mua sách.

Bớc 2. Nếu T # 100000, số tiền phải thanh

toán = 70% T.

Bớc 3. In hoá đơn. Tính tiền cho khách

hàng tiếp theo.

* Cách thể hiện hoạt động phụ thuộc vào

điều kiện nh trên đợc gọi là cấu trúc rẽ

nhánh dạng thiếu.

- Sau khi tìm hiểu - Đọc ví dụ 2 và trả lời

và phân tích ví

câu hỏi của giáo viên

dụ 2 giáo viên cho

học sinh đọc ví

dụ 3 và đáp án

--Khác nhau ở điểm là

trong sách giáo

trong ví dụ 2 có 1

khoa

điều kiện còn ví dụ 3

? Trong ví dụ 3 và có 2 điều kiện

2 có gì khác

--Ví dụ 3 có câu hỏi

nhau?

đầy đủ hơn

? Dựa vào thuật

toán trong SGK ví

dụ 3 và tthuật

toán ví dụ 2 giáo

viên đa ra em cho

biết ví dụ nào có

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018câu hỏi đầy đử

hơn?

* Dựa vào các đáp

án mà học sinh

vừa đa ra giáo

viên đa ra kết

luận cho ví dụ 3

* Cách thể hiện hoạt động phụ thuộc vào

điều kiện nh vý dô 3 đợc gọi là cấu trúc rẽ

nhánh dạng

- Nh vậy ta có thể khái quát 2 cấu trúc trên

bằng 2 sơ đồ nh sau:

Điều

kiện?SaiĐiều

kiện?ĐúngĐúngCâu lệnhCâu lệnh1SaiCâu lệnh2Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ

Hoạt động 2: 18p

Giới thiệu câu lệnh điều kiện

- Trong ngôn ngữ

5, Câu lệnh điều kiện

lập trình cấu trúc

- Học sinh nghe giới

rẽ nhánh đợc thể

thiệu và ghi chép kiến

hiện bằng câu

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018lệnh điều kiện

- Trong Pascal thì

từ khóa của câu

lệnh điều kiện là

IF và THEN

* Chiếu cấu trúc

câu lệnh điều

kiệnthức mới vào vởIF <điều kiện> THEN ;

- Nghĩa là: Khi gặp câu lệnh điều kiện

này, chơng trình sẽ kiểm tra điều kiện.

Nếu điều kiện thoả mãn, chơng trình sẽ

thực hiện câu lệnh sau từ khoá THEN. Ngợc

lại câu lệnh bị bỏ qua.

* Cho học sinh đọc - Tìm hiểu ví dụ 4, 5

ví dụ 4, 5 trong

sách giáo khoa để

làm rõ hơn cấu

trúc câu lệnh trên

- Ngoài cấu trúc

điều kiện trên ta

còn một cấu trúc

khác thể hiện cho

cấu trúc rẽ nhánh

dạng đủ ở phần

trên

* Chiếu cấu trúc

thứ 2 của câu

điều kiện.

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018IF <điều kiện> THEN ELSE

;

- Nghĩa là: Khi gặp câu lệnh điều kiện

này, chơng trình sẽ kiểm tra điều kiện.

Nếu điều kiện thoả mãn, chơng trình sẽ

thực hiện câu lệnh 1 sau từ khoá THEN.

Ngợc lại câu lệnh 2 sẽ đợc thùc hiƯn.

* Cho häc sinh

- T×m hiĨu vÝ dơ 6

t×m hiểu ví dụ 6

trong SGK để làm

rõ câu lệnh vừa

làm quen

4, Cđng cè bµi häc : 5p

- KÕt ln vỊ 2 câu lệnh điều kiện sử

dụng trong cấu trúc rẽ nhánh của Pascal.

5, Hớng dẫn về nhà: 3p

- Học kĩ và nhớ kiến thức về câu lệnh điều

kiện vì đó là kiến thức cần thiết trong bất

kì bài toán lập trình nào sau này phải sử

dụng.

- Xem nội dung bài thực hành số 4 để thực

hành trong 2 tiết học tiếp theoNgày giảng: .................................

Tiết 29: bài thực hành 4: sử dụng câu lệnh

điều kiện

A, Mục đích- Củng cố kiến thức về thuật toán và thực

hành luyện gõ với câu lệnh điều kiện

- Học sinh hang say thực hành bài tập

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018

B, Chuẩn bị- Giáo viên: Giáo án, máy tính điện tử, máy

chiếu

- Học sinh: Xem bài trớc khi đến lớp, bút và

vở viết

C, Tiến trình bài dạy:1, ổn định lớp: 1p

.................................................................

.................................................................

......................................................

2, Kiểm tra bài cũ: Trong khi thực hành

3, Nội dung bài dạy: 36p

Hoạt động của

Hoạt động của học

giáo viên

sinh

Hoạt động 1: 18p

Hớng dẫn làm bµi tËp 1 trong SGK (trang

52)

- Híng dÉn häc

Bµi 1. Viết chơng

sinh xác định

trình nhập 2 số

Input và Output

nguyên a và b khác

của các bài toán?

nhau từ bàn phím và

Mô tả thuật toán

in hai số đó ra màn

để giải các bài

hình theo thứ tự

toán trên vào bảng không giảm.

phụ theo các nhóm

đã đợc phân công

từ trớc?

- Gọi nhóm HS

nhận xét chéo bài

làm của bạn.

* Nhận xét và đa

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018ra các đáp ána) Mô tả thuật toán để giải bài toán:

- Input: a, b

-Output: hai số a, b đợc sắp xếp theo thứ

t tăng dần.

*Mô tả thuật toán:

B1: Nhập 2 số nguyên a, b từ bàn phím.

B2: Nếu a
biến a rồi biến b.

B3: Nếu b
a.

B4: kết thúc chơng trình.

- Sau khi đã đa đợc b) Gõ chơng trình

thuật toán giáo viên (SGk trang 52)

hớng dẫn học sinh

c) Nhấn Alt + F9 để

gõ bài lập trình

sửa lỗi chơng trình.

trong SGK, đồng

- Nhấn Ctrl + F9 để

thời giải thích các

chạy chơng trình với

câu lệnh mà học

các bộ dữ liệu:

sinh thắc mắc

(12, 53) in ra: (12 53)

- Quan sát HS làm

(65, 20) in ra: (20 65)

bài và hớng dẫn

- Nhấn F2 để lu chnhững học sinh nào ơng trình với tên

còn cha làm đợc.

Sap_xep.pas

- Yêu cầu học sinh lu bài, sửa lỗi và chậy

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018chơng trình theo

kiến thức đã học.Hoạt động 2: 18p’

Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp sè 2 trong

SGK (trang 53)

Yêu cầu học sinh

Bài 2. Viết chơng

thực hiện lại các

trình nhập chiều cao

thao tác giống nh

của hai bạn Long và

trong bài tập 1

Trang, in ra màn hình

vừa làm và làm

kết quả so sánh chiều

theo các yêu cầu

cao của hai bạn, chẳng

trong SGK để

hạn bạn Long cao hơn.

hoàn chỉnh bài

tập

- Sau đó giáo viên

nhận xét và cho

điểm những học

* Xác định Input và Output

- Input: Chiều cao của Long và Trang.

-Output: Kết quả so sanh.

* Mô tả thuật toán:

B1: NhËp chiỊu cao cđa Long vµ Trang.

B2: NÕu Long> Trang, kết quả Long cao

hơn trang và chuyển đến B4.

B3: Nếu Long< Trang , kết quả Trang cao

hơn , ngợc lại hai bạn bằng nhau.

B4: Kết thúc thuật toán.

a) Gõ chơng trình (Sgk trang 53)

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính đúng sai của các điều kiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×