Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề cương nghiên cứu

Đề cương nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Lý do nghiên cứu

tạo ra thị trường lao động tích cực và tạo ra cơ hội việc làm để



Nghèo đói



người dân nâng cao thu nhập, từ đó thốt nghèo và cải thiện chất



Bất bình đẳng



lượng cuộc sống



Phân tầng xã hội



Tách biệt xã hội về kinh tế

đối với nông dân Việt Nam



Kinh tế



Thu nhập

Việc làm khơng ổn định



Chính trị



Văn hóa



Mạng lưới xã hội



“người ở trong tình trạng tách biệt xã hội về kinh tế là những người có mức thu nhập thấp hơn 60% mức thu

nhập trung bình của cộng đồng mà họ sinh sống và tình trạng việc làm thấp hơn số thời gian làm việc trung bình

của cộng đồng nơi họ sinh sống”



5 nhóm phân vị



2. Tổng quan nghiên cứu



Nghiên cứu ngoài nước

Khái niệm: Gore và Figueiredo (1997); Room (1999); ILO (2000)



Khía cạnh của tách biệt xã hội:

Tách biệt khỏi cái gì?

Ai bị tách biệt xã hội?



Tiêu chi đo lường tách biệt xã hội:

Figueiredo và Haan (1998)

Scutella. R, Wilkins, R và Horn, M (2009)



Các yếu tố ảnh hưởng:

Về việc làm: từ phía người dân, từ nhà nước

Về thu nhập: từ phía người dân, từ nhà nước



Còn những

khoảng

trống gì???



2. Tổng quan nghiên cứu



Nghiên cứu trong nước

Khái niệm: Mai Ngọc Anh (2006 a,b,c,d) …



Còn những

Khía cạnh của tách biệt xã hội:



khoảng

Tiêu chi đo lường tách biệt xã hội:



Các yếu tố ảnh hưởng:

Về việc làm: từ phía người dân, từ nhà nước

Về thu nhập: từ phía người dân, từ nhà nước



trống gì???



3. Mục tiêu nghiên cứu



Cơng thức đo lường mức độ tách biệt

xã hội về kinh tế



Mức độ tác động từ các biến đến tình

trạng việc làm, thu nhập của nơng dân



Phương thức đo lường tách biệt xã hội về kinh tế nên được xây

dựng như thế nào?



Tình trạng việc làm hiện tại của người nông dân ra sao?



Mức độ tác động từ các chính sách phát triển thị trường lao động

đến tình trạng việc làm, thu nhập của nơng dân?



Chính sách việc làm đối với nông dân nên theo hướng như thế

nào trong điều kiện CNH? Đơ thị hóa hiện nay?



4. Phương pháp nghiên cứu

(thiết kế điều tra và xử lý dữ liệu)



Ngũ phân vị, Văn hóa

Dân tộc, nhân khẩu



Yếu tố tác động đến việc làm thu nhập



Về đất đai sản xuất



Về tín dụng đối với nơng dân



Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thủy lợi



Về hỗ trợ, tạo việc làm cho nông dân



Về ứng dụng kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi



Về phát triển các vùng chuyên canh, thâm canh



Về giá nông sản phẩm



Về giá vật tư, phân bón phục vụ sản xuất



Về tiêu thụ sản phẩm



Về thuế, phí và các khoản đóng góp cho sản xuất



Về giáo dục đào tạo nghề cho nơng dân



Về xóa đói giảm nghèo



Đánh giá



5. Đề cương nghiên cứu



Chương 1: Lý thuyết



Chương 2: Thực trạng



1. CSKH xây dựng khung lý thuyết

1. CSKH xây dựng khung lý thuyết



Chương 3: Khuyến nghị



2. Đặc điểm địa bàn và PP nghiên cứu

2. Đặc điểm địa bàn và PP nghiên cứu



3. Kết quả điều tra

3. Kết quả điều tra



4. Khuyến nghị giải pháp

4. Khuyến nghị giải pháp



Thank You !



LOGO



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề cương nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×