Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các hoạt động thăm dò tìm kiếm

Các hoạt động thăm dò tìm kiếm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hoạt động tìm kiếm thăm dò  thời kỳ 1981-1988 Ngày 7-11-1981 XNLD Dầu khí Việt-Xơ (Vietsovpetro) chính

thức đi vào hoạt động. Trong thời gian này Vietsovpetro đã tiến

hành các hoạt động khảo sát địa vật lý trên thềm lục địa Việt

Nam với tổng số khoảng 13.555 km tuyến.

Trên cơ sở tài liệu địa vật lý, đã phát hiện được nhiều cấu tạo

có triển vọng dầu khí. Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro bắt

đầu tiến hành khoan tìm kiếm thăm dò trên các vùng cấu tạo ở

Bạch Hổ, Rồng, các giếng này đều phát hiện dầu cơng nghiệp.

Hoạt động tìm kiếm thăm dò thời kỳ 1988 đến nay

Đã tiến hành khảo sát trên 327.000 km tuyến địa chấn 2D, gần

48.500 km2 địa chấn 3D, khoan 600 giếng khoan tìm kiếm,

thăm dò, thẩm lượng và khai thác với tổng số mét khoan trên 2

triệu km.

Kết quả cơng tác tìm kiếm thăm dò trong thời gian qua đã xác

định được các bể trầm tích Đệ Tam có triển vọng dầu khí: Sơng

Hồng (gồm cả trũng Hà Nội), Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn

Sơn, Malay - Thổ Chu, Tư Chính - Vũng Mây, Hồng Sa, nhóm

bể Trường Sa và trũng Cửu Long, trong đó các bể Sông Hồng,

Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay -  Thổ Chu đã phát hiện và

đang khai thác dầu khí(Để có thể nghiên cứu phần này rõ thêm, các

em tham khảo tài liệu ở trang web “ cổng

điển tử công ty dầu khí Việt Nam”)3. Tiềm năng dầu khí ở nước ta

 Hoạtđộng 2Sử dụng bản đồ tài nguyên dầu khí, (Atlat Việt

Nam)

Hãy giới thiệu các bể trầm tích và các mỏ dầu ở

Việt Nam?Sử dụng

bản đồ

bên, hãy

giới thiệu

các bể

dầu, khí

ở Việt Nam?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hoạt động thăm dò tìm kiếm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×