Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Thu thập và mô hình hóa dữ liệu

3 Thu thập và mô hình hóa dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.3 Thu thập và mơ hình hóa dữ liệuForeground: Tập hợp các quá trình mà sự lựa chọn hoặc phương thức của bạn bị ảnh hưởng

trực tiếp bởi các quyết định dựa trênBackground :Tất cả các q trình khác tương tác với tiền cảnh, thường là bằng cách cung cấp

hoặc nhận vật liệu hoặc năng lượng. Một điều kiện đầy đủ (nhưng khơng cần thiết) cho một q

trình hoặc một nhóm các quy trình để được trong background.2.3 Thu thập và mơ hình hóa dữ liệuFig. 2. Foreground and background systems in TSEC-Biosys bioenergy systems modelling.2.4 Đánh giá sự không chắc chắn của dữ liệuƯớc tính độ khơng đảm bảo của dữ liệu là cơ sở để định nghĩa các yêu cầu dữ liệu của bất kỳ

nghiên cứu nàoSử dụng phương pháp được gọi là NUSAP .(Numeral có thể là một số, hoặc một tập các phần tử

và quan hệ thể hiện độ lớn; Unit đại diện cho các cơ sở của cơ bản các hoạt động thể hiện trong

các loại chữ số; Spread truyền tải một dấu hiệu của sự sai của các thông tin trong các chữ số và

những nơi đơn vị; Đánh giá hiện một phán quyết của độ tin cậy kết hợp với các thông tin định

lượng; và Pedigree truyền tải một tài khoản đánh giá của q trình sản xuất để biết thơng tin định

lượng)2.4 Đánh giá sự không chắc chắn của dữ liệuNUSAP phương pháp bắt đầu từ việc quan sát các nguồn và loại khơng chắc chắn là có ảnh hưởng

lớn trong việc xác định cách dễ dàng hay khó khăn, nó có thể được dùng để giảm hoặc loại bỏ không

chắc chắnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Thu thập và mô hình hóa dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×