Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Tổng quan về tiến trình hội nhập của Việt Nam

I. Tổng quan về tiến trình hội nhập của Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổng quan:

Mối quan hệ giữa FTAs-WTO

 Lý thuyếtGiống: các vấn đề thuộc nguyên tắc chung

Khác nhau: mức độ/ phạm vi tự do hố

Điều khoản XXIV của GATT

Tính bổ sung/ thay thế Thực tế trong nước:

• Khai thác lợi ích FTAs, hạn chế chệnh hướng thương mại, hiệu

quả biểu thuế MFN

• Bảo hộ có chọn lọc, có thời hạn; hạn chế các biến động đột biến

bất lợi/tiêu cực; số thu ngân sách; hài hồ giữa các lộ trình hội

nhập/Kim ngạch XNK

• Chú trọng các mặt hàng cơ bản, nhạy cảm, có vai trò quan trọng

trong nền kinh tế, số thu: phân loại theo cấp độ/lộ trình chuyển

đổi phù hợp.

4Đàm phán các thoả thuận cụ thể

FTAs (hàng hố)Lựa chọn các danh mục

Danh mục cắt giảm (NT/IL)

Danh mục nhạy cảm/loại trừ (SL/ GEL)

Danh mục cắt giảm sớm

Quy định chung về các bước cắt giảm

Thuế suất cơ sở

Điều kiện xuất xứ

NTBs

Hải quan

Các vấn đề khác (rõ ràng minh bạch, các biện pháp tự vệ, xử lý tranh chấp, …)WTO:

Nguyên tắc chung về ràng buộc thuế quan

Mức độ cắt giảm tuỳ theo kết quả đàm phán (lợi ích thương mại từng mặt hàng)

NTBs

Hải quan

Các vấn đề khác5II. Các thoả thuận cụ thể:

Hiệp định CEPT-AFTA

• Hiệp định CEPT 1993; VN Gia nhập 1995

• Thương mại hàng hố: 10 năm kể từ 1996

• Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015: Thị trường

chung cho hàng hoá (thuế 0%), dịch vụ, đầu tư

nội khối

• Dịch vụ/đầu tư: đang đàm phán lộ trình thực

hiện6Hiệp định CEPT/AFTA:

Nghĩa vụ và Thực hiện

• Cắt giảm xuống 0-5% trong vòng 10 năm (1996-2006)

• Các danh mục: IL (từ 1996), TEL (các bước1999-2003),

SL (từ 2006 – 2013/2010), GEL

• 0% vào 2015 (với một số linh hoạt về thời gian)

• Đẩy nhanh hội nhập một số ngành (gỗ, ôtô, cao su, dệt may,

nông nghiệp, thủy sản, điện tử, công nghệ thông tin, y tế): đa số sẽ

giảm xuống 0% vào 2012.• Danh mục nơng sản nhạy cảm: 0-5% vào 2013 (đường

2010, áp dụng hạn ngạch)

• Danh mục Loại trừ hồn tồn: rà sốt lại trong ASEAN7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Tổng quan về tiến trình hội nhập của Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×