Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 219. (Đề thi THPTQG-2017-Mã đề 101). Cho hàm số

Câu 219. (Đề thi THPTQG-2017-Mã đề 101). Cho hàm số

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 222. Tìm tất cả các tham số m để hàm số

trên khoảng ; .

36



A. m 



B. m 



.



33



y  mx3  3m  2x2  m 1x  2016m2  22017 đồng biến



3



.



C.



2



3



D. m  2 .



m4.



2



Câu 223. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên m thuộc khoảng 100;100 . Tính xác suất để số được chọn thỏa

mãn điều kiện hàm

số

A.



101



.



y



B.



199



1



3 1 2

4

x  x  m 1x  m  2m đồng biến trên khoảng ; .



3

99



2



.



C.



199



98



.



D.



199



110



.



199



Câu 224. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên m thuộc khoảng 10; 50. Tính xác suất để số được chọn thỏa

mãn điều kiện hàm

số



y



A. 47



.



B.



49



1



x  x  m  2  x  m  2m đồng biến trên khoảng ;   .

3



3

43



2



3



.



C.



49



30



.



D.



49



Câu 225. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số



C. Vô số.



B. 1 .



.

49



y  x3  3mx2  3m 1x  3m đồng



biến trên khoảng ; .

A. 0 .



41



D. 3 .



Câu 226. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên m thuộc khoảng 101;101. Tính xác suất để số được chọn thỏa

mãn điều kiện hàm

số

A.



1



.



y



1



x  mx  2m 1x  m 1 đồng biến trên khoảng ; .

3



2



2



3



B.



201



5



.



C.



201



3



.



D.



201



10



.

201



Câu 227. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên m thuộc khoảng 101;101. Tính xác suất để số được chọn thỏa

mãn điều kiện hàm

số

7

A.

.

201



y  x3  3m 1x2  9x  3m  2 đồng biến trên khoảng ;  .



B.



2

201



.



C.



5



.



D.



201



Câu 228. Đặt S là tập hợp tất cả các số âm m thỏa mãn điều kiện hàm số y  m x 16



8



.

201

xm



3



Ths.Trần Duy Thúc.

SĐT:0979607089.



Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường!

54



đồng biến trên khoảng



5; . Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn là số lẻ.

A.



1



.



3



Ths.Trần Duy Thúc.

SĐT:0979607089.



B.



1

2



.



C.



2

3



.



D.



1



.



4



Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường!

55



Câu 229. Tính tổng các số giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn điều kiện hàm số

y



1



3



2



x  mx  mx  m

23



A. 0.



nghịch biến trên khoảng ; .



B. 2.



C. -2.



D. 1.



Câu 230. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng 30;30để hàm số

y



m



x3  7mx2 14x  m 

23

nghịch biến trên nửa khoảng 1;  .



A. 29 .



B. 30 .



C. 28 .



D. 31 .



Câu 231. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y 



2x2  1 mx  1 m

xm



đồng biến



trên khoảng 1; .

C. Vơ số.



B. 1 .



A. 3 .



Câu 232. Có bao nhiêu số nguyên m thỏa mãn điều kiện hàm số

trên khoảng ; .

A. 1.

B. 2.



y  2x3  9mx2 12m2x  m  2 đồng biến



C. 3.



Câu 233. Có tất cả bao nhiêu số nguyên m thỏa mãn điều kiện hàm số

biến trên khoảng ; .

A. 3.

B. 7.



D. 0 .



D. 0.

y  x3  mx2  3x  m  2 nghịch



C. 10.



D. 8.



Câu 234. Có tất cả bao nhiêu giá trị số nguyên của tham số m để hàm số

y











1 3

x   m 1 x 2  m2  2m x 1 nghịch biến trên khoảng  2; 3  .

3



A. 3 .



B. 1 .



C. 3 .



D. 0 .



Câu 235. Tìm tất cả các tham số m để hàm số y  x3  3x2  mx 1 đồng biến trên khoảng ;0.

A. 10  m  0 .



B. m  5 .



C. m  3 .



Câu 236. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng 30;30để hàm số

đồng biến trên khoảng 0;1.

A. 27 .

B. 28 .



C. 29 .



D. m  1.







y mx



D. 30 .



Câu 237. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc khoảng 1000;1000và thỏa mãn điều kiện hàm số



3



1 x3







y  2x3  32m 1x2  6m m 1x 1 đồng biến trên khoảng 2;  .



A. 999 .



B. 1001.



D. 1010 .

. Hỏi giá trị

3

2

Câu 238. Biết rằng hàm số y  x  3x  mx 1 nghịch biến trên đoạn dài 2 đơn vị khi m 

m0

nào sau gần với m0



C. 998 .



nhất ?



A. -1,05.



B. -3,2.

1



3



C. -2,9.



D. 0,05.



2



Câu 239. Biết rằng hàm số y  x  2x  mx  2m nghịch biến trên đoạn dài 1 đơn vị khi m  m 0

3

trị nào sau gần với m0

A. -4,57.



nhất ?

B. -3,76.



Câu 240. Tìm m để hàm số

A. m  3 .



. Hỏi giá



C. -5,74.



D. -6,5.



y  x  3x  mx  m luôn đồng biến trên khoảng ; .

3



2



B. m  3 .



D. m  1 .

. Hỏi biểu

3

2

Câu 241. Biết rằng hàm số y  x  2x  mx  2m nghịch biến trên đoạn dài 1 đơn vị khi m  m0

diển số nào sau đây và m0

A. -1,5.



C. m  1 .



trên cùng một trục số là gần nhau nhất?



B. -2,3.



C. -3,4.



D. -5,8.



Câu 242. Tìm m để hàm số y  2x3  3m  2x2  6m 1x  2m đồng trên khoảng 5; .

A. m  1.



B. m  2 .



C. m  4  m  0.



D. m  4 .



3. Bài Tốn 3.



Bài Tốn 3. Tìm điều kiện để hàm số y  f  x; m  đơn điệu trên khoảng K trong trường hợp cô lập được m . Ta xét trong trườ

Phương pháp giải

+ Bước 1: Tính



f '  x;



và lập luận để hàm số đơn điệu, tách m về một vế, vế còn lại g x  và có thể



m

đưa về một trong hai dạng là h m g x ,x  K hoặc h m g x ,x  K .



 Nếu đề yêu cầu hàm đồng biến trên K  f '  x; m   0,x  K * . Từ (*) có thể biến đổi đưa về

một trong hai

dạng



h m g x ,x  K hoặc h m g x ,x  K .



 Nếu đề yêu cầu hàm nghịch biến trên K  f '  x; m   0,x  K  **  . Từ (**) có thể biến đổi đưa

về một trong hai dạng h m g x ,x  K hoặc h m g x ,x  K

+ Bước 2: Khảo sự biến thiên của g x  trên K.



Phân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019



+ Bước 3: Dựa vào bảng biến thiên của







g x  kết luận.



h  m   g  x ,x  K  h  m   max g(x).

K



h  m   g  x ,x  K  h  m   min g(x) .

K



Chú ý.

Nếu hàm

số



y  f x







 a; b .







liên tục trên  a; và

hàm

b





f '  x   0,x  a; b  thì hàm số đồng biến trên đoạn



Hàm đa thức liên tục trên R. Nên khi cho hàm đa thức đồng biến (nghịch biến) trên a; b ta có thể xem

hàm đa thức đó đồng biến (nghịch biến) trên  a; b .

Hàm phân thức hữu tỉ (thương của hai đa thức) liên tục trên tập xác định của chúng.



Bài tập rèn luyện.

Câu 243. (Đề Minh Họa lần 2-BGD & ĐT-2017) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số











y  ln x 2 1  mx 1 đồng biến trên khoảng  ;   ?

A.  ; 1 .



B.  ; 1 .



C.  1;1 .



D. 1;   .



Câu 244. (Đề tham khảo -BGD & ĐT-2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số

1

3

y  x  mx 

5x5 đồng biến trên khoảng 0; ?

A. 5 .



B. 3 .



C. 0 .



D. 4 .



Câu 245. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số y  x3  x2  mx  2 đồng biến trên khoảng



1; 4?

A. 5 .



B. 3 .



Ths. Trần Duy Thúc. SĐT:

0979.60.70.89



C. 1 .



D. 4 .



Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường !

60



Phân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019

Câu 246. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng 20; 20để hàm số



y



1 3

2

x  2x  m 1x  2 đồng biến trên khoảng 1;  ?

3



Ths. Trần Duy Thúc. SĐT:

0979.60.70.89











Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường !

61



A. 16 .



B. 17 .



C. 15 .



D. 18 .











Câu 247. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  x 4  2 m2 1 x 2  2 đồng biến trên khoảng



1; 5?

A. m  0 .



B. m  0 .



C. m 



D. m  0 .



.



Câu 248. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng 20; 20để hàm số



 



y  x3  3mx2  3m 1x  2 đồng biến trên khoảng 0; 5 ?



A. 17 .



B. 16 .



C. 19 .



D. 18 .

đồng biến trên khoảng



2

Câu 249. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y  x  2x  m

x 1



; 2?

A. 5 .



C. 7 .



B. 6 .



Câu 250. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số



D. 4 .

3











2



2



2



y  x  3 m 1 x  3m x  2 nghịch biến



trên khoảng ; 30?

A. 5 .



C. 7 .



B. 6 .



Câu 251. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y 



D. 4 .

x2  mx  2

x 1



đồng biến trên khoảng



2; ?

A. 3 .



B. 1 .



C. 2 .



Câu 252. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y  

trên khoảng 0; ?

A. 3 .



B. 1 .



C. 2 .



D. 0 .

1

2



2



x  ln x  mx 1 nghịch biến



D. 4 .



Câu 253. (THPT Đoàn Thượng –Hải Dương-lần3) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số

y



3

4



4



2



x  3m 1 x 











1

4x 4 đồng biến trên khoảng 0; ?



A. 1 .



B. 2 .

m

Câu 254. Có bao nhiêu số nguyên 100



C. 3 .

để hàm

số



y



D. 4 .



x  m

nghịch biến trên khoảng 0; ?

x2  x 1



A. 98 .



B. 99 .



Câu 255. Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số

A. 36 .



C. 4 .



B. 35.



Câu 256. Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số

A. 5 .



C. 97 .

D. 96 .

36

y  mx 

nghịch biến trên khoảng 0; 2?

x 1











y  x4  mx2  8x đồng biến trên khoảng 0;  ?



B. 6 .



Câu 257. Có bao nhiêu số nguyên m  0; 2018



D. 3 .



C. 12 .

để hàm

số



3



y  mx 



D. 10 .

1



 9x đồng biến trên khoảng 0;  ?

 



x3

A. 2015 .



B. 2013 .



Câu 258. Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số

nó.



C. 2014 .

y  x2  8lnx  m 1



D. 2016 .

đồng biến trên tập xác định của



A. 2 .



B. 1 .



C. 4 .



III. Tổng hợp các bài toán vận dụng và vận dụng cao.

Câu 259.

Câu 260.

Câu 261. .



D. 3 .



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 219. (Đề thi THPTQG-2017-Mã đề 101). Cho hàm số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×