Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG RCDs

II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG RCDs

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN LÝHOẠT ĐỘNG RCDs



2. Các chủng loại của RCD



7



II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN LÝHOẠT ĐỘNG RCDs



2. Các chủng loại của RCD



RReRsediisuidauRl

aC

slu

eC

irdrCurueiriarnrclcteuC

nBiuttrteC

rCBairrikreenecartuukiOiO

DetrvBe evev(rrCiCicecaBeuBeukr)()(rR

eReC

r n(tD

R()RCCCBBO)



)



8



II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN LÝHOẠT ĐỘNG RCDs



3. Thơng số đặc trưng



Un = 230 V ~ In = 40

A

IΔ n = 30mA

1492 - RCD2



Un = 230/400 V ~ In = 40 A

IΔ n = 30mA

1492 – RCD4

9



II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN LÝHOẠT ÑOÄNG RCDs



4. Cấu tạo chi tiết



Cuộn dây điều khiển sự đóng lại tiếp

điểm 4 khi nhấn Reset

Tiếp điểm đầu vào



Tiếp điểm đầu ra



Cuộn dây cảm

ứng



Dây thử



Mạch cảm



Nút RESET



Tiếp điểm đóng mở RCD



ứng

Nút TEST



10



II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN LÝHOẠT ĐỘNG RCDs



4. Cấu tạo chi tiết



RCD



CB

Circuit Breaker



11



II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN LÝHOẠT ĐỘNG RCDs



5. Nguyên ylùhoạt động

a. Khi thiết bòlàm việc bình thường



I& L + I& N = 0

⇒ φ& L + φ& N = 0

I& C = 0



12



II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN L

ÝHOẠT ĐỘNG RCDs

5. Nguyên ylùhoạt động

b. Khi thiết bò chạm vỏ



I&L + I&N ≠0



I&C



⇒φ&L + φ&N ≠0

⇒I&C ≠0



Fault



13



II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN L

ÝHOẠT ĐỘNG RCDs

5. Nguyên ylùhoạt ñoäng

c. Mạch TEST



CUT



14



III.ỨNG DỤNG VÀO MẠCH ĐIỆN 1h.Sự phù ợp RCD với sơ

đồ an toàn



a. Sơ đồ TT



15



III. ỨNG DỤNG VÀO MẠCH ĐIỆN

1. Sự phù hợp RCD với sơ đồ an toàn

b. Sơ đồ TN-C



16



III. ỨNG DỤNG VÀO MẠCH ĐIỆN

1. Sự phù hợp RCD với sơ đồ an toàn

b. Sơ đồ TN-S



Khi hư hỏng cách điện :



17



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG RCDs

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×