Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Danh mục tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

[1] Cầm Trọng (1995), Người Thái ở Tây Bắc, Nxb Khoa học xã

hội,Nội.

[2] Đặng Thị Oanh (2005), Văn hóa Thái - Những tri thức dân

gian,

Nhà

xuất bản Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

[3] Đinh Hồng Hải (2012), Cấu trúc luận trong nghiên cứu biểu

tượng,

http://www.vanchuongviet.org.

[4] PGS, Viện sĩ. Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt

Nam,

Nxb.

Giáo dục.

[5] Hải Long (2005), Tây Bắc riêng một lồi hoa, Tạp chí văn

hóa

nghệ

thuật, Hà Nội.

[6] Hồng Ngọc Sơn (2011), Đơi nét về lịch sử- văn hóa người

TháiTây Bắc, Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia, Hà Nội.

[7] Hồng Lương (2005), Văn hóa các dân tộc Tây Bắc Việt

Nam,

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

[8] Ngơ Đức Thịnh (2009), Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam,

Nhà

xuất

bản Giáo dục, Hà Nội.

[9] Phạm Nhân Thành (2011), Văn hóa các dân tộc ít người ở

Việt

Nam,

Nhà xuất bản Dân Trí, Hà Nội.

[10] Tơ Ngọc Thanh (2003), Vùng văn hóa Tây Bắc, Nhà xuất

bản

Văn

hóa, Hà Nội.

[11] TS. Nguyễn Văn Hậu (2009), Biểu tượng như là “đơn vị cơ

bản

của”

văn hóa, http://Vanhoahoc.edu.vn

25[12] Vũ Khánh (2008), Người Thái ở Tây Bắc- The Thai in the

North

West of Viet Nam, Nhà xuất bản Thông tấn, Hà Nội.

Website :

1. http://www.baomoi.com

2. http://hoabinhtourism.com

3. http://vi.wikipedia.org26TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Câu Truyện Triết Học (Nguyên tác : The Story of Philosophy Will Durant - Trí Hải và Bửu Đích dịch)

[2] C.Mác và Ph.Ăngghen. Tồn tập, t.20. Nxb Chính trị Quốc

gia, Hà Nội, 2004, tr.692 - 693.

[3] Ph.Ăngghen. Lút-vich Phoi-ơ-bắc và sự cáo chung của triết

học cổ điển Đức. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.98.

[4] Từ điển Triết học (NXB Tiến bộ Maxcơva và NXB Sự thật Hà

Nội, 1986, bản in tại Liên xơ)

[5] V.I.Lênin. Tồn tập, t.18. Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980,

tr.318.

[6] Some Problems of Philosophy, New York: Longman, Green,

and Co., 1911, p. 5.

[7] Paula Struhl and Karsten Struhl, Philosophy Now, New York:

Random House, 1972, p. 5.

Website:

1. http://philosophy.vass.gov.vn

2. https://www.emporia.edu

3. https://sivers.org

4. http://ribf.riken.go.jp27HẾT28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Danh mục tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×