Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
12 Bài tập bất phương trình, hệ phương trình mũ và logarit

12 Bài tập bất phương trình, hệ phương trình mũ và logarit

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hàm số mũ và hàm số logarit2.12Giải tích 12Bài tập bất phương trình, hệ phương trình mũ và logarit2.12.1Giải các bất phương trìnhBài 70. Giải các bất phương trình mũ (đưa về cùng cơ số)

x2 −2xa) 9

c)3xÇ å2x−x21

3−2·1

1

>

−1

1 − 3x−1

x2 −2x−x−7·3e) 9g) 32x − 8 · 3x+x+4i) 3

k)b) 2x + 4 · 5x − 4 < 10x≤3+2x2 −2x−x−1

x+42x+4d) 2−9·9≤2x+4>0x− 21−

f) 2 · 3

x+ 4 xx<1+9

4x+ 12≥9xh) 52x−1 < 73−x

j) 3 · 2x + 7 · 5x > 49 · 10x − 2> 1332−x + 3 − 2x

≥0

4x − 2Bài 71.

a) 23−6x > 1b) 16x > 0, 125

Ç å√x+22x2 −3x+6c) (0, 3)e) (0, 1)4x8xg) 82 −2x−2< 0, 00243d)≤ (0, 1)2x+3f)h) 2x> 4096Ç å4x2 −15x+131

2i)k) 31

23>92 −3x−42

5j)< 3x2 −3x−425

42+5x<Ç å√x6 −2x3 +1Ç åx−|x−1|> 3−xÇ å 6x−5Ç å4−3x<x2 −2x1

3x+11

31

2l)Ç å1−x1

2<m) 5x − 3x+1 ≥ 2 (5x−1 − 3x−2 )n) 7x − 5x+2 < 2 · 7x−1 − 118 · 5x−1o) 2x+2 − 2x+3 − 2x+4 > 5x+1 − 5x+2p) 3q) 9x2 −3x+2− 6x2 −3x+2w)Ä√10 + 321

x2 −2xx−1<Ä√+3x−1−3x−2≤ 11t) 2x−1 · 3x+2 > 36

ä x+110 − 3x+3v)Ä√2+1äx+11≤ 2x−1x2 −1y) (0, 4)ä x−3xr) 62x+3 ≤ 2x+7 · 33x−1<0s) 2x+2 + 5x+1 ≤ 2x + 5x+2

u)Ä√ä2−1x

x−11x) 2 |2x−1| ≥ 2 3x+1

x2 +6> (0, 6)z) (0, 2)x2 +2

x2 −1> 25Bài 72. Giải các bất phương trình mũ (đặt ẩn phụ)Hight school iShool Rach Gia (Sưu tầm và biên soạn)Trang 43Hàm số mũ và hàm số logarit

xa) 3+3x−1Giải tích 12+3x−2b) 2x + 2−x − 3 < 0< 11c) 4−x+0,5 − 7 · 2−x − 4 < 0

e)d) 522x−1 − 1

<2

2x+1 + 1f)3xx+5<5x−1+5x1

1

< x+1

+5

3

−111h) 4 x −1 − 2 x −2 − 3 ≤ 0g) 2 · 14x + 3 · 49x − 4x ≥ 02

x+ 4 x

4i) 4x − 22(x−1) + 8 3 (x−2) > 52j) 8 · 3k) 25 · 2x − 10x + 5x > 25l) 52x+1 + 6x+1 > 30 + 5x · 30xm) 6x − 2 · 2x − 3 · 2x + 6 ≥ 0n) 27x + 12x > 2 · 8x111s) 4x+x−1Ç å2u)1

32 +1Xy)>9xx+ 92x−x2 +1− 5 · 2x+≥ 34 · 252x−xx−1+12+ 16 ≥ 0r) 32x − 8 · 3x+

11

+3·

3x2 + 2x − 3 ≥ 011 · 3x−1 − 31

≥5

4 · 9x − 11 · 3x−1 − 5x+4−9·9x+4>01Ç å3x> 12t) 2 x +1 + 22− x < 9Ç å 1 +1

xw) (22x+1 − 9 · 2x ) ·xp) 3x+1 − 22x+1 − 12 2 < 0o) 49 x − 35 x ≥ 25 x

q) 252x−x+ 91+1

4v)Ç åx−11

8− 128 ≥ 0x)21−x − 2x + 1

≤0

2x − 1z)4 − 7 · 5x

22x+1

x

5

− 12 · 5 + 4

3Bài 73. Giải các bất phương trình mũ (sử dụng tính đơn điệu)

xa) 2x < 3 2 + 1b)21−x − 2x + 1

≤0

2x − 1c)2 · 3x − 2x+2

≤1

3x − 2xd) 3e)32−x + 3 − 2x

≥0

4x − 2f)x+4+22x+4> 133x + x − 4

>0

x2 − x − 6Bài 74. Giải các bất phương trình logarit (đưa về cùng cơ số)

a) 2 · log3 (4x − 3) + log 1 (2x + 3) ≤ 2

3b) log5 (4x + 144) − 4 · log5 2

log5 (2x−2 + 1)

x2 + x

log6

x+4Ç

2d) log0,5e) log 1 [log4 (x2 − 5)] > 0f) log 1 log2 logx−1 9g) log3 (1 − 2x) ≥ log3 (5x − 2)

i) log5 (1 − 2x) < 1 + log√5 (x + 1)h) log5 (1 − x) < log5 (x + 3)j) log 1 5 − x < log 1 (3 − x)k) log2 log 1 x > 0l) log2 (3x + 4) > log2 (5 − x)233Çm) log 1

31 + 2x

log2

1+xHight school iShool Rach Gia (Sưu tầm và biên soạn)<0

äó23å>0Än) log0,41 +åc) log 8 log 1 (x − x − 6) ≥ 0

3<>03x+7

< log0,4 (5 − x)

2x + 3Trang 44Hàm số mũ và hàm số logaritGiải tích 12o) log 1 [log4 (x2 − 5)] > 0p) log7 (2 − x) ≤ log7 (3x + 6)q) log 1 (x + 4) < log 1 (x2 + 2x + 2)r) (x2 − 4) log 1 x > 033log26 xs) 63+xlog6 x2≤ 12t) log2 (x + 3) ≥ 1 + log2 (x − 1)2u) 2log2 x + xlog2 x < 0v) log3 log 1 ≥ 02

w) 2 log8 (x − 2) + log 1 (x − 3) >

8

32x − 3

x) log 2

≥0

3 x + 12Bài 75. Giải các bất phương trình logarit (đặt ẩn phụ)

a) log2 x + 2 logx 4 − 3 ≤ 0b) log5 (1 − 2x) < 1 + log√5 (x + 1)c) 2 log5 x − logx 125 < 1d) log2x 64 + logx2 16 ≥ 3e) logx 2 · log2x 2 · log2 4x > 1f) log21 x + log 1 x2 < 0

222g) log 1 x − 6 log2 x + 8 ≤ 021 − 9 log 1 x > 1 − 4 log 1 xh)2i) logx 100 −81

log100 x > 0

2j)8log23x

1+

>1

1 + log3 xBài 76. Giải các bất phương trình logarit (đặt ẩn phụ)

2

log4 x

log2 x

+

>

1 − log2 x 1 + log2 x

1 − log22 x

2

1

b)

+

≤1

4 + log2 x 2 − log2 x

a)c)»log23 x − 4 log3 x + 9 ≥ 2 log3 x − 3d)2

1

+

<1

5 − log5 x 1 + log5 xe)»log9 (3x2 + 4x + 2) + 1 ≥ log3 (3x2 + 4x + 2)f) 6 log3 |1 − x| + log23 (x − 1) + 5 ≥ 0

Ä√

ä

g) log29 x > log3 x · log3 2x + 1 − 1

Bài 77. Giải các bất phương trình logarit (sử dụng tính đơn điệu của hàm số)

5+x

log

3

2

a)

>

b) x 5 − x < 0

log2 (x + 1)

log3 (x + 1)

2 − 3x + 1c) log7 x < log3 ( x + 2)

d) 2−|x−2| · log2 (4x − x2 − 2) ≥ 1

Bài 78. Giải các bất phương trình logarit (sử dụng tính đơn điệu của hàm số)

a) (x + 1) log20,5 x + (2x + 5) log0,5 x + 6 ≥ 0

b) log2 (2x + 1) + log3 (4x + 2) ≤ 2

c) (x + 1) log21 x + 2(x + 3) log 1 x + 8 ≤ 8

33−x 3 log3 (x−1)−log3 (x−1)(2x+1)d) (4 · 3x + 3 )>1log5 (x2 − 4x − 11)2 − log11 (x2 − 4x − 11)3

≥0

2 − 5x − 3x2

Ä√

ä

f) log2 x2 − 5x + 5 + 1 + log3 (x2 − 5x + 7) ≤ 2

e)Hight school iShool Rach Gia (Sưu tầm và biên soạn)Trang 45Hàm số mũ và hàm số logaritGiải tích 12Bài 79. Giải các bất phương trình logarit

a) x2 · logx 27 · logx 9 > x + 4x−5

c)log 2 (x − 4) − 1

Ç ålog2 x

11

2e)b) log3 log 9 (x2 − 4x + 3) ≥ 0

16d)≤ x32f)log2 (x + 1)2 − log3 (x + 2)3

>0

x2 − 3x − 4log 131

2x2− 3x + 1Çg)i)log√

x2log3 x +2− 3)

≥0

− 4x − 5

2 (xh)j) log√37

x2 − 2x +

16Ä√1

log 1 (x + 1)

3åÇlog71

1+

>0

2

log 1 (2x − 1) log2 x − 3x + 2

24

5>åä3 sin 2x − cos 2x ≤ 1Bài 80. Giải các bất phương trình logarit

a)log5 (x2 − 4x + 11)2 − log11 (x2 − 4x + 11)≥0

2 − 5x − 3x2log2 (x2 − 2x − 7) − log3 (x2 − 2x − 7)8

≤0

3x2 − 13x + 4

ä

Ä√

27c) log 1

9x − x2 + 3 > log3 √

−3

2

3

9x − x + 5 − x2

Ä√

ä

2d) log2 x2 − 4x + 3 > log 1 √ 2

+1

2

x − 4x + x + 1 + 1

b)2.12.2Giải hệ phương trìnhBài 81. Giải các hệ phương trình mũ sau 2x· 5y = 20a)  x y

5 · 2 = 50

 4−2xd) 

+ 42y =1

2x=9g)  x

81 = 243 · 3y 3x+ 3y = 28j)  x+y

3

= 27 x + 3y−1m) =23x + 9y = 18· 3y = 12

 2y+ 200 · 5y 3x− 2y = 77b)  x y

3 · 2 = 18x+y =1

 27x

 2xe) 

x+y =1h) 

2y2x32 − 2 2 = 7

 x + 2y+1=3k) 

4x + 4y = 32 y2= 4x + 2n)  x+2

2

+y+1=0Hight school iShool Rach Gia (Sưu tầm và biên soạn) 2

 xy −7y+10c) 

x+y =8=1, (x > 0)1

9

f) y−x=2

 3x· 2y =

 64x+ 642y = 12i)  x+y

64

=4 2x

3 · 2l) 

 2x+ 2 · 3y =− 3y = −11

43

4

 4(x−y)2 −1=1

o)  3x−2y−3

5

= 125Trang 46Hàm số mũ và hàm số logarit

 xx+yGiải tích 12

 32x= 128p)  3x−2y−3

5

=1 4x

 2x+ 22y+2 = 17v) 

2 · 3x+1 + 3 · 2y = 8

+ 2 · 3y = 2, 75y)  x

2 − 3y = −0, 75 √

 3 x+1w) 3x+1=1, (x > 0)

 2x+ 3y = 17+ 2 · 3x+y = 56

u) 

3 · 2x + 3x+y+1 = 87t) 

3 · 2x − 2 · 3y = 6s)  x x

4 · 3 = 144

 3 · 2xr) 

x−y =2q)  x

y

3 − 22 = 7− 3y = 7

 32x+2 2 2

 xx −y −16− 2y = 77

 7x− 2y = −4

− 2y+1 = −1− 16x = 0x)  x

4 − 49x = 0

 8x= 10y

z)  x

2 = 5yBài 82. Giải các hệ phương trình logarit sau: xy

logy x − log2 y 2 = 1

b) 

log4 x − log4 y = 1= 64a) 

logx y = 5 xlog2 y+ y log2 x = 16

 xlog3 y+ 2 · y log3 y = 27c) 

log2 x − log2 y = 2e) 

log3 y − log3 x = 1logx (2x + y − 2) = 2

g) 

logy (2y + x − 2) = 2

i) 

logy x + logx y =5

2log6 (x2 + y 2 ) = 1y

− log2y x = 1

x

k) 

 log (y − x) = 1

2

logxy

logy x + logx y = 2m) x2 + y = 12√

 y+ 2 log x = 3o) 

y − 3 log x2 = 1 3x· 2y = 972q) 

log√3 (x − y) = 2log (x+y) 2 0,5log5 (x+y)=5s) 

1

 log2 x + log2 y =

2Hight school iShool Rach Gia (Sưu tầm và biên soạn)

log2 (x2 + y 2 + 6) = 4d) 

logx + log3 y = 1 3 · xlog2 y= 10

f) 

2

log4 x + log2 y = 2

log2 (xy) = 4

h) 

x

 log2 = 2

ylog2 x = log2 y + log2 (xy)j) 

log2 (x − y) + log x · log y = 0logxy (x − y) = 1

l) 

logxy (x + y) = 0

√

 y+ log x2 = 2

n) 

y + 4 log x = 28log(x + y) − log(x − y) = 1

p)  2

x + y = 12

 2 2

 3x +y= 81

r) 

log2 x + 2 log4 y = 1Ä√ äx−y

Ç åx−2y1

3

t)  log (x + y) + log (x − y) = 4

2

2

3=Trang 47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

12 Bài tập bất phương trình, hệ phương trình mũ và logarit

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×