Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Bài tập hàm số mũ-hàm số logarit

6 Bài tập hàm số mũ-hàm số logarit

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hàm số mũ và hàm số logaritGiải tích 12Ví dụ 22. Tìm tập xác định của hàm số y = log2

Lời giải.x−2

.

1 − x2x−2

> 0.

1 − x2x

−∞

+∞

−1

1

2+

x−2

0

• Cho x − 2 = 0 ⇔ x = 2+

0

0

1 − x2

x2

++0

• Cho 1 − x2 = 0 ⇔ x = ±1

1 − x2x < −1

x−2Từ bảng xét dấu

>

0. Tập xác định là D = (−∞; −1) ∪ (1; 2).

1 − x2

1


Hàm số xác định khi:Ví dụ 23. Tìm tập xác định hàm số y = log(x−1)x

.

−x + 2

x

0 < x < 2

>0

Lời giải. Hàm số xác định khi:  −x + 2

⇔

⇔ 1 < x < 2.

0 < x − 1 = 1

1
Tập xác định hàm là D = (1; 2).

Bài 30. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) y = lg

c) y =

b) y = ln x2 − 4x − 12x−1

−2x − 3x+1

d) y = log3 √ 2

x −x−2

x

f) y = logx

4 − x2x2 + x − 2. log3 (9 − x2 )e) y = log(2x−1) (x2 − 1)

2.6.2Dạng 2: Đạo hàmu

u

(ax ) = ax . ln a

2 (a ) = a . ln a.u

........................................... . ........................................

x

x

u

u

3 (e ) = e

4 (e ) = e .u

........................................... . ........................................

1

u

5 (loga x) =

6 (loga u) =

x. ln a

u. ln a

........................................... . ........................................

1

u

7 (ln x) =

8 (ln u) =

x

u

1!Bài 31. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = (x2 − 2x + 2).ex

2b) y = (x2 + 2x) e−x

x− 13 xd) y = e2x+xe) y = x.eg) y = 2( x3 + 1)h) y = 33x

j) y = 2

x −x+1k) y = cos x.ecot xHight school iShool Rach Gia (Sưu tầm và biên soạn)x2 +1c) y = e−2x . sin x

f) y =e2x + ex

e2x − exi) y = 2x .ecos x

l) y = 20182018xTrang 19Hàm số mũ và hàm số logaritGiải tích 12Bài 32. Tính các đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = ln(2x2 + x + 3)b) y = log2 (cos x)c) y = ex . ln (cos x)d) y = (2x − 1) ln (3x2 + x)e) y = log 1 (x3 − cos x)f) y = log3 (cos x)ln (2x + 1)

g) y = √

2x + 1h) y =2ln (2x + 1)

x+1Äi) y = ln x +1 + x2äBài 33. Tính đạo hàm của các hàm số sau

a) y = 1 − (x2 − 2x + 1)exb) y = 3x − (2x + 1)2xd) y = (x − 4) log xe) x log2 (x + 1)ln(x) − 2

x+13

f) y = log x2 . ln (3 − x2 )g) y = (2x2 − 1)e3x

h) y = x3 ex2 + 1i) y =j) y = 3x −

m) y =k) y = ln (x3 + 2x2 − x)e3x + 1»

4ln3 (3x2 + 1)

p) y = 2x −exq) y =ex + 1

ex − 1r) y = x ln x + 1»t) y = 1 −v) y = log(x2 + 1) − ln(2x)w) y = xπ .π xex + e−x

ex + e−xl) y = (x2 + 3) ln(x2 + 2)o) y = 2 − ex . sin2 xn) y = 1 − (2x + 3)3xs) y = 1 + x − 2 ln2 x2.6.3c) y =2 ln x + ln2 xu) y = log2 x − 3 log3 x

x) y = ex (sin x − cos x)Dạng 3: Chứng minh hàm số đã cho thỏa hệ thức cho trướcVí dụ 24. Chứng minh hàm số đã cho thỏa hệ thức được chỉ ra.

x2

y = x.e− 2 . Chứng minh rằng: xy = (1 − x2 ) y

Lời giải.

x2

x2

x2

x2

+ x.e . −

Ta có y = e

= e− 2 + x.e− 2 .(−x) = e− 2 (1 − x2 )

2

2

− x2

Ta có: VT= xy = x.e

(1 − x2 ) = (1 − x2 ) y =VP (đpcm).

22− x2− x2ÇåBài 34. Chứng minh hàm số đã cho thỏa hệ thức được chỉ ra.

a) y = (x + 1)ex ; y − y = exb) y = e4x + 2e−x ; y + 2y − 12y = 0c) y = a.e−x + b.e−2x ; y + 3y + 2y = 0d) y = e−x sin x; y + 2y + 2y = 0e) y = e−x cos x; y (4) + 4y = 0f) y = esin x ; y cos x − y sin x − y = 0g) y = e2x sin 5x; y − 4y + 29y = 01

h) y = x2 ex ; y − 2y + y = ex

2i) y = e4x + 2e−x ; y − 13y − 12 = 0j) y = x.e− 2 ; xy = (1 − x2 ) yx2Bài 35. Chứng minh hàm số đã cho thỏa hệ thức được chỉ ra.

Çå1

a) y = ln

; xy + 1 = ey

1+xHight school iShool Rach Gia (Sưu tầm và biên soạn)Trang 20Hàm số mũ và hàm số logaritb) y =Giải tích 121

; xy = y (y ln x − 1)

1 + x + ln xc) y = sin (ln x) + cos (ln x); y + xy + x2 y = 0

d) y =1 + ln x

; 2x2 y = x2 y 2 + 1

x (1 − ln x)»x2 1 √ 2

+ x x + 1 + ln x + x2 + 1; 2y = xy + ln y

2

2

2xy

f) y = (x2 + 1) (ex + 2016); y = 2

+ ex (x2 + 1)

x +1e) y =g) y = x [3 cos (ln x) + 4 sin (ln x)]; x2 y − xy + 2y = 0

2.6.4Dạng 4: Giải phương trình, bất phương trìnhBài 36. Giải các phương trình, bất phương trình

a) f (x) = 2f (x); f (x) = ex (x2 + 3x + 1)

b) f (x) =1

f (x) = 0; f (x) = x3 ln x

xc) f (x) > g (x); f (x) = x + ln(x − 5); g(x) = ln(x − 1)

d) f (x) = 0; f (x) = e2x−1 + 2.e1−2x + 7x − 5

1

e) f (x) < g (x); f (x) = .52x+1 ; g(x) = 5x + 4x. ln 5

2

2.6.5Dạng 5: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhấtTìm GTLN-GTNN của hàm số y = f (x) trên đoạn [a; b].

Tính y

Giải phương trình y = 0 và chỉ nhận những nhiệm x0 ∈ [a; b]

Tính f (a), f (b), f (x0 )!Khi đó: min = min {f (a), f (b), f (x0 )} và max = max {f (a), f (b), f (x0 )}

[a;b]![a;b]Chú ý:1. Nếu ham số y = f (x) tăng trên [a; b] thì min f (x) = f (a) và max f (x) = f (b)

[a;b][a;b]2. Nếu ham số y = f (x) giảm trên [a; b] thì max f (x) = f (a) và min f (x) = f (b)

[a;b][a;b]3. Nếu bài tốn đặt ẩn phụ thì phải có điều kiện cho ẩn phụ đó.

Ví dụ 25. Tìm GTLN-GTNN của hàm số y = x2 .ex + 1 trên đoạn [−3; 2].

Lời giải.

Ta có y = 2x.ex + x2 .ex = ex (x2 + 2x).Hight school iShool Rach Gia (Sưu tầm và biên soạn)Trang 21Hàm số mũ và hàm số logaritGiải tích 12y = 0 ⇔ ex (x2 + 2x) = 0 ⇔ x2 + 2x = 0 

f (−3) = 9.e−3 + 1 =x = 0(loại)

x = −29

4

+ 1; f (2) = 4.e2 + 1; f (−2) = 4.e−2 + 1 = 2 + 1

3

e

eVậy min f (x) = 9.e−3 + 1; max f (x) = 4.e2 + 1.

[−3;2][−3;2]Bài 37. Tìm GTLN-GTNN của các hàm số sau:

ln2 x

a) y =

− 1 trên đoạn [1; e2 ]

xb) y = ln2 x − ln x trên đoạn [1; e2 ]c) y = (x2 − 3x + 1)ex trên đoạn [−3; 0]d) y = x ln x − 1 trên đoạn [1; e2 ]e) y = x2 − ln(1 − 2x) trên đoạn [−2; 0]f) y = x2 .ex + 1 trên đoạn [−3; 2]A. PHƯƠNG TRÌNH

2.7Phương trình mũ2.7.1Phương trình mũ cơ bảnVới a > 0, a = 1 thìb!ax = b ⇔ >0x = loga bVí dụ 26. Giải phương trình sau 2x−1 = 3(1)Lời giải.

Ta có (1) ⇔ x − 1 = log2 3 ⇔ x = 1 + log2 3 ⇔ x = log2 2 + log2 3 = log2 6

Đáp số x = log2 6

!Chú ý: 1 = loga a do đó: 1 = log2 2Ví dụ 27. Giải phương trình sau 2x + 2x+1 = 3x + 3x+1

Lời giải.(2)Ç åx

xxxxxxTa có (2) ⇔ 2 + 2.2 = 3 + 3.3 ⇔ 3.2 = 4.3 ⇔2

3=4

4

⇔ x = log 2 .

3 3

3

Đáp số x = log 2

34

3Bài 38. Giải các phương trình sau:

a) 2018x+1 = 2b) 3x − 3x−1 + 3x−2 = 2x + 2x−1 + 2x−2c) 3x+1 + 3x+2 = 9.5x + 5x+1 + 5x+2d) 2.3x+1 − 6.3x−1 − 3x = 9e) 52x − 7x − 52x .17 + 7x .17 = 0f) 5.3x + 3.2x−1 = 7.2x − 4.3xHight school iShool Rach Gia (Sưu tầm và biên soạn)Trang 22Hàm số mũ và hàm số logaritGiải tích 122.7.2Một số phương pháp giải phương trình mũ2.7.2.1Phương pháp đưa về cùng cơ sốDùng các cơng thức biến đổi phương trình đã cho về dạng: af (x) = ag(x) .

Khi đó: Với a > 0, a = 1 thì af (x) = ag(x) ⇔ f (x) = g(x)!Trường hợp cơ số a chưa biến:

aM = aN ⇔ (a − 1) . (M − N ) = 0 ⇔ Ví dụ 28. Giải phương trình 2x2 −1a=1

M =N=8(1)Lời giải.

2

2

Ta có (1) ⇔ 2x −1 = 8 ⇔ 2x −1 = 23 ⇔ x2 − 1 = 3 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2.

Đáp số x = ±2

Ví dụ 29. Giải phương trình 273x−2 = 9x−1(2)Lời giải.

4

Ta có (2) ⇔ 33(3x−2) = 32(x−1) ⇔ 3(3x−2) = 2(x−1) ⇔ 9x−6 = 2x−2 ⇔ 7x = 4 ⇔ x = .

7

4

Đáp số x =

7

Ví dụ 30. Giải phương trình 2018x2 −3x+2=1(3)Lời giải.x2 −3x+2Ta có (3) ⇔ 2018= 20180 ⇔ x2 − 3x + 2 = 0 x=1

x=2.

Đáp số x = 1; x = 2!Chú ý: 1 = a0 do đó: 1 = 20180 .

Ví dụ 31. Giải phương trình (x + 1)x−3=1(4)Lời giải.

Điều kiện: x −√3 ≥ 0 ⇔ x ≥ 3.

ỵ√

ó(3) ⇔ (x + 1) x−3 = (x + 2)0 ⇔ [(x + 1) − 1] . x − 3 − 0 = 0 ⇔ x. x − 3 = 0 ⇔

x=0

x = 0(loại)

⇔ √

⇔

.

Đáp số x = 3

x=3

x−3=0

Bài 39. Giải các phương trình sau:a) (0, 04)x = 625. 3 5c) 28−x .58−x = 0, 001. (105 )8

322x−1

3x −3x

d) 3

.15 .5

= 39e) 5.3x + 3.2x = 7.2x − 4.3xf) 93x−1 = 38x−221−x2b) 0, 125.161−x =Ç åx2 −2g)1

2Ç åx+7 Ç å1−2x

4−3x=2Hight school iShool Rach Gia (Sưu tầm và biên soạn)h)1

2.1

2=2Trang 23Hàm số mũ và hàm số logariti)Giải tích 12√ ä2x3−2 2

=3+2 2Ä5x−7k) (1, 5)x2 −5x+6m) 5j)Ä√5+2Ç åx+12

3=äx−12x−3l) (0, 75)=1x−1q) 2.3 − 6.3

Ç åx−22.7.2.2x+1Ç å5−x4

3=1

7n)= 7x+1p) 3x .2x+1 = 72

xs)ä x−15−2Ç åx2 −2x−3Ä

√ äo) 3 − 2 2 63x = 3 + 2 23

4Ä√=x−3 =9Ç å5.4

5x2r) (x − 2x + 2)

Ç9

=

16t)1

254−x2=1åx+1= 1252xPhương pháp logarit hóa! Phương trình logarit hóa có dạng: af (x)Ví dụ 32. Giải phương trình 2x−1 = 71−x= bg(x) ⇔ f (x) = g(x). loga b2(1)Lời giải.

Từ (1) ⇔ x − 1 = (1 − x2 ). log2 7 ⇔ x − 1 + (x − 1)(x + 1) log

 27 = 0

x−1=0(x − 1) [1 + (x + 1). log2 7]

=

0 ⇔

1 + (x + 1). log2 7 = 0x=1

1

x+1=−

= − log7 2

log2 7

x=1

x=1

⇔

⇔

.

Đáp số x = 1; x = − log7 14

x = −1 − log7 2

x = − log7 14

Bài 40. Giải các phương trình sau:

a) 2x = 3xx−12b) 5x−1 = 3 x+12xd) 24−x = 32−xe) 35 = 53c) 6x−1 = 5xx2 −2x+1f) 7x = 24xBài 41. Giải các phương trình sau (đưa về cùng cơ số hoặc logarit hóa)a) 4x+1 = 3 16.

b) 2x+1 · 32x+3 = 63x+1 .

2 +x+5c) 22x= 82x+1 .d) 5x · 8x+1 = 100.e) 9|3x−1| = 38x−2 .

Ç åx Çg)2

525

·

8f) 2x+1 · 3x−2 · 5x = 200.åx=125

.

64xi) 8 x+2 = 36 · 32−x .

x+5h) 5x + 5x+1 + 5x+2 = 3x + 3x+3 + 3x+1 .

j) 3x+2 − 3x+1 = 18.x+17k) 32 x−7 = 0, 25 · 125 x−3l) 2 · 3x+1 − 6 · 3x−1 − 3x = 9Ä

√ ä2xm) 3 − 2 2

=3+2 2n)Hight school iShool Rach Gia (Sưu tầm và biên soạn)Ä√5+2äx−1=Ä√ä x−15−2x+1Trang 24Hàm số mũ và hàm số logaritGiải tích 12x−1o) 5x · 8 x = 500

äx−1

Ä√

q)

2x − x2

=1

s) (x2 − x + 1)x2 −1u) (x2 + 3)|x2 −5x+4|xx = x x

Ä√

äx−2

r)

x − x2

=1p)=1t) (x + 1)= (x2 + 3)x−3=1x+1Bài 42. Giải các phương trình sau (đưa về cùng cơ số hoặc logarit hóa)

a) 3x−1 + 3x + 3x+1 = 9477b) 5x+1 − 5x = 2x+1 + 2x+3c) 2x−1 − 3x = 3x−1 − 2x+2d) 5x + 5x+1 + 5x+2 = 7x + 7x+1 − 7x+297e) 22x+5 − 3x+ 2 = 3x+ 2 − 4x+4

3f) 3 · 4x +111h) 4−x − 3−x− 2 = 3 2 −x − 2−2x−1g) 9x − 2x+ 2 = 2x+ 2 − 32x−1

111 x+2

1

·9

= 6 · 4x+2 − · 9x+1

3

2i) 5x+ 2 − 9x = 32x−2 − 5x− 2j) 4x+2 − 10 · 3x = 2 · 3x − 11 · 22xk) x2 − (2x − 3)x + 2(1 − 2x ) = 0l) x2 · 2x+1 = 2|x−3|+2 = x2 · 2|x−3| + 2x−1m) 62x+3 = 2x+7 · 33x−1n) 3x+3 · 7x+3 = 32x · 72xo) 32x+3 · 52x+3 = 55x · 35xp) 3x−1 · 22x−2 = 129−xxq) 8 x+2 = 36 · 32−xr) 5x2 −5x+6x−1

xt) 3x2 −4xs) 2x · 5= 10= 2x−1= 2x−4u) 4 · 3x+2 + 5 · 3x − 7 · 3x+1 = 40v) 22x+6 + 2x+7 − 17 = 0w) 52x−1 + 5x+1 = 250x) 5x−1 + 53−x = 26y) 2x+4 + 2x+2 = 5x+1 + 3 · 5xz) 5x+1 + 6 · 5x − 3 · 5x−1 = 522.7.2.3Phương pháp đặt ẩn phụ2.7.2.3.1 Dạng 1:

Ä

täP af (x) = 0 ⇔ = af (x) , t > 0P (t) = 02.7.2.3.2 Dạng 2:α · a2f (x) + β · (ab)f (x) + λ · b2f (x) = 0! Chia hai vế cho b2f (x)hoặc a2f (x) (chia cơ số lớn nhất hoặc nhỏ nhất). Sau đó đặt

t=Å ãf (x)

ab>02.7.2.3.3 Dạng 3:với a · b = 1. Đặt t = af (x) ⇒ bf (x)af (x) + bf (x) = m

1

=

tHight school iShool Rach Gia (Sưu tầm và biên soạn)Trang 25Hàm số mũ và hàm số logaritGiải tích 12Ví dụ 33. Giải phương trình: 9x − 5 · 3x + 6 = 0

Lời giải.

x

(1) ⇔ (32 ) − 5 · 3x + 6 = 0 ⇔ (3x )2 − 5 · 3x + 6 = 0(1)

(*)

Đặt t = 3x , (t > 0), phương trình (*) trở thành t2 − 5t + 6 = 0 ⇔ t = 2 (n)

t = 3 (n)• Với t = 2 ⇒ 3x = 2 ⇔ x = log3 2

• Với t = 3 ⇒ 3x = 3 ⇔ x = log3 3 = 1

Đáp số x = log3 2; x = 1

Ví dụ 34. Giải phương trình: 25x + 15x = 2 · 9x

Lời giải.

Chia hai vế cho 25x , ta được: đÇ å ô

Ç åx

3

15x

9x

3 x 2+1=0

(2) ⇔ 1 + x = 2 · x ⇔ 2 ·

25

25

5

5(2)(*)

t = 1 (nhận)

> 0, phương trình (*) trở thành 2t − t − 1 = 0 ⇔

Đặt t =

1

t = − (loại)

2

Ç åx

3

Với t = 1 ⇒

=1⇔x=0

5

Đáp số x = 0

Ç åx3

52

Ä

√ äx Ä

√ äx

Ví dụ 35. Giải phương trình: 2 + 3 + 2 − 3 = 4

Lời giải. Ä

ỵÄ

√ ä Ä

√ ä

√ ä Ä

√ äóx

Nhận xét: 2 + 3 · 2 − 3 = 1 ⇔ 2 + 3 · 2 − 3

=1⇔

Ä

√ äx Ä

√ äx

⇔ 2+ 3 · 2− 3 =1

Ä

Ä

√ äx 1

√ äx

Đặt 2 + 3 = t > 0 ⇒ 2 − 3 =

t

t

=

2

+

3 > 0 (nhận)

1Phương trình (3) trở thành: t + = 4 ⇔ t2 − 4t + 1 = 0 ⇔ 

t

t = 2 − 3 > 0 (nhận)

Ä√ äx• Với t = 2 + 3 ⇒ 2 + 3 = 2 + 3 ⇔ x = 1

Ä√ äx

• Với t = 2 − 3 ⇒ 2 + 3 = 2 − 3 = (2 + 3)−1 ⇔ x = −1(3)Đáp số x = 1; x = −1

Bài 43. Giải các phương trình sau:

a) 21+2x + 15 · 2x − 8 = 0

c) 5x− 51−x+4e) 5x + 251−x = 6

g) 9sin2x2+ 9cosx=6b) 5x+1 − 52−x = 124

d) 32−2x − 2 · 32−x − 27 = 0

Ä

√ äx Ä

√ äx

f) 7 + 4 3 + 2 + 3 = 6

h) 4x + 2x+1 − 8 = 0i) 4x+1 − 6 · 2x+1 + 8 = 0j) 34x+8 − 4 · 32x+5 + 27 = 0k) 16x − 17 · 4x + 16 = 0l) 49x + 7x+1 − 8 = 0Hight school iShool Rach Gia (Sưu tầm và biên soạn)Trang 26Hàm số mũ và hàm số logarit2 −xm) 2xGiải tích 122Ä

√ äx Ä

√ äx

n) 7 + 4 3 + 2 + 3 = 6=3p) 32x+5 − 36 · 3x+1 + 9 = 0− 22+x−x = 3o) 4cos 2x + 4cos

2 +22x2 +2q) 4x+ 9 · 2x2 +2x+1+8=0r) 32xs) 3 · 52x−1 − 2 · 5x−1 = 0, 2t) 2sin

x−2+ 16 = 10 · 2u) 4

w)8

2x−1+x−2v) 52xx− 28 · 3x

2+ 4 · 2cos− 51−xx2 +x+9=0=6+4=02x

18

= x−1

x

2+2

2

+ 21−x + 2Bài 44. Giải các phương trình sau:

a) 9x − 5 · 3x + 6 = 0b) 2x+2 − 22−x − 15 = 0c) e2x − 4 · e−2x = 3d) 9xx−2+ 16 = 10 · 2e) 4x−22x2+ 81cosx− 36 · 3x2 −3+3=0f) 4x+1 + 2x+2 − 3 = 0g) e6x − 3 · e3x + 2 = 0

i) 81sin2 −1h) −8x + 2 · 4x + 2x − 2 = 0

j) 9x − 25 · 3x + 7 = 0= 30k) 25x − 23 · 5x − 5 = 0l) 25x − 6 · 5x+1 + 53 = 0m) 132x − 6 · 13x + 5 = 0n) 3 · 52x−1 − 2 · 5x−1 =o)3= 4x−4 − 723−x1

5p) 32(x+1) − 82 · 3x + 9 = 0

2 −1r) 9xs) 3x+2 + 9x+1 = 4

Ä √ äx Ä √ äx−10

u) 3 3 + 10 3

− 84 = 0t) 4x+v) 42x + 23x+1 + 2x+2 − 16 = 0w) 8x − 3 · 4x − 3 · 2x+1 + 8 = 0x) 32+x + 32−x = 30y) 4x + 23−4x = 6z) 3− 3x2 +1q) 3x+2 + 9x+1 = 4

x2 −2x−6=0

− 5 · 2x−1+− 31−xx2 −2=6+4=0Bài 45. Giải các phương trình sau:

2x−3a) 5=2

5x−1Ç åx−2+ 15Ç åx−31

6c)= 65−2x − 12

2d)2

x2 −2x−xi)−7·332x

= 2 · (0, 3)x + 3

100x

2f) 51+x − 51−x = 24x2 −2x−x−1=2h) 5 · 23|x−1| − 3 · 25−3x + 7 = 0x9

2x−2

k) 8 · 310 + 4 2

=

4x+ 4 x+9

4j) 3 · 2

x+1=9xm) 43+2 cos x − 7 · 41+cos x − 2 = 0

2= 25−x + 92e) 101+x − 101−x = 99

g) 91

4b)o) 8 x − 23x+3

xl) 4x+x−1x+1

x2 −2−8·2x−1

2+4=0

− 5 · 2x−1+x2 −2−6=0

Ä

√ äx

√ äx

n) 7 + 4 3 − 3 2 − 3 + 2 = 0

Ä+ 12 = 0Hight school iShool Rach Gia (Sưu tầm và biên soạn)Trang 27Hàm số mũ và hàm số logaritGiải tích 12Bài 46. Giải các phương trình mũ sau:

a) 9x+1 − 13 · 6x + 4x+1 = 0

11b) 49x − 2 · 35x − 7 · 52x+1 = 01c) 2 · 4 x + 6 x = 9 xd) 8x + 18x = 2 · 27xe) 4 · 9x + 12x − 3 · 16xf) 8 · 4x + 9x = 6x+12 −1g) 9x− 36 · 3x2 −3h) 125x + 50x = 23x+1+3=0xi) 6 · 9x − 13 · 6x + 6 · 4xj) 4 · 3x − 9 · 2x = 5 · 6 2k) 4x − 2 · 6x = 3 · 9xl) 64 · 9x − 84 · 12x + 27 · 16x111m) 4− x + 6− x = 9− xn) 3 · 16x + 2 · 81x = 5 · 36xo) 25x + 10x + 22x+1p) 27x + 12x = 2 · 8x111q) 6 · 9 x − 13 · 6 x + 6 · 4 xr) 6 · 32x − 13 · 6x + 6 · 22xs) 3 · 16x + 2 · 81x = 5 · 36xt) 8 · 4x + 9x = 6x+12 −1u) 9x− 36 · 3x2 −3v) 125x + 50x = 23x+1+3=0w) 27x + 12x = 2 · 8x

Bài 47. Giải các phương trình mũ sau:

Ä

√ äx2 Ä

√ äx2

a) 2 + 3 + 2 − 3

=45+2 6c)»e)»g)»4−i)»2+k)33+x+

x+8x15 +

x3+

5−2 6»

»

33−»2−= 10b)d) 6 ·x=68»4+xx15Ä √ äx

= 2 2f)Hight school iShool Rach Gia (Sưu tầm và biên soạn)

7 + 48Ä√5+1xäx+»−2·7−Ä√

48

äx5−1x= 14

= 2x+2√ ätan x Ä

√ ätan x

8+3 7

+ 8−3 7

= 16Ä

Äh) 2 −x3 =4

√ x

√ x

7+3 5

7−3 5

+7·

=8

2

2»√ äx Ä

√ äx

3 + 2 + 3 = 14Ä

√ äx

√ äx

7+4 3 −3· 2− 3 +2=0j)Äl)Ä3+Ä

√ äx

√ äx

5 + 16 · 3 − 5 = 2x+3Trang 28Hàm số mũ và hàm số logarit2.7.2.4Giải tích 12Sử dụng tính đơn điệu của hàm số

Xét hàm số: f (x) = g(x) (1)Đoán x0 là một nghiệm của phương trình (1) (thơng thường là lân cận của số 0)

Dựa vào tính đồng biến và nghịch biến của f (x) và g(x) để kết luận x0 là nghiệm

duy nhất:

• f (x) đồng biến và g(x) nghịch biến

• f (x) đơn điệu và g(x) = c (hằng số)!Nếu f (x) đồng biến (hoặc nghịch biến) thì f (u) = f (v) ⇔ u = v

Lưu ý

• Hàm số bậc nhất: y = ax + b, (a = 0)

– Đồng biến khi: a > 0

– Nghịch biến khi: a < 0

• Hàm số mũ: y = ax

– Đồng biến khi: a > 1

– Nghịch biến khi: 0 < a < 1Ví dụ 36. Giải phương trình: 3x = 5 − 2x

Lời giải.

Đặt f (x) = 3x đồng biến trên R (vì a = 3 > 1)

g(x) = 5 − 2x nghịch biến trên R (vì a = −2 < 0)

Ta có: f (1) = g(1) ⇒ x = 1 là nghiệm duy nhất của phương trình (4).(4)Ví dụ 37. Giải phương trình: (x + 4) · 9x − (x + 5) · 3x + 1 = 0

Lời giải.

Đặt 3x = t > 0, phương trình (4) trở thành: (x + 4)t2 − (x + 5)t + 0 = 0x+5+x+3

=1

t =

2(x + 4)2

2

2

∆ = (x + 5) − 4(x + 4) = x + 6x + 9 = (x + 3) ⇒ x+5−x−3

1

t=

=

2(x + 4)

x+4(5)• Với t = 1 ⇒ 3x = 1 ⇔ x = 0

 x > −4

1

• Với t =

>0⇔ x

x+4

3 · (x + 4) = 1 (∗∗)Xét hàm số f (x) = 3x · (x + 4), ∀x ∈ (−4; +∞)

Ta có f (x) = 3x · (x + 4) · ln 3 + 3x = 3x · [(x + 3) · ln 3 + 1] > 0, ∀x ∈ (−4; +∞)

⇒ f (x) đồng biến ∀x ∈ (−4; +∞) và g(x) = 1 là hàm không đổi.

Ta thấy f (−1) = g(−1) ⇒ x = −1 là nghiệm duy nhất của phương trình (**).

Vậy phương trình (5) có hai nghiệm x = 0; x = −1

Đáp số x = 0; x = −1

Bài 48. Giải các phương trình mũ sau (sử dụng tính đồng biến và nghịch biến)Hight school iShool Rach Gia (Sưu tầm và biên soạn)Trang 29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Bài tập hàm số mũ-hàm số logarit

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×