Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.3: Bộ tiêu chí đánh giá phát triển du lịch bền vững tại bản Lác

Bảng 3.3: Bộ tiêu chí đánh giá phát triển du lịch bền vững tại bản Lác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tương tác giữa

người dân và

khách du lịchThái độ phản ứng khi gặp khách du lịch

Khả năng sử dụng tiếng Anh

Giao lưu văn hóa với khách du lịch

Hỗ trợ làm du lịch Lợi ích nhận được từ các khóa học du

Cộng đồng

cho người dân địa lịch

& phát

Hỗ trợ khác của nhà nước

phương

Tiếp thu ý kiến người dân

triển du

Sự đáp ứng nhà ở homestay khi quá

lịch

đông khách du lịch

Sự đáp ứng địa điểm tổ chức các hoạt

Sức tải du lịch

động giải trí khi quá đông khách du

lịch

Nguồn: Tổng hợp và đề xuất của tác giả

3.4.2. Tiến hành khảo sát, kiểm định độ tin cậy của thang đo và hiệu chỉnh bộ tiêu chí.

Một bảng hỏi đã được xây dựng để thu thập sự đánh giá của người dân địa

phương về mức độ bền vững của phát triển du lịch bản Lác dựa trên bộ tiêu chí đánh

giá. Các câu hỏi là các biến đo lường được biên tập lại dưới một số dạng khác nhau để

người được hỏi dễ dàng trả lời và đạt được mục đích thu thập dữ liệu, giúp thơng tin

thu nhận được chính xác hơn tuy nhiên vẫn phục vụ cho một thang đo Likert 5 điểm

với mức độ tích cực tăng dần từ 1 đến 5. Bảng hỏi được thiết kế với 45 câu hỏi/mệnh

đề đánh giá, với 4 câu hỏi về thông tin cá nhân và 41 câu hỏi/mệnh đề phục vụ nội

dung đánh giá phát triển du lịch bền vững. Sau khi hoàn thành bảng hỏi được khảo sát

thử nghiệm đồng thời tham khảo chuyên gia để chỉnh sửa lần cuối trước khi thực hiện

điều tra chính thức.

Việc tiến hành khảo sát được thực hiện trong khoảng thời gian từ 31/03/2017 01/04/2017 trên địa bàn bản Lác 1, Pom Coọng, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu,

tỉnh Hòa Bình. Đối tượng khảo sát là các hộ gia đình tại bản, gần 100% số hộ gia đình

ở đây đều làm du lịch, số lượng hộ được khảo sát là 30 hộ. Với mỗi hộ gia đình, nhóm

lựa chọn 01 người để tham gia trả lời khảo sát là chủ hộ hoặc người trong gia đình

thường xuyên tham gia các cơng việc du lịch, hình thức trả lời là tự điền dưới sự giải

thích và trình bày của người hỏi. Kết quả thu thập cho thấy trong 30 phiếu được phát

ra và thu về đầy đủ, có một phiếu khơng hợp lệ vì khơng trả lời đầy đủ thơng tin, số

phiếu còn lại đều được cung cấp đầy đủ số câu trả lời cần thiết.

Sau khi tiến hành khảo sát, nhóm nghiên cứu kiểm định độ tin cậy của thang đo

được sử dụng bằng phân tích hệ số Cronbach’s Alpha qua phần mềm IBM SPSS

Statistic 23. Mục đích của kiểm định này là tìm hiểu xem các biến trong thang đo có

cùng đo lường cho một khái niệm cần đo hay khơng. Giá trị đóng góp nhiều hay ít

được phản ánh qua hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation.Qua đó, cho phép loại bỏ những biến và tiêu chí khơng phù hợp trong bộ tiêu chí đánh

giá. Quy tắc kiểm định như sau, đưa ra bởi Hair (2009):

α < 0,6: Thang đo không phù hợp

0,6 ≤ α < 0,7: Chấp nhận được với các nghiên cứu mới hoặc mới đối với người

trả lời trong bối cảnh nghiên cứu.

0,7 ≤ α < 0,8: Chấp nhận được

0,8 ≤ α < 0,95: Tốt

α ≥ 0,95: Chấp nhận được nhưng khơng tốt, có thể xảy ra hiện tượng trùng biến.

Bên cạnh đó, hệ số tương quan biến tổng cho biết mức độ lien kết giữa một biến

quan sát trong nhân tố với các biến còn lại. Nó phản ánh mức độ đóng góp vào giá trị

khái niệm của nhân tố của một biến quan sát cụ thể, tiêu chuẩn để đánh giá một biến

có thực sự đóng góp giá trị vào nhân tố hay không là hệ số này phải lớn hơn 0,3.

3.4.3. Xác định trọng số của các tiêu chí bằng phương pháp phân tích thứ bậc –

Analytic Hierachy Process (AHP)

Trong bước nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu thực hiện xác định trọng số (mức

độ quan trọng) của các tiêu chí trong bộ tiêu chí đánh giá bằng phương pháp phân tích

thứ bậc. Phương pháp phân tích thứ bậc hay phương pháp phân tích hệ thống phân cấp

– Analytic Hierachy Process (AHP) được đề xuất bởi Thomas L.Saaty trong những

năm 1970 và đã được mở rộng, bổ sung cho đến nay. Phương pháp AHP được áp dụng

rộng rãi cho nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, kinh tế, xã hội, y tế… Nó được coi

như một phương pháp mạnh mẽ và linh hoạt cho việc phân tích quyết định với nhiều

tiêu chí (Saaty, 1980); đây là phương pháp trực quan và tương đối dễ dàng để xây

dựng và phân tích quyết định (Harker, 1989), một cơng cụ cho phép nhìn rõ ràng các

tiêu chí thẩm định và cũng là một phương pháp quyết định nhiều thuộc tính, trong đó

đề cập đến một kỹ thuật định lượng (DeSteiguer, 2003). Tóm lại AHP giải quyết những

vấn đề khơng có cấu trúc trong hoạt động kinh tế, xã hội và khoa học quản lý, nó cung

cấp một phương pháp ra quyết định đa tiêu chuẩn đơn giản, nhưng có cơ sở lý thuyết

trong việc đánh giá các phương án. Nó giúp phân loại mức độ ưu tiên tương đối cho

các phương án được đưa ra dựa trên một mức tỉ lệ. Mức tỉ lệ này dựa trên phán đoán của

người ra quyết định và mức độ quan trọng của các phán đốn đó, cũng như tính nhất qn

trong việc so sánh các phương án trong quá trình ra quyết định. Tuy nhiên trong khuôn

khổ nghiên cứu này AHP được sử dụng để xác định mức độ ưu tiên (trọng số) cho các tiêu

chí đã có. Mơ hình thực hiện đánh giá trọng số được thể hiện ở hình 2.3 được tổng hợp từ

tác giả Phạm Hồng Luân:Định nghĩa vấn đề và xác định lời giải yêu cầuTạo cấu trúc thứ bậc cho các tiêu chíLập ma trận so sánh cặp của các tiêu chíChuẩn hóa ma trận so sánh cặpTính tốn độ ưu tiên cho các tiêu chí>10%

Kiểm tra độ nhất quán≤10%

Xác định véc tơ trọng số của các tiêu chí

Hình 3.3: Quy trình thực hiện đánh giá trọng số tiêu chí bằng phương pháp AHP

Vấn đề được xác định ở đây là sự ưu tiên trong phát triển du lịch bền vững giữa

các tiêu chí, việc sử dụng thuật toán AHP nhằm đánh trọng số cho các tiêu chí này dựa

trên thu thập ý kiến chuyên gia. Cấu trúc thứ bậc các tiêu chí chính là cấu trúc của bộ

tiêu chí đánh giá bao gồm ba bậc: Khía cạnh bền vững/Tiêu chí lớn (Criteria), Tiêu chí

thành phần (Sub-Criteria) và các biến đo lường (Indicators). Một bảng hỏi được thiết

kế riêng để thu thập sự đánh giá của các chuyên gia về mức độ quan trọng tương đối

giữa mỗi 2 tiêu chí hay là sự so sánh các cặp tiêu chí cùng phản ảnh một tiêu chí ở bậc

cao hơn, bảng hỏi được trình bày ở phụ lục 2, mức độ so sánh cặp được thể hiện ở

bảng 3.4. Theo bảng này, ví dụ, nếu tiêu chí A quan trọng hơn tiêu chí B và được đánh

giá ở mức 5, khi đó B ít quan trọng hơn với A và có giá trị đánh giá là 1/5.

Bảng 3.4: Bảng xếp hạng các mức độ so sánh cặp trong thuật tốn AHP

Mức độ quan trọngGiáGiải thíchtrị

1Hai tiêu chí có mức độ quan trọng như nhau2Tiêu chí này hơi quan trọng hơn tiêu chí kiaQuan trọng vừa phải3Tiêu chí này có mức độ quan trọng vừa phải

so với tiêu chí kiaQuan trọng vừa phải đến khá quan

trọng4Tiêu chí này khá quan trọng so với tiêu chí kiaQuan trọng hơn5Quan trọng hơn đến rất quan trọng

Rất quan trọng

Rất quan trọng đến vô cùng quan

trọng

Vô cùng quan trọng6

7Quan trọng như nhau

Quan trọng như nhau cho đến hơi

quan trọng hơn8

9Tiêu chí này có mức độ quan trọng rõ ràng so

với tiêu chí kia

Tiêu chí này quan trọng hơn nhiều tiêu chí kia

Tiêu chí này rất quan trọng so với tiêu chí kia

Tiêu chí này có mức độ quan trọng rất cao so

với tiêu chí kia

Tiêu chí có mức độ tuyệt đối quan trọng

Nguồn: Saaty (1990)Các chuyên gia được lựa chọn khảo sát là những người có nhiều kinh nghiệm

trong lĩnh vực phát triển bền vững và phát triển du lịch, số lượng chuyên gia tham gia

là 4 người, trong đó có 2 chuyên gia phát triển bền vững và 2 chuyên gia về du lịch.

Trong trường hợp có nhiều chuyên gia tham gia đánh giá kết quả sẽ phải được tổng

hợp thông qua thuật toán, tuy nhiên trường hợp nghiên cứu này số lượng chuyên gia là

nhỏ, kết quả đánh giá cho mỗi cặp tiêu chí của các chuyên gia sẽ được lấy trung bình

và đưa vào phần mềm Expert Choice v11 để xử lý (với giả định ý kiến đánh giá của

các chuyên gia được tôn trọng như nhau). Các bước xử lý số liệu theo thuật toán AHP

như sau:

Bước 1: Lập ma trận so sánh cặp:

Để mô tả ý kiến đánh giá của các chuyên gia về mức độ quan trọng của mỗi tiêu chí

đối với tiêu chí ở cấp cao hơn cần thực hiện so sánh từng cặp. Giả sử chúng ta so sánh

một bộ gồm n tiêu chí, được ký hiệu là A 1, A2,…An được diễn tả bằng một ma trận so

sánh cặp A kích thước nxn, chưa các phần tử a ij. Nếu như trọng số các phần tử của ma

trận A là aij thì ma trận (a) thể hiện việc so sánh từng cặp. Trong ma trận so sánh cặp,

một giá trị của ma trận là giá trị nghịch đảo của nửa kia đối xứng qua đường chéo

chính của ma trận, tức là aji=aij-1 (i tính theo hang, j tính theo cột).

= =

(a)

Bước 2: Chuẩn hóa ma trận:

Việc chuẩn hóa ma trận so sánh cặp được thực hiện bằng cách chia mỗi phần tử trong

từng cột của ma trận với giá trị tổng tương ứng. Điều này sẽ cung cấp sự so sánh có ý

nghĩa giữa các yếu tố trong sơ đồ thứ bâc. Ma trận chuẩn hóa có dạng như sau:

= = với = (b)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.3: Bộ tiêu chí đánh giá phát triển du lịch bền vững tại bản Lác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×