Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả. Quản lý vốn chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các chi phí đầu vào, quản lý tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, chống thất thoát vốn.

Sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả. Quản lý vốn chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các chi phí đầu vào, quản lý tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, chống thất thoát vốn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệptrung xây dựng thị trường trọng điểm ở một số tỉnh như Bắc Giang, Lào Cai,

Quảng Ninh….…

3.2.Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn

kinh doanh ở công ty cố phần xây dựng số 1 Bắc Giang.

3.2.1.Thực hiện chính sách huy dộng vốn theo xu hướng giảm thấp hệ số nợ

Qua phân tích về tình hình nguồn vốn của cơng ty, cơng ty chủ yếu hay

động nguồn vốn bên ngồi, trong đó nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn.Việc

dùng vay nợ nhiều sẽ làm giảm khả năng tài chính của cơng ty, giảm khả năng

thanh tốn , tăng rủi ro tài chính cảu cơng ty. Trong năm 2016, khả năng thnah

tốn của cơng ty vẫn chưa cao, đặc biệt là hệ số khả năng thanh tốn tức thời

thấp.

Vì vậy cơng ty cần thực hiện chính sách huy động vốn theo xu hướng

giảm hệ số nợ của công ty. Điều này giúp cho công ty nâng cao khả năng tự

chủ về tài chính, tăng khả năng thanh tốn của cơng ty .

Cơng ty có thể áp dụng một số biện pháp sau:

- Sử dụng lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư nhằm tăng nguồn vốn chủ sở

hữu, giảm hệ số nợ.

- Dử dụng biện pháp khuyến khích các chủ đầu tư góp thêm vốn

- Huy động thêm vốn từ các quỹ của công ty như quỹ đầu tư phát triển,

quỹ khấu hao TSCĐ…..

3.2.2.Xây dựng và hồn thiện chính sach tín dụng thương mại

Trong năm 2015 – 2016 , công ty có các khoản phải thu rất lớn, chiếm

tỷ trọng cao trong kết cấu vốn lưu động của công ty. Mặc dù các khoản phải

thu cao là điều dễ hiểu đối với nhành nghề kinh doanh của công ty , cong các

khoản phải thu quá cao có thể gây ứ đọng vốn , làm chậm tốc độ luân chuyển

vốn, ảnh hưởng xấu đến hoạt động SXKD của công ty. Công ty cần hoànSV: Trương Bảo Yến106Lớp: CQ51/11.13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả. Quản lý vốn chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các chi phí đầu vào, quản lý tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, chống thất thoát vốn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×