Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ CẦN THIẾT CHO XƯỞNG NHIỆT LUYỆN

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ CẦN THIẾT CHO XƯỞNG NHIỆT LUYỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Diện tích xung quanh của bánh răng F = 0,025

Sản lượng: 120 tấn/nămm23.1.1. Tính tốn các thơng số của q trình thường hóa

-Thiết bị: Lò buồng GPC 12/130B

Nhiệt độ làm việc tối đa: 1200

Kích thước buồng lò: 1050x600x550 (mm)

Kích thước lò: 1530x1360x2080 (mm)

Cơng suất thiết kế: 39 (kW)

Khối lượng của lò: 650 (Kg)

Khối lượng đồ gá: Mgá = 33kg

Diện tích xung quanh gá: F = 0,72m2 Tính tốn thời gian nung cho q trình thường hóa

Tính nhiệt độ trung bình của vật nung:

4

4

4

1  T2d   T2 c  

 T2tb 

 100 ÷ = 2  100 ÷ +  100 ÷ 

 

 

Trong đó:T2tb: nhiệt độ trung bình của vật nung (K).T2d

T2c

T2d

T2c: nhiệt độ ban đầu của vật nung (K).

: nhiệt độ cuối của vật nung (K).= 25 + 273 = 298 K.

= 860 + 273 = 1133 K.4

4

4

 T2tb  1  298   1133  

 100 ÷ = 2  100 ÷ +  100 ÷ 

 

 

36T2tb= 954 K ≈ 681 ᵒC.Dựa vào hình 1.3.1, tại nhiệt độ là 681 thì hệ số truyền nhiệt = 115 [W/

- Hệ số dẫn nhiệt: λ = 44,5 [W/m.K]

- Nhiệt dung riêng: C = 475 [J/kg.K]

Hệ số Bio được tính theo cơng thức:

Bio =α

115

S=

0, 03 = 0, 08.

λ

44,5Bio ≤ 0,25 → Vật nung là vật mỏng.

Trong đó:

α là hệ số truyền nhiệt trung bình của lò (W/m2K).λ là hệ số dẫn nhiệt (W/m.K).

S là chiều dày vật nung, S = 0,03 (m).

Công suất hữu ích của lò được tính theo cơng thức:

Nh =η .N tk 0, 75.39000

=

= 24375(W)

1, 2

1, 2Trong đó:

η = 0,7 ÷ 0,8: Hệ số sử dụng hữu ích của lò.Ntk

Nh: Cơng suất thiết kế của lò (W).

: Cơng suất hữu ích của lò (W).Số chi tiết trong 1 mẻ để sử dụng hết cơng suất hữu ích:

n=Nh

24375

=

= 68

α .F .(T1 − k .T2c ) 115.0, 025.(1143 − 0,9.1133)(chi tiết)Trong đó:

F: diện tích bề mặt hấp thụ nhiệt của bánh răng.

k: hệ số tỷ lệ giữ nhiệt đạt được ở giai đoạn đầu và cuối cần có

k = 0,85 ÷ 0,95 chọn k = 0,9.

T1= 870 + 273 = 1143 K: nhiệt độ của lò.

37m2K]T2c = 860 + 273 = 1133 K: nhiệt độ cuối của chi tiết.

Chọn số chi tiết để nung trong 1 mẻ: 60 (chi tiết/mẻ).

Kiểm tra điều kiện biên:(1, 2 ÷ 1,5)

Ntk ≤ Nkt =

Trong đó:α .Fm .(t1 − t2 d )

103.ηNtk = 39kW công suất thiết kế của lò.

α = 115 (WFm

Fm=Fga+Fbrm2/K) hệ số truyền nhiệt trung bình của lò.bề mặt hấp thụ nhiệt cả mẻ nung.= 0,72 + 60.0,025 = 2,22(m2).T1 = 870 + 273 = 1143 K nhiệt độ lò.

T2đ = 25 + 273 = 298 K nhiệt độ ban đầu chi tiết

η = 0,75 hệ số sử dụng hữu ích của lò.

N tk < N kt = 1, 3115.2, 22.(1143 − 298)

= 374( kW)

103.0, 75Vậy nhiệt độ mơi trường lò thay đổi. Chi tiết được nung theo 2 giai đoạn: giai đoạn nhiệt

độ lò thay đổi và giai đoạn nhiệt độ lò khơng thay đổi

Giai đoạn nhiệt độ 1 lò thay đổi:

Khi kết thúc giai đoạn 1 nhiệt độ của chi tiết đạt nhiệt độ t2’. Nhiệt độ t2’ được tính theo

cơng thức:

t2 ' = t1 −Nh

24375

= 870 −

= 775°C

α .Fm

115.2, 22Thời gian nung ở giai đoạn nhiệt độ lò thay đổi được tính theo cơng thức:τ n1 =c.M .(t1 − t 2 d ) c.M 475.105.(870 − 25) 475.105== 1533(s).

Nh

α .Fm

24375

115.2, 22Trong đó:

38c = 475 (J/kg.K), nhiệt dung riêng của chi tiết.

M = 60.1,2 + 33 = 105kg, khối lượng cả mẻ nung.

t1 = 870ᵒC

t2d = 25ᵒC.

Fm = 2,22 (m2).

Giai đoạn 2 nhiệt độ lò khơng đổi, thời gian nung được xác định theo công thức:τ n2 =Nh

c.M

475.105

24375

.ln

=

.ln

= 441(s).

α .Fm α .Fm .(t1 − t 2 c ) 115.2, 22 115.2, 22.(1143 − 1133)→ tổng thời gian nung chi tiết là:τn=τ n1+τ n2= 1533 + 441 = 1974(s).Thời gian nung chi tiết được tính theo cơng thức:τ1= Kx .τnVới Kx là hệ số sắp xếp chi tiết, khn được xếp xít nhau nên Kx = 4.

→ Thời gian nung chi tiết là:τ1= .1974= 7896 (s) = 132 (phút)

 Tính tốn thời gian giữ nhiệt cho q trình thường hóa

- Áp dụng cơng thức theo kinh nghiệm : (1.9.4[1])

×t’= A+ b D

- Tra bảng (1.9.3[1]) ta được :

A=0 ; b=1

-Thay trở lại ta được:

××t’= A+ b D =0+1 30=30 ( phút).

Vậy: + Thời gian nungτ1= 132 ( phút) .+ Thời gian giữ nhiệt t’= 30 ( phút)

3.1.2. Tính tốn các thơng số của q trình tơi

39Thiết bị: Lò buồng GPC 12/130B-Nhiệt độ làm việc tối đa: 1200

Kích thước buồng lò: 1050x600x550 (mm)

Kích thước lò: 1530x1360x2080 (mm)

Cơng suất thiết kế: 39 (kW)

Khối lượng của lò: 650 (Kg)

Khối lượng đồ gá: Mgá = 33kg

Diện tích xung quanh gá: F = 0,72m2 Tính tốn thời gian nung cho qua trình tơiTính nhiệt độ trung bình của vật nung:

4

4

4

1  T2d   T2 c  

 T2tb ÷ = 

÷ +

÷

100

2

100

  100  

Trong đó:T2tb: nhiệt độ trung bình của vật nung (K).T2d

T2c

T2d

T2c: nhiệt độ ban đầu của vật nung (K).

: nhiệt độ cuối của vật nung (K).= 25 + 273 = 298 K.

= 820 + 273 = 1093 K.4

4

4

 T2tb  1  298   1093  

 100 ÷ = 2  100 ÷ +  100 ÷ 

 

 

T2tb= 920 K ≈ 647 ᵒCDựa vào hình 1.3.1, tại nhiệt độ là 647 thì hệ số truyền nhiệt = 100 [W/

- Hệ số dẫn nhiệt: λ = 44,5 [W/m.K]

- Nhiệt dung riêng: C = 475 [J/kg.K]

40m2K]Hệ số Bio được tính theo công thức:

Bio =α

100

S=

0, 03 = 0, 06.

λ

44,5Bio ≤ 0,25 → Vật nung là vật mỏng.

Trong đó:

α là hệ số truyền nhiệt trung bình của lò (W/m2K).λ là hệ số dẫn nhiệt (W/m.K).

S là chiều dày vật nung, S = 0,03 (m).

Cơng suất hữu ích của lò được tính theo cơng thức:

Nh =η .N tk 0, 75.39000

=

= 24375(W)

1, 2

1, 2Trong đó:

η = 0,7 ÷ 0,8: Hệ số sử dụng hữu ích của lò.Ntk

Nh: Cơng suất thiết kế của lò (W).

: Cơng suất hữu ích của lò (W).Số chi tiết trong 1 mẻ để sử dụng hết cơng suất hữu ích:

n=Nh

24375

=

= 82

α .F .(T1 − k .T2c ) 100.0, 025.(1103 − 0,9.1093)(chi tiết)Trong đó:

F: diện tích bề mặt hấp thụ nhiệt của bánh răng.

k: hệ số tỷ lệ giữ nhiệt đạt được ở giai đoạn đầu và cuối cần có

k = 0,85 ÷ 0,95 chọn k = 0,9.

T1= 830 + 273 = 1103 K: nhiệt độ của lò.

T2c = 820 + 273 = 1093 K: nhiệt độ cuối của chi tiết

Chọn số chi tiết để nung trong 1 mẻ: 80 (chi tiết/mẻ).

Kiểm tra điều kiện biên:

41(1, 2 ÷ 1,5)

Ntk ≤ Nkt =

Trong đó:α .Fm .(t1 − t2 d )

103.ηNtk = 39kW cơng suất thiết kế của lò.

α = 100 (WFm

Fm=Fga+Fbrm2/K) hệ số truyền nhiệt trung bình của lò.bề mặt hấp thụ nhiệt của cả mẻ nung.= 0,72 + 80.0,025 = 2,72(m2).T1 = 830 + 273 = 1103 K nhiệt độ lò.

T2đ = 25 + 273 = 298 K nhiệt độ ban đầu.

η = 0,75 hệ số sử dụng hữu ích của lò.

N tk < N kt = 1, 3100.2, 72.(1103 − 298)

= 380(kW)

103.0, 75Vậy nhiệt độ mơi trường lò thay đổi. Chi tiết được nung theo 2 giai đoạn: giai đoạn nhiệt

độ lò thay đổi và giai đoạn nhiệt độ lò khơng thay đổi

Giai đoạn nhiệt độ 1 lò thay đổi:

Khi kết thúc giai đoạn 1 nhiệt độ của chi tiết đạt nhiệt độ t2’. Nhiệt độ t2’ được tính theo

cơng thức:

t2 ' = t1 −Nh

24375

= 830 −

= 740°C

α .Fm

100.2, 72Thời gian nung ở giai đoạn nhiệt độ lò thay đổi được tính theo cơng thức:τ n1 =c.M .(t1 − t 2 d ) c.M 475.129.(830 − 25) 475.129== 1798(s).

Nh

α .Fm

24375

100.2,72Trong đó:

c = 475 (J/kg.K), nhiệt dung riêng của chi tiết.

M = 80.1,2 + 33 = 129kg, khối lượng chi tiết trong lò.

t1 = 830ᵒC, t2d = 25ᵒC.

Fm = 2,72 (m2).

42Giai đoạn 2 nhiệt độ lò khơng đổi, thời gian nung được xác định theo công thức:τ n2 =Nh

c.M

475.129

24375

.ln

=

.ln

= 494(s).

α .Fm α .Fm .(t1 − t 2 c ) 100.2,72 100.2, 72.(1103 − 1093)→ tổng thời gian nung chi tiết là:τn=τ n1+τ n2= 1798 + 494 = 2292(s).Thời gian nung chi tiết được tính theo cơng thức:τ1= Kx .τnVới Kx là hệ số sắp xếp chi tiết, bánh răng được xếp xít nhau nên Kx = 4.

→ Thời gian nung chi tiết là:τ1= 4.2292 = 9168 (s) = 153 (phút)

 Tính tốn thời gian giữ nhiệt cho q trình tơi

- Áp dụng cơng thức theo kinh nghiệm : (1.9.4[1])

×t’= A+ b D

- Tra bảng (1.9.3[1]) ta được :

A=0 ; b=1

-Thay trở lại ta được:

××t’= A+ b D =0+1 30=30 ( phút).

Vậy: + Thời gian nungτ1= 153 ( phút) .+ Thời gian giữ nhiệt t’= 30 ( phút).

3.1.3. Tính tốn các thơng số của q trình ram

43Thiết bị: Lò buồng NA 250/45I

Nhiệt độ làm việc tối đa: 450

Kích thước buồng lò: 750x600x600 (mm)

Kích thước lò: 1650x1350x1725 (mm)

Cơng suất thiết kế: 12 (kW)

Khối lượng của lò: 590 (Kg)

Khối lượng đồ gá: Mgá = 33kg

Diện tích xung quanh gá: F = 0,72m2 Tính tốn thời gian nung cho q trình ram

Tính nhiệt độ trung bình của vật nung:

4

4

4

1  T2d   T2 c  

 T2tb ÷ = 

÷ +

÷

100

2

100

  100  

Trong đó:T2tb: nhiệt độ trung bình của vật nung (K).T2d

T2c

T2d

T2c: nhiệt độ ban đầu của vật nung (K).

: nhiệt độ cuối của vật nung (K).= 25 + 273 = 298 K.

= 180 + 273 = 453 K.4

4

4

 T2tb  1  298   453  

=

+

 100 ÷ 2  100 ÷  100 ÷ 

 

 

T2tb= 398 K = 125 ᵒC.Dựa vào hình 1.3.1, tại nhiệt độ là 681 thì hệ số truyền nhiệt = 20 [W/

- Hệ số dẫn nhiệt: λ = 44,5 [W/m.K]

- Nhiệt dung riêng: C = 475 [J/kg.K]

Hệ số Bio được tính theo cơng thức:

Bio =α

20

S=

0, 03 = 0, 01.

λ

44,5Bio ≤ 0,25 → Vật nung là vật mỏng.

Trong đó:

44m2K]α là hệ số truyền nhiệt trung bình của lò (W/m2K).λ là hệ số dẫn nhiệt (W/m.K).

S là chiều dày vật nung, S = 0,03 (m).

Công suất hữu ích của lò được tính theo cơng thức:

Nh =η .N tk 0, 75.12000

=

= 7500(W)

1, 2

1, 2Trong đó:

η = 0,7 ÷ 0,8: Hệ số sử dụng hữu ích của lò.Ntk

Nh: Cơng suất thiết kế của lò (W).

: Cơng suất hữu ích của lò (W).Số chi tiết trong 1 mẻ để sử dụng hết cơng suất hữu ích:

n=Nh

7500

=

= 271

α .F .(T1 − k .T2c ) 20.0, 025.(463 − 0,9.453)(chi tiết)Trong đó:

F: diện tích bề mặt hấp thụ nhiệt của bánh răng.

k: hệ số tỷ lệ giữ nhiệt đạt được ở giai đoạn đầu và cuối cần có

k = 0,85 ÷ 0,95 chọn k = 0,9.

T1= 190 + 273 = 463 K: nhiệt độ của lò.

T2c = 180 + 273 = 453 K: nhiệt độ cuối của chi tiết.

Chọn số chi tiết để nung trong 1 mẻ: 90 (chi tiết/mẻ).

Kiểm tra điều kiện biên:(1, 2 ÷ 1,5)

Ntk ≤ Nkt =

Trong đó:α .Fm .(t1 − t2 d )

103.ηNtk = 12kW công suất thiết kế của lò.

α = 20 (W45m2/K) hệ số truyền nhiệt trung bình của lò.Fm

Fm=Fga+Fbrbề mặt hấp thụ nhiệt của cả mẻ nung.= 0,72 + 90.0,025 = 2,97(m2).T1 = 190 + 273 = 463 K nhiệt độ lò.

T2đ = 25 + 273 = 298 K nhiệt độ ban đầu chi tiết

η = 0,75 hệ số sử dụng hữu ích của lò.

N tk < N kt = 1, 320.2, 97.(463 − 298)

= 17( kW)

103.0, 75Vậy nhiệt độ mơi trường lò thay đổi. Chi tiết được nung theo 2 giai đoạn: giai đoạn nhiệt

độ lò thay đổi và giai đoạn nhiệt độ lò khơng thay đổi

Giai đoạn nhiệt độ 1 lò thay đổi:

Khi kết thúc giai đoạn 1 nhiệt độ của chi tiết đạt nhiệt độ t2’. Nhiệt độ t2’ được tính theo

công thức:

t2 ' = t1 −Nh

7500

= 190 −

= 65°C

α .Fm

20.2,97Thời gian nung ở giai đoạn nhiệt độ lò thay đổi được tính theo cơng thức:τ n1 =c.M .(t1 − t 2 d ) c.M 475.141.(190 − 25) 475.141== 346(s).

Nh

α .Fm

7500

20.2,97Trong đó:

c = 475 (J/kg.K), nhiệt dung riêng của chi tiết.

M = 90.1,2 + 33= 141kg, khối lượng chi tiết trong lò.

t1 = 190ᵒC, t2d = 25ᵒC.

Fm = 2,97 (m2).

Giai đoạn 2 nhiệt độ lò khơng đổi, thời gian nung được xác định theo công thức:τ n2 =Nh

c.M

475.141

7500

.ln

=

.ln

= 2859(s).

α .Fm α .Fm .(t1 − t 2c ) 20.2,97 20.2,97.(463 − 453)→ tổng thời gian nung chi tiết là:

46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ CẦN THIẾT CHO XƯỞNG NHIỆT LUYỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×