Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

II.ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

Tải bản đầy đủ - 0trang

2) HỆ THỨC:Fhd = G

Fhdm1m1m2

r2

Fhdm2r

Fhd : Lực hấp dẫn(N)

m1, m2 : Khối lượng của hai vật(kg)

r : Khoảng cách từ tâm vật 1đến tâm vật 2 (m)

-1122CHÚ Ý:

Ý Định luật vạn vật hấp dẫn chỉ đúng khi:

- Khoảng cách giữa hai vật rất lớn so với kích

thước của chúng

- Đối với các vật đồng chất và có dạng hình cầu, r

là khoảng cách giữa hai tâm và lực hấp dẫn nằm

trên đường thẳng nối hai tâm và đặt vào hai tâm

đó .

rFTD

FDTTrái đất và Mặt trăng hút nhau với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết

khoảng cách giữa Mặt trăng và Trái đất là r = 3,8.108m, khối lượng Mặt

trăng là: m = 7,37.1022kg và khối lượng Trái đất là M = 6.1024kg.

Giải

Lực hấp dẫn giữa Trái đất và Mặt trăng:

22

24

mM

7,37.10

.6.10

20

F  G 2  6, 67.10112.10

N

8 2

r

(3,8.10 )Tại sao chúng ta không

cảm thấy được lực hút

giữa các vật thể thơng

thường?11Vì G  6,67.10 Nm / kg rất

nhỏ nên Fhd rất nhỏ ,do đó ta

khơng cảm nhận được lực

hấp dẫn.

22III. TRỌNG LỰC LÀ TRƯỜNG HỢP RIÊNG

CỦA LỰC HẤP DẪN:

m1)Định nghĩa:

-Trọng lực của một vật là lực

hấp dẫn giữa Trái Đất và vật

đó.P

h* Trọng lực đặt vào trọng tâmcủa vật.

Tại sao vật rơi, còn

Trái Đất đứng n.MR

O

GIẢI THÍCHVì: lực hấp dẫn giữa vật và Trái Đất

đều gây ra gia tốc. Tuy nhiên Trái

Đất có khối lượng rất lớn → mức

qn tính lớn → gia tốc thu được rất

nhỏ → Trái Đất hầu như đứng yên,

ngược lại vật thì chuyển động và bị

hút về gần trái đất.

TRỞ VỀ-Khi thả rơi một vật có khối lượng m

ở độ cao h so với mặt đất thì trọng

m

lượng P tác dụng lên vật (lực hấp dẫn

giữa Trái Đất và vật) là:P  Fhd  Gm.M R  hh2-Lực này truyền cho vật m gia tốc

rơi tự do g. Theo định luật II

Niuton, ta có:P = mgPMR

O2) Gia tèc r¬i tù do:P  Fhd  G

� m.g  G

� g Gmm.M R  h2m.M R  h

M R  h2gPh

2R

MO3) Những vật gần Trái Đất.

-Nếu vật ở gần mặt đất (h<
GM

g=

R2

- Nhận xét:Gia tốc rơi tự do g không chỉ

phụ thuộc vào vĩ độ trên Trái

Đất mà còn phụ thuộc vào độ

cao và độ sâu so với mặt đất

OQua bài này ta cần chú ý vấn đề gì?

-Khi vật rơi từ trên xuống thì trọng lực chính là lực

hấp dẫn.

Ta có : P = Fhd

-Khi vật chuyển động tròn đều thì lực hướng tâm

chính là lực hấp dẫn.

Ta có : Fht = FhdTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×