Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hạn chế của đề tài

Hạn chế của đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

thi cơng ngồi thực tế. Chưa làm thử nghiệm một đoạn đường bê tông nông thôn

vào thực tế.

3.Kiến nghị

Tiến hành thi công thử nghiệm lớp mặt bê tông xi măng sử dụng đá mi bụicho đường giao thông nông thôn để theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ

thuật. Tử đó có cơ sở tin cậy trong việc triển khai ứng dụng loại vật liệu này vào

thực tế.

Cho phép sử dụng bê tông đá mi bụi làm lớp mặt các kết cấu mặt đường

BTXM cấp thấp, đường giao thông nông thôn.

Cho phép dùng bê tông đá mi bụi làm móng cho kết cấu áo đường, làm các

bờ kè, đê ngăn nước các kênh rạch.81TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Ngọc Bạo (2016), Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng bột đá thay

thế cát trong sản xuất bê tông làm đường giao thông nông thôn, Luận văn thạc sĩ

Kỹ thuật.

2. Nguyễn Mạnh Hoài Thi (2016), Nghiên cứu sử dụng đá mi để sản xuất

bê tông xi măng làm móng và mặt đường ơ tơ tại Đồng Nai, Luận văn thạc sĩ Kỹ

thuật.

3. Nguyễn Thanh Sang, Trần Lê Thắng, Nghiên cứu sử dụng đá mạt thải từ

mỏ đá Làm cốt liệu cho bê tông cát.

4. Phạm Thế Hiệp (2014), Thực nghiệm sử dụng đá nghiền làm cốt liệu

mịn trong sản xuất bê tông tại công ty VLXD 1828, Luận văn thạc sĩ kỹ thuật.

5. Nghị định số 61/2010/NĐ-CP (04-06-2010), Về chương trình mục tiêu

quốc gia về xây dựng nơng thơn mới giai đoạn 2010-2020, Chính phủ.

6. Nghị quyết 26-NQ/TW (5-8-2008), Về nông nghiệp, nông dân, nông

thôn, Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

7. Quyết định số 315/QĐ-BGTVT (23-02-2011), Hướng dẫn lựa chọn quy

mô kỹ thuật đường giao thông nông thơn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Bộ giao thông vận tải.

8. Quyết định số 491/QĐ-TTG (16-4-2009), Bộ tiêu chí quốc gia về nơng

thơn mới, Thủ tướng Chính phủ.

9. Quyết định 1951/QĐ-BGTVT quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và

nghiệm thu mặt đường Bê tông xi măng trong xây dựng cơng trình giao thơng.

10. Quyết định 778/1998/QĐ-BXD ngày 04/09/1998. Ban hành Chỉ dẫn

kỹ thuật Ngành Xây dựng.

11. Quyết định số 315/QĐ-BGTVT (23-02-2011), Hướng dẫn lựa chọn

quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu

Quốc gia xây dựng nơng thơn mới giai đoạn 2010 - 2020, Bộ giao thông vận tải.

12. TCXDVN 316:2004 - Block bê tông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật.8213. Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT về việc ban hành “Hướng dẫn lựa

chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thơn phục vụ chương trình mục

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”.

14. Quyết định số 1040/ QĐ-UBND, ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chủ

tịch UBND tỉnh Bình Phước.

15. TCVN 3106:1993 - Hỡn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt.

16. TCVN 4054:2005 - Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế.

17. TCVN 6260 : 2009 - Tiêu chuẩn xi măng Poóc lăng Hỗn hợp.

18. TCVN 7570 : 2006. Cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật.19. TCVN 7572:2006 - Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử

20. TCVN 9382 2012 : Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng

cát nghiền.

21. 22TCN 223-95 Áo đường cứng đường ô tô – Tiêu chuẩn thiết kế

22. 3230/QĐ-BGTVT Ban hành quy định tạm thời về thiết kế mặt đường

bê tơng xi măng thơng thường có khe nối trong xây dựng cơng trình giao thơng

nơng thơn.

23. Tahir Celik and Khaled Marar-Turkey (1996): Effect of crushed stone

dust on some properties of concrete. Cement and Concrete Research, Vol. 26,

No. 7, pp. 1121-1130.

24. V.L. Bonavetti and E.F. Irassar- Argentina (1994): The effect of stone

dust content in sand. Cement and Concrete Research, Vol. 24, No. 3, pp. 580590.

25. J. -K. Kim, C. -S. Lee, C. -K. Park and S. -H. Eo (1997): The fracture

characteristics of crushed limestone sand concrete, Cement and Concrete

Research, Volume 27, Issue 11, pp. 1719-1729.

26. A. Omoregie, O.E. Alutu (2006): The influence of fine aggregate

combinations on particle size distribution, grading parameters, and compressive

strength of sandcrete blocks, Canadian Journal of Civil Engineering Volume 33,

Number 10, pp. 1271-1278(8).

8327. Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đátrong sản xuất đá nhân tạo, http://123doc.org/document/3601233-nghien-cuuquy-trinh-xu-ly-va-tai-su-dung-chat-thai-tu-qua-trinh-mai-da-trong-san-xuat-danhan-tao.htm.

28. Xây dựng đường bê tông xi măng: Đòi hỏi bức thiết từ thực tiễn,http://ximang.vn/Home/Default.aspx?portalid=33&tabid=19&distid=3715.

29. Tăng cường ứng dụng mặt đường BTXM trong xây dựng cơng trình

giaothơng,http://ximang.vn/Home/Default.aspx?portalid=33&tabid=19&distid=6702

30. Nghiên cứu ứng dụng mặt đường BTXM ở việt Nam trong điều kiệnhiệnnay,http://www.vusta.vn/vi/news/Thong-tin-Su-kien-Thanh-tuu-KH-CN/Nghien-cuu-ung-dung-mat-duong-BTXM-o-viet-Nam-trong-dieu-kien-hiennay-30833.html.

31. BáocáongànhđáxâydựngViệtNam,https://vcbs.com.vn/vn/Communication/GetReport?reportId=4784.32. Tận dụng bột đá phế thải, sản xuất gạch block không nung,

http://dabinhde.vn/tin-tuc/tan-dung-bot-da-phe-thai-san-xuat-gach-block-khongnung/84Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hạn chế của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×