Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Thiết kế thành phần cấp phối bê tông xi măng thông thường và bê tông xi măng sử dụng đá mi bụi thay cát

3 Thiết kế thành phần cấp phối bê tông xi măng thông thường và bê tông xi măng sử dụng đá mi bụi thay cát

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.3.1 Trình tự thiết kế cấp phối bê tơng

a)Bước 1: Lựa chọn độ sụtGiá trị độ sụt được lựa chọn phụ thuộc vào dạng kết cấu và phương thức

đổ bê tông.

Bảng 2.8. Lựa chọn độ sụt của bê tông theo TCVN 9382 : 2012 [20]

Độ sụt (cm)Dạng kết cấuTối đaTối thiểuMóng và tường BTCT9-103-4Dầm tường BTCT11-123-4Cột11-123-4Đường, nền, sàn9-103-4Khối lớn7-83-414-209-14Bê tơng bơm

Cọc khoan nhồi16-20Khe, hốc nhỏ không đầm được18-22Trong đề tài này, tác giả sử dụng đá mi bụi thay thế cát trong hỗn hợp bê

tông cho mặt đường giao thông nơng thơn ở khu vực tỉnh Bình Phước. Đối với

đường bê tông xi măng tác giả chọn độ sụt từ 4-6 cm để thiết kế cấp phối bê

tông.

b)Bước 2: Lựa chọn kích thước lớn nhất của cốt liệu

Bảng 2.9. Lượng nước trộn theo Mơđun và độ sụt [20]ĐsKích thước lớn nhất của hạt cốt liệu Dmax (mm)

Dmax=10Dmax=20Dmax=40Mô đun độ lớn của cát

38Dmax=70

t

(

c

m

)1

.

52-1

2

3

4

5

6

7

8

92

.

51

.

522

.

51

.

522

.

51

.

522

.

4--2

.

4--2

.

4---31

.

92

.

431

.

931

.

91

9

51

9

01

8

51

8

51

8

01

7

51

7

51

7

01

6

51

6

51

6

01

5

51

9

51

9

01

8

51

8

51

8

01

7

51

7

51

7

01

6

51

6

51

6

01

5

52

0

52

0

01

9

51

9

51

9

01

8

51

8

51

8

01

7

51

7

51

7

01

6

52

0

52

0

01

9

51

9

51

9

01

8

51

8

51

8

01

7

51

7

51

7

01

6

52

1

02

0

52

0

02

0

01

9

51

9

01

9

01

8

51

8

01

8

01

7

51

7

02

1

02

0

52

0

02

0

01

9

51

9

01

9

01

8

51

8

01

8

01

7

51

7

02

1

52

1

02

0

52

0

52

0

01

9

51

9

51

9

01

8

51

8

51

8

01

7

52

1

52

1

02

0

52

0

52

0

01

9

51

9

51

9

01

8

51

8

51

8

01

7

52

2

02

1

52

1

02

1

02

0

52

0

02

0

01

9

51

9

01

9

01

8

51

8

01

.

9-215-205-195Chi chú: Khi cát có Muđun > 3 thì giảm 5 lít nước

39-1852

.

53c)Bước 3: Tính tỷ lệ xi măng – nước: X/NKhi X/NR

X

 n  0.5

�2.5: N A . RxRn

X 0.5

N

A

.

R

1

x

Khi X/N > 2.5:Rn= (Mác Bêtông) x (Hệ số an toàn).

+ 1.1 đối với trạm trộn.

+ 1.15 trạm trộn thủ công.

+ Rx: Cường độ thực tế của XM 28 ngày (Mpa) .

Hệ số tra A và A1: Đối với xi măng Portland hỡn hợp theo TCVN

6061:1997 thì A=0.50, A1=0.32.

d)Bước 4: Lựa chọn tỉ lệ N/XM

Xi mănge)Bước 5: Xác định lượng cốt liệu lớn (đá)Pvd: Khối lượng thể tích xốp (kg/m3).

Pv: Khối lượng riêng cốt liệu lớn (g/cm3).

Px: Khối lượng riêng xi măng 3.10 (g/cm3).

Thể tích hồ xi măng

Độ rỡng của đá40Bảng 2.10. Bảng tra hệ số Kd theo TCVN 9382 : 2012 [20]Hiệu chỉnh Kd: khi ĐS >12cm:

Kd = Kd + 0.1: Mdl < 2

Kd = Kd + 0.15: Mdl = 2 -2.5

Kd = Kd + 0.2 : Mdl > 2.5

f)Bước 6: Xác định hàm lượng cốt liệu nhỏPx, Pd: Khối lượng riêng của xi măng, khối lượng riêng của đá

(g/cm3).

Pn: Khối lượng riêng của nước, 1g/cm3.

Pc: Khối lượng riêng của cát, g/cm3.

g)Bước 7: Xây dựng ba thành phần cấp phối

Theo nguyên tắc cộng thêm 1 lít nước khi tăng thêm 10 kg xi măng.h)Bước 8: Hiệu chỉnh lượng cốt liệu theo lượng hạt >5mm và độ

ẩmTheo hàm lượng hạt:

41Chc=Cx(1+x/100) trong đó x=lượng hạt >5mm.

Dhc=D-(Chc-C)

Theo độ ẩm:

Ctt=Cx(1+Wc/100)

Dtt=Dx(1+Wd/100)

Ntt=N-((Dtt-Dhc)+Ctt-Chc))

i)Bước 9: Kiểm tra và hiệu chỉnh độ sụt theo TCVN 3106:1993ĐStt – ĐSyc < 2: Không cần hiệu chỉnh.

ĐSyc – ĐStt = 3 – 5: Tăng lượng nước và xi măng

ĐStt – ĐSyc = 2 - 3 : Tăng 2 – 3% cát và đá

ĐStt – ĐSyc = 4 - 5 : Tăng 3 – 5% cát và đá

ĐStt – ĐSyc = > 5 : Thiết kế lại cấp phối

j)Bước 10: Chọn thành phần bê tơng chính thứcCấp phối 1: Chọn cấp phối cơ sở.

Cấp phối 2: Tăng 10% xi măng.

Cấp phối 3: Giảm 10% xi măng.

Bê tơng có sử dụng đá mi bụi cũng được thiết kế theo các bước như thiết kế

bê tông thông thường. Nhưng đá mi bụi được dùng để thay thế cát với hàm

lượng tương ứng là 25%, 50%, 75% và 100%.

2.3.2 Kết quả thiết kế bê tơng:

Kết quả tính tốn thành phần cấp phối của bê tông được thể hiện tại bảng

2.11.42Bảng 2.11. Kết quả thiết kế cấp phối bê tông Mac 30 Mpa đá 1x2

100

%

đá

mi

bụi75%

đá

mi

bụi

25%

cát50%

đá

mi

bụi

50%

cát25%

đá

mi

bụi

75%

cátXi măng

(kg)377.377.387.387.50509999Đá mi thay

cát (kg)674.648.606.580.315823271221124112561277.88.77.24.27180.180.185.185.00000000Tỷ lệ trộnThà

nh

phầ

ntôn

g

thô

ng

thư

ờngThà

nh

phầ

ntôn

g

đá

mi

bụiXi măng

(kg)

Cát (kg)Đá (kg)Nước (lit)Đá (kg)Nước (lit)398.

47

538.

30

1292

.59

190.

002.4 Tạo mẫu thí nghiệm

Mẫu bê tơng thí nghiệm được chế tạo và bảo dưỡng theo các tiêu chuẩn

TCVN 3105:1993.

Để thí nghiệm cường độ chịu nén của bê tơng, tác giả tiến hành đúc các tổ

hợp mẫu hình trụ với các kích thước DxH=150mmx300mm.

Thống kê số lượng mẫu thí nghiệm xác định cường độ chịu nén của bê tông

được thể hiện ở bảng 2.12.

43Bảng 2.12. Bảng thống kê số lượng mẫu thí nghiệm xác định cường độ chịu nén

S

T

TLoại bê tôngCấp phốiMac

30Mpa đá

1x2

1Bê tông thông

thường

Mac

30Mpa đá

1x2Mac

30Mpa đá

1x2

2Bê tông sử dụng

25% đá mi bụi

Mac

30Mpa đá

1x2Mac

30Mpa đá

1x2

3Kí hiệu

mẫuKích

thước

(mm)M_0-1

M_0-2150x300M_0-3

M_0-4

M_0-5150x300M_0-6

M_25-1

M_25-2150x300M_25-3

M_25-1

M_25-2150x300M_25-3

M_50-1

M_50-2150x300M_50-3Bê tơng sử dụng

50% đá mi bụi

Mac

30Mpa đá

1x2M_50-4

M_50-5150x300M_50-6

4Bê tông sử dụng

75% đá mi bụiMac

30Mpa đá

1x2M_75-1

M_75-2

M_75-344150x300Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Thiết kế thành phần cấp phối bê tông xi măng thông thường và bê tông xi măng sử dụng đá mi bụi thay cát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×