Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL CHO DỰ BÁO

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL CHO DỰ BÁO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 2: Bảng sản lượng sản xuất sản phẩm của bộ phận camera-Bước 2: Phân tích dự báo

Sử dụng cơng cụ trong phần mềm Microsoft Excel để phân tích dự báo như sau

Ta vào Data, chọn Data analysis30-Sau đó xuất hiện hộp thoại chọn Exponential Smoothing, rồi OK-Kéo thả chuột các thao tác thông số để dự báo (Input, Output)

Và cuối cùng ta được kết quả dự báo sau:

Bảng 3: Kết quả phân tích dự báo bằng phương pháp san bằng mũBảng 4: Biểu đồ so sánh sản lượng sản xuất thực tế qua các quý và sản lượng dự báo31Bước 3: Dự báo tình hình sản xuất cho các Quí: Quí I, Quí II, Quí III, Quí VI

giai đoạn 2016- 2017

Cơng thức tính như sau: Ft = Ft-1+ α (At-1−Ft-1)

Trong đó : Ft:Dự báo cho giai đoạn thứ t, giai đoạn kế tiếp.Ft-1: Dự báo cho giai đoạn thứ t-1, giai đoạn trước.

At-1: Số liệu thực tế của giai đoạn thứ t-132KẾT LUẬN

Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện đề tài, em đã thu được một số

kết quả sau đây:

-Nghiên cứu khái quát về phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế-Nghiên cứu khái quát về thu thập, xử lý và tổ chức dữ liệu-Nghiên cứu một số phương pháp phân tích dự báo: hồi quy tuyến tính, san bằng

mũ, trung bình động, holt – winter…-Xây dựng quy trình phân tích và dự báo tình hình sản xuất qua phương pháp

san bằng mũ-Xây dựng chương trình phân tích tình hình sản xuất cho bộ phận camera của

công ty Samsung electronic tại Bắc Ninh

Trong tương lai em sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống, hướng tới mục tiêu hoàn

thiện các chức năng và dự báo bằng nhiều phương pháp hơn. Qua đó, có thể đánh giá

và lựa chọn phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp nhất33TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Hằng,

Nguyễn Thị Hải Yến, (2013), Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế, NXB Đại học Quốc

gia Hà Nội.

[2]. Phạm Thị Thắng,Phạm Thị Kim Vân, (2007), Sử dụng các mơ hình kinh tế

lượng trong phân tích và dự báo tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với

phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam, Đề tài NCKH Cấp Bộ 01/05/06 - 01/05/07.

[3]. Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn Huân, Vũ Xuân Nam, Lê Anh Tú, (2013),

Một phương pháp phân tích và dự báo sản lượng chè Tỉnh Thái Nguyên, trang 65-70,

Số 10 tập 110 Tạp chí Khoa học và Cơng nghệ - Đại học Thái Nguyên.

[4]. Hoàng Phương, Minh Hồng, (1997), Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel,

NXB Thống Kê.34NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 1GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 235Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL CHO DỰ BÁO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×