Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÔNG TY CỔ PHẦN TNG THÁI NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG THÁI NGUYÊN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.1. Giao diện chính303.2.2. Giao diện nhập doanh thu thực tếHình 3.2. Giao diện doanh thu thực tế313.2.3. Phân tích và dự báo doanh thu

* Phân tích dự báo

+ Để có thể sử dung cơng cụ Data Analysis trong excel chúng ta tiến hành thêm

2 add-ins là Analysis Toolpak và Analysis Toolpak - VBAHình 3.3. Bổ sung thêm Add – Ins

+ Sau khi bổ sung công cụ Data Analysis sẽ xuất hiện trong tab Add-ins của

Thanh cơng cụHình 3.4. Công cụ Data Analysis

32+ Lựa chọn phương pháp san bằng mũ trong cơng cụ Data Analysis có tên là

Exponential SmoothingHình 3.5. Lựa chọn phương pháp san bằng mũ

+ Xác định các thơng số cho mơ hình san bằng mũHình 3.6 Thơng số mơ hình san bằng mũ

Trong đó:

 Input Range là vùng dữ liệu thu thập được.

 Damping factor là hệ số điều hòa.

 Labels được tích nếu vùng dữ liệu chọn có dòng đầu tiên khơng phải là dữ

liệu số.

 Output Range là vùng xuất kết quả

 Chart Output được tích nếu muốn xuất biểu đồ báo cáo

 Standard Errors được tích nếu muốn xuất sai số dự báo

+ Qua q trình nhập thơng số và tiến hành dự báo ta thu được kết quả sau:33Hình 3.7. Dự báo doanh thu với α=0.3Hình 3.8. Dự báo doanh thu với α=0.5343.2.4. Báo cáo dự báo doanh thuHình 3.9. Giao diện báo cáo doanh thu dự báo

* Dự báo doanh thu cho năm 2016

Cơng thức tính như sau: Ft = α * Yt-1+ (1-α)Ft-1

Trong đó : Ft:Dự báo cho giai đoạn thứ t, giai đoạn kế tiếp.Ft-1: Dự báo cho giai đoạn thứ t-1, giai đoạn trước.

At-1: Số liệu thực tế của giai đoạn thứ t-1

Ta sử dụng các hằng số san bằng (α)

F2 = α Y1 + (1-α) F1

F3 = α Y2 + (1-α) F2F12 = α Y11 + (1-α) F11

F13 = α Y12 + (1-α) F12

Vậy doanh thu dự báo cho năm 2016 là

F2016 = 0.3* Y(2015)+((1-0.3)*F(2015) =0.3 * Doanh thu thực tếDoanh thu dự báo (2015)

F (2016)= 1,246,108 (Triệu đồng)

+ α = 0.5

F (2016)= 1230411,5 (Triệu đồng)35(2015)+ (1-0.3)*KẾT LUẬN

Kết quả đạt được:

 Tìm hiểu Ứng dụng Microsoft Excel.

 Hệ thống chức năng được bố trí rõ ràng, đơn giản, thống nhất giúp cho người

lần đầu tiên tiếp cận cũng nhanh chóng làm quen và sử dụng.

 Đưa ra được các bản báo cáo, thống kê chi tiết giúp nhà quản lý tiết kiệm

được thời gian và công sức.

Đánh giá hệ thống:

 Ưu điểm:

Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện đề tài, em đã thu được một số

kết quả sau đây:

- Nghiên cứu khái quát về phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế

- Nghiên cứu khái quát về thu thập, xử lý và tổ chức dữ liệu

- Nghiên cứu một số phương pháp phân tích dự báo: hồi quy tuyến tính, san

bằng mũ, trung bình động, holt – winter…

- Xây dựng quy trình phân tích và dự báo kinh tế

- Xây dựng chương trình phân tích chuỗi tuần tự theo thời gian và dự báo

doanh thu cho Công ty cổ phần TNG Thái Nguyên

 Hạn chế:

- Đề tài còn sử dụng ít phương pháp chưa thể sử dụng phương pháp hồi quy tuyến

tính để thấy được cái nhìn đúng nhất về doanh thu dưới sự tác động của nhiều yếu tố

 Hướng phát triển:Trong tương lai em sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống,

hướng tới mục tiêu hoàn thiện các chức năng và dự báo bằng nhiều phương pháp hơn.

Qua đó, có thể đánh giá và lựa chọn phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp nhất.

 Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Hệ Thống

Thông Tin Kinh Tế - Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thơng đã tạo điều

kiện cho em hồn thành đợt thực tập chuyên ngành này.Em xin bày tỏ long kính trọng

và biết ơn sâu sắc tới cô Trần Thu Phương và cơ Nguyễn Thị Kim Tuyến đã hướng

dẫn, chỉ bảo, đóng góp cho em những ý kiến sâu sắc cho em trong suốt q trình làm

bài để em hồn thiện bài thực tập chuyên ngành.

TÀI LIỆU THAM KHẢO36[1]. Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Hằng,

Nguyễn Thị Hải Yến, (2013), Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế, NXB Đại học Quốc

gia Hà Nội.

[2]. Phạm Thị Thắng,Phạm Thị Kim Vân, (2007), Sử dụng các mơ hình kinh tế

lượng trong phân tích và dự báo tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với

phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam, Đề tài NCKH Cấp Bộ 01/05/06 - 01/05/07.

[3]. Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn Huân, Vũ Xuân Nam, Lê Anh Tú, (2013),

Một phương pháp phân tích và dự báo sản lượng chè Tỉnh Thái Nguyên, trang 65-70,

Số 10 tập 110 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên.

[4]. Vũ Xuân Nam, Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn Huân, (2012), Phương pháp

hồi quy bội trong dự báo và ứng dụng vào dự báo doanh thu dịch vụ viễn thông tại

Viễn thông Thái Nguyên, Trang 87-92,số 102, tập 2 Tạp chí Khoa học và Cơng nghệ Đại học Thái Ngun.

[5]. Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần TNG Thái Nguyên, (2015),

http://s.cafef.vn/bao-cao-tai-chinh/TNG/IncSta/2012/0/3/0/ket-qua-hoat-dong-kinhdoanh-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-thuong-mai-tng.chn.37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG THÁI NGUYÊN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×