Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hạt xơ dây thanh

Hạt xơ dây thanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

VIÊM THANH QUẢN CẤPHình 1a và hình 1b: Hình ảnh hai dây thanh sung huyết của một bệnh

nhân nữ ho khan, đau họng và khàn tiếng 3 ngày. Đáp ứng với điều trị

kháng sinh, kháng viêm.VIÊM THANH QUẢN CẤPHình 2a, hình 2b: Hai dây thanh sung huyết và nề tiếp xúc ở bờ tự do dây

thanh hai bên đoạn 1/3 trước. Bệnh nhân hồn tồn bình phục sau 1 tuần điều

trị với kháng sinh, loãng đờm và kháng viêm.VIÊM THANH QUẢN CẤPHình 3a, hình 3b: Hai dây thanh sung huyết, có ít giả mạc ở bờ tự do dây thanh hai bên.VIÊM THANH QUẢN CẤPHình 4a, hình 4b: bệnh nhân nam sốt cao, nuốt đau và khàn tiếng 2 ngày, soi thanh

quản nhìn thấy nhiều mủ tụ ở khẩu hầu và hạ họng, mủ bám ở băng thanh thất, 

thanh thiệt sưng nề, dây thanh hai bên sung huyết. Bệnh nhân đáp ứng với  điều trị

với kháng sinh, kháng viêm.VIÊM THANH QUẢN CẤPHình 5a, hình 5b: Hai dây thanh sung huyết và có một ít giả mạc trên bờ tự do.VIÊM THANH QUẢN CẤPHình 6a, hình 6b: Hai dây thanh sung huyết và có một ít giả mạc trên bờ tự do.VIÊM THANH QUẢN CẤPHình 7a, hình 7b: Hai dây thanh sung huyết và có một nhiều

giả mạc trên bờ tự do. Đáp ứng với điều trị bằng kháng sinh

và kháng viêm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hạt xơ dây thanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×