Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV.Phân chia thượng nhĩ

IV.Phân chia thượng nhĩ

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV.Phân chia thượng nhĩ

1.Sơ lược phân chia thượng nhĩ:

c.Các khoang riêng biệt:

- Khoang prussak

- Khoang búa bên-Túi sau(túi sau của troltsch)

Túi trước(túi trước của troltsch)IV.Phân chia thượng nhĩ

2.Các mốc giải phẫu

a.Hồnh thượng nhĩ:Hồnh thượng nhĩ: Bao gồm 2 nếp

gấp:

- Nếp cơ căng- Nếp búa-đe bênIV.Phân chia thượng nhĩ

b.Eonhĩ:Gồm eo nhĩ trước và eo nhĩ sau

-Eo nhĩ sau:

+ Nối thượng nhĩ sauhố đe

+ Đa số eo sau bị đóng lại bởi màng sau x.đe:từ phần trong d/c đe

sau ra saueo nhĩ sau là dường dẫn khí phụ

+ Eo sau có thể quan sát từ hướng trướcIV.Phân chia thượng nhĩ

b.Eo nhĩ

-Eo nhĩ trước: Đường dẫn khícủa tồn bộ thượng nhĩ,trừ khoangprussak

+ Giới hạn:

- Từ gân cơ búa->phần trong d/c sau x.đe và mỏm tháp

- Trong:xương thượng nhĩ trong

- Ngoài:ngành ngang x.đe và đầu búaIV.Phân chia thượng nhĩ-Eo nhĩ trước:+ Liên quan:

- Dưới :trung nhhĩ

- Trước:thượng nhĩ trước

- Trên:thượng nhĩ trong

-Dưới 1-2mm ở phần giữa:khớp đe-đạp

+ Rộng 1mm-3mm

+ Dài 6mm

+ Mở hoàn toànIV.Phân chia thượng nhĩ

3.Phân chia thượng nhĩ:trừ khoang prussak,

a, Thượng nhĩ trước:

- Khoảng trước đầu xương búa

- Mở hoàn toàn vào thượng nhĩ trong

- Đầu xương búa làm hẹp khoang này về phía sau

b, Thượng nhĩ sau:

- Rộng hơn,gồm thượng nhĩ trong,thượng nhĩ ngồi trên và ngồi dưới.

- Thành phần chính trong thượng nhĩ sau:thân và ngành ngang x.đe,đầu

xương búa.

- Khoảng cách từ đầu búachóp xương đe:8mmIV.Phân chia thượng nhĩ

b.Thượng nhĩ sau:

-Phần ngồi của thượng nhĩ sau(khoang kretschmann):-Thành dưới:d/c ngang cổ x.búaThành ngồi:tường thượng nhĩ có nhiều thơng bào

Thành trong:thơng với thượng nhĩ trong,ngăn cách thượng nhĩ trong bởi d/c

treo x.búa và d/c treo x.đe

Thành sau:liên quan sào đạo

Thành trên:trần thượng nhĩ

Thành trước:khoang búa bênIV.Phân chia thượng nhĩ

b.Thượng nhĩ sau:

-Nếp búa-đe bên chia phần bên thành 2 khoang :

+Phần thấp thượng nhĩ ngoài:

- Giữa mấu ngắn và thân xương đe

-Nằm dưới hoành thượng nhĩ và trên trung nhĩ

+Phần cao thượng nhĩ ngoài:

- Giữa xương thượng nhĩ ngoài và d/c búa trên

- Qua d/c búa trên liên tiếp với thượng nhĩ trong:cùng thượng nhĩ trong ->

tạo nên thượng nhĩ trênIV.Phân chia thượng nhĩ

b.Thượng nhĩ sau:

- Thượng nhĩ sau thông thương rộng với thượng nhĩ

trước từ gân cơ căng đến trần thượng nhĩ.

- Phần trên ngồi của thượng nhĩ sau thơng với

khoang búa bên:IV.Phân chia thượng nhĩThượng nhĩ trong:- Phía trước:thơng thượng nhĩ trước

- Phía sau:d/c đe sau,mỏm tháp

-Ngồi:thơng với thượng nhĩ ngồi

-Trong:xương thượng nhĩ trong

-Dưới:thông với trung nhĩ qua eo nhĩ

- Trên:trần thượng nhĩV.Thượng nhĩ trước

- liên tục về phía trước của thượng nhĩ trong đi qua

đầu xương búa-Dưới:gân cơ búa-Sau trên: nối thông với thượng nhĩ trong-Trước:nếp cơ búa ,liên quan với ngách trên vòi qua

nếp cơ búa

Ngồi:nối thơng với phần trên ngoài của thượng nhĩ

sau và khoang búa bên

Phần ngoài thượng nhĩ trước ngắn hơn phần trongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV.Phân chia thượng nhĩ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×