Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những đề xuất khuyến nghị hoàn thiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam

Những đề xuất khuyến nghị hoàn thiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

hành một nghề trong thực tiễn bởi các tổ chức nghề nghiệp đối với các chương trình

đào tạo chun mơn, đặc thù. Kiểm định chun mơn ở đây có thể thực hiện ở một

phạm vi rộng như một trường đại học thành viên hay là một phạm vi hẹp như một

chương trình của một chun ngành.

Thứ năm, khuyến khích các cơ sở giáo dục ở trong nước đăng ký đánh giá,

kiểm định bởi các tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng của khu vực và quốc tế

như AUN, AACSB, ABET, ACBSP, AMBA, CTI, ENAEE, FIBAA, IACBE… cũng

như tham gia vào các tổ chức xếp hạng trên thế giới như QS Asia Ranking và có cơ

chế, chính sách khen thưởng, đặc thù riêng cho các chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo

đạt chuẩn khu vực và quốc tế này.

Thứ sáu, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ công tác

đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng, như việc xây dựng và hình thành cơ sở

dữ liệu dùng chung về chỉ số thực hiện, chỉ số cốt lõi (KPIs 21) đối với các cơ sở giáo

dục, qua đó xây dựng bảng đối sánh về một số chỉ tiêu cho các trường để làm cơ sở so

sánh, đối sánh, xếp hạng sau này giữa các trường trong cả nước và đối với từng khu

vực, cũng như làm cơ sở dữ liệu cho việc viết báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài…

Kết luận

Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục ln có vai trò quan trọng và là

một trong những mối quan tâm hàng đầu của mọi cá nhân, tổ chức và tồn xã hội. Do

đó, việc nhìn nhận thực trạng, các ưu, nhược điểm trong kiểm định chất lượng giáo

dục Việt Nam hiện nay sẽ giúp cho ta có cái nhìn tổng quan, tồn cảnh về chất lượng

giáo dục, qua đó, giúp cho các nhà quản lý giáo dục xây dựng, đưa ra quyết định,

những chính sách, đề xuất, giải pháp, biện pháp hợp lý, hiệu quả nhằm không ngừng

nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý trong công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định

chất lượng giáo dục.21Key Performance Indicators10Educational Quality Accreditation of Higher Education Institutions in

Vietnam today

ABSTRACT:

Educational accreditation is always an urgent requirement for modern education at all

levels for training programmes, especially in the higher education institutions. This

article presents some main features of current Vietnamese higher education

accreditation,highlightsitsadvantagesanddisadvantages,andmakesrecommendations for improving accreditation in Vietnam.

Keywords: accreditation, quality, higher education

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.AUN (2016), Hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục của Mạng lưới đảm bảo chất

lượng các trường đại học ASEAN (phiên bản 2.0), NXB Đại học Quốc gia Hà

Nội.

2.Bộ GD&ĐT (2016), Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình

đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT

ngày 14/3/2016).

3.Bộ GD&ĐT (2017), Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

(Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017).

4.Bộ GD&ĐT (2018), Danh sách các chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo được

đánh giá/công nhận (số liệu cập nhật thống kê tính đến ngày 31/7/2018),

https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giaoduc/Pages/Default.aspx

5.Đinh Tuấn Dũng (2008), “Vai trò của kiểm định chất lượng đối với đào tạo đại

học”, trong Kỷ yếu Vai trò của các tổ chức kiểm định độc lập trong kiểm định

chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Viện

Nghiên cứu giáo dục, tr. 158-164.

6.Nguyen Duy Mong Ha, Bui Ngoc Quang (2018). “Integration in higher education

through ASEAN University Network: Chances for Vietnamese HEI’s

development”. International Conference Proceedings on Education Revolution,11Transformation and Cross-Boarding in Taiwan and Vietnam, 21 April 2018,

HCMC, Vietnam, p.p. 33-.

7.Stanley, E. & Patrick, W. (1998), “Quality Assurance in American and British

Higher Education: A Comparison”, in Gaither G. H., Quality Assurance in

Higher Education: An International Perspective, San Francisco: Jossey-Bass

Publisher, p.p. 39 – 56.

8.Trần Thị Bích Liễu, Nguyễn Tùng Lâm (2008), “Đơi nét về các tổ chức kiểm

định nghề nghiệp ở Mỹ và vì sao phải có tổ chức kiểm định độc lập”, trong Kỷ

yếu Vai trò của các tổ chức kiểm định độc lập trong kiểm định chất lượng giáo

dục đại học Việt Nam, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Viện Nghiên cứu Giáo

dục, tr. 179-192.

9.Webb, C. (1994), “Quality Audit in the Universities”, in Green D. (ed.), What is

Quality in Higher Education?, Buckingham: Society for Research into Higher

Education & Open University Press, p.p. 46 – 59.12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những đề xuất khuyến nghị hoàn thiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×