Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trường hợp nào dưới đây đổi đơn vị là sai ?

Trường hợp nào dưới đây đổi đơn vị là sai ?

Tải bản đầy đủ - 0trang

8. Một bóng đèn pin chịu được dòng

điện có cường độ lớn nhất là 0,5A. Nếu

cho dòng điện có cường độ dưới đây

chạy qua đèn thì trường hợp nào đèn

sáng mạnh nhất?A. 0,7A.

B. 0,4A.

C. 0,45A.

D. 0,48A.9. Biết cường độ dòng điện định mức

của một bếp điện là 4,5A. Cho các

dòng điện có cường độ sau đây qua

bếp, hỏi trường hợp nào sau dây may

xo của bếp sẽ đứt?A. 4,5A.

B. 4,3A.

C. 3,8A.

D. 5,5A.10. Chọn kết luận sai trong các kết luận

dưới đây?

A. Cường độ dòng điện càng lớn thì tác dụng sinh

lý càng yếu.

B. Dòng điện càng mạnh thì tác dụng nhiệt của nó

càng lớn.

C. Cường độ dòng điện càng lớn thì tính chất từ

của nam châm điện càng mạnh.

D. Trong cùng một khoảng thời gian, cường độ

dòng điện càng lớn thì lượng đồng bám vào thỏi

than càng nhiều.11. Kí hiệu nào sau đây ghi trên mặt

dụng cụ đo điện không tương ứng với

dụng cụ đo cường độ dòng điện?

A. Chữ V.

B. Chữ A.

C. Chữ mA.

D. Chữ µA.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trường hợp nào dưới đây đổi đơn vị là sai ?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×