Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Mối liên hệ giữa số chỉ Ampe kế với cường

độ sáng của đèn được 4 học sinh phát biểu

như sau. Hỏi phát biểu nào dưới đây là sai?A. Đèn chưa sáng khi số chỉ ampe kế còn rất

B.

C.

D.nhỏ.

Đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của ampe

kế càng lớn.

Số chỉ của ampe kế giảm đi thì độ sáng của

đèn giảm đi.

Số chỉ của ampe kế và độ sáng của đèn

không liên hệ gì với nhau.2. Chọn cụm từ chính xác nhất điền vào

chỗ trống.

Số chỉ của ampe kế là……..dòng điện.

Dòng điện càng mạnh thì………của nó

càng lớn.A. cường độ, cường độ

B. giá trị, giá trị

C. giá trị của cường độ, cường độ

D. giá trị của cường độ, giá trị3. Phát biểu nào dưới đây chưa thật

chính xác?A. Cường độ dòng điện càng lớn thì đèn

càng sáng.

B. Độ sáng của đèn phụ thuộc vào

cường độ dòng điện.

C. Cường độ dòng điện quá nhỏ thì đèn

khơng sáng.

D. Đèn khơng sáng có nghĩa là cường

độ dòng điện bằng khơng.4. Phát biểu nào dưới đây là không

đúng?

A. Liện hệ giữa ampe với miliampe là:

1A = 1000mA.

B. Liên hệ giữa miliampe với ampe là:

1mA = 0,01A.

C. Đơn vị của cường độ dòng điện là:

ampe, kí hiệu là: A.

D. Dụng cụ để đo cường độ dòng điện

là ampe kế và miliampe kế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×