Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Answer the following questions:

II. Answer the following questions:

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. Summarize the main idea of the whole reading passage.

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

B. GRAMMAR:

Verb Phrase (V + full infinitive, V+Ving)

Translate into English:

1- Tôi bồi dưỡng một số kỹ năng ngành CTXH để thực hành đánh giá trị liệu.

2- Nhân viên CTXH phải tìm tòi những phương pháp mới để đáp ứng nhu cầu của khách

hàng.

3- Chúng tơi muốn theo học khố học Thạc sĩ về chuyên ngành CTXH nhằm nâng cao kiến

thức về các chun mơn chính trong ngành của mình.

4- Các trường Đại Học cần các Tiến Sĩ về chuyên ngành CTXH để giảng dạy cho sinh viên

thuộc chuyên ngành này.

5- Sinh viên phải có kiến thức tối thiểu thuộc chương trình Cử nhân về CTXH để có thể đủ

kiện xin việc trong tương lai.LESSON 6

TRAINING - QUALIFICATIONS - ADVANCEMENT (2)

Other qualifications. Social workers should be emotionally mature, objective, and

sensitive to people and their problems. They must be able to handle responsibility, work

independently, and maintain good working relationships with clients and coworkers.

Volunteer or paid jobs as a social work aid can help people test their interest in this field.

Certification and advancement. The National Association of Social Workers offers

voluntary credentials. Social workers with a master’s degree in social work may be eligible

for the Academy of Certified Social Workers (ACSW), the Qualified Clinical Social Worker

(QCSW), or the Diplomate in Clinical Social Work (DCSW) credential, based on their

professional experience. Credentials are particularly important for those in private practice;

some health insurance providers require social workers to have them in order to be

reimbursed for services.

Advancement to supervisor, program manager, assistant director, or executive director

of a social service agency or department usually requires an advanced degree and related

work experience. Other career options for social workers include teaching, research, and

consulting. Some of these workers also help formulate government policies by analyzing

and advocating policy positions in government agencies, in research institutions, and on

legislators’ staffs.

Some social workers go into private practice. Most private practitioners are clinical

social workers who provide psychotherapy, usually paid for through health insurance or by

the client themselves. Private practitioners must have at least a master’s degree and a period

of supervised work experience. A network of contacts for referrals also is essential. Many

private practitioners split their time between working for an agency or hospital and working

in their private practice. They may continue to hold a position at a hospital or agency in

order to receive health and life insurance.

New words:

- objective (adj): khách quan- sensitive (adj): nhạy bén- credential (n): phẩm chất, giấy chứng nhận- eligible (adj): thích hợp- reimburse (v): bồi hoàn- legislator (n): thành viên của cơ quan lập pháp- psychotherapy (n): trị liệu tâm lýEXERCISES

A. COMPREHESION QUESTIONS

I. What are the following abbreviations?

1- ACSW:…………………………………………………………………………2- DCSW:…………………………………………………………………………3- QCSW:…………………………………………………………………………II. Answer the following questions:

1-What kind of credentials may M.A social workers be eligible for?

2-How important are credentials in social work?

3- What are career options for social workers?

4- What kind of practice do social workers need to have?III. What are the qualifications of social workers? YES (Y), NO (N)

1- Social workers must be able to handle responsibility, work dependently.

2- Social workers must maintain good working relationships with clients and coworkers.

3- Social workers should be emotionally mature to people and their problems.

4- Social workers should be objective, and sensitive to people and their problems.

5- Some social workers can not continue to hold a position at a hospital or agency in order

to receive health and life insurance.

6- Social workers have to get advanced degrees.

7- All social workers cannot help formulate government policies by analyzing and

advocating policy positions in government agencies.

8- Social workers can not work as a teacher in colleges or universities.

9- Most private practitioners are clinical social workers.

10- Many private practitioners have part-time work for an agency or hospital and working

in their private practice.

B. GRAMMAR:

Modal Verbs

I. Make questions for the following underlined parts.

1- Volunteer or paid jobs as a social work aid can help people test their interest in this field.202- Private practitioners must have at least a master’s degree.

3- Social workers with a master’s degree in social work may be eligible for the Academy of

Certified Social Workers.

4- Other career options for social workers may include teaching, research, and consulting.

5- A network of contacts for referrals also is essential.

II. Translate into English:

1- Nhân viên CTXH nên có mối quan hệ tốt với khách hàng.

2- Liệu các nhân viên CTXH có thể làm việc tình nguyện trong các trường Đại Học không?

3- Nhân viên CTXH phải có thể nói được nhiều thứ tiếng vì họ phải gặp nhiều khách hàng

thuộc nhiều nền văn hoá khác nhau.

4- Sự nhiệt tình trong cơng việc và sự thơng cảm với khách hàng là những phẩm chất cần

thiết của nhân viên CTXH.

5- Nhân viên CTXH phải chủ động trong cơng việc của mình.21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Answer the following questions:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×