Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 5. KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 5. KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài 5. KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG

I. KHỐI LƯỢNG. ĐƠN VỊ

KHỐI LƯỢNG

1. Khối lượngC2500gSố 500g chỉ gì?

500g chỉ lượng bột giặt có trong túiHãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để

điền vào chỗ trống trong các câu sau:

C3. ........... là khối lượng của bột giặt

chứa trong túi.

C4. ........... là khối lượng của sữa

chứa trong hộp.

C5. Mọi vật đều có .......................

C6. Khối lượng của một

chỉ .............. chất chứa trong vật.vật397g

500g

lượngkhối lượngBài 5. KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG

I. KHỐI LƯỢNG. ĐƠN VỊ

KHỐI LƯỢNG

1. Khối lượng

- Mọi vật đều có khối lượng

- Khối lượng của một vật

chỉ lượng chất chứa trong

vật đó2. Đơn vị khối lượng.

Là kilơgam (kí hiệu kg)

Kilôgam là khối lượng của một

quả cân mẫu, đặt ở Viện Đo

lường quốc tế ở PhápCác đơn vị khối lượng khác thường gặp:

miligam (mg); gam (g); héctôgam (lạng); tấn (t); tạ…- gam (kí hiệu g): 1g =1

1000kg- héctơgam (còn gọi là lạng): 1 lạng =

- tấn (kí hiệu t): 1t = 1000kg

- miligam (kí hiệu mg): 1mg =

- tạ: 1 tạ = 100kg1

g

1000100

gBài 5. KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG

I. KHỐI LƯỢNG. ĐƠN VỊ

KHỐI LƯỢNG

1. Khối lượng

2. Đơn vị khối lượng.Để đo khối lượng ta dùng cái gì?II. ĐO KHỐI LƯỢNG

Đo khối lượng bằng cânCân Rôbécvan

Cân đồng hồBài 5. KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG

I. KHỐI LƯỢNG. ĐƠN VỊ

KHỐI LƯỢNG

1. Khối lượng

2. Đơn vị khối lượng.

II. ĐO KHỐI LƯỢNG

Đo khối lượng bằng cân

1. Tìm hiểu cân đồng hồCân đồng hồ có những bộ phận

nào?Bài 5. KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG

I. KHỐI LƯỢNG. ĐƠN VỊ

KHỐI LƯỢNG

1. Khối lượng

2. Đơn vị khối lượng.

II. ĐO KHỐI LƯỢNG

Đo khối lượng bằng cân

1. Tìm hiểu cân đồng hồ

2. Cách dùng cân đồng hồTHỰC HÀNH THEO NHÓM

- Dùng cân đồng hồ để đo khối

lượng 1 vật.

- Đọc kết quả đo?

- Khi đo khối lượng 1 vật bằng cân

đồng hồ ta thực hiện những bước

nào?Bài 5. KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG

I. KHỐI LƯỢNG. ĐƠN VỊ

KHỐI LƯỢNG

1. Khối lượng

2. Đơn vị khối lượng.Khi dùng cân đồng hồ để cân 1 vật ta

thực hiện các bước sau.II. ĐO KHỐI LƯỢNG

Đo khối lượng bằng cânB1: Ước lượng khối lượng vật để

chọn cân thích hợp.1. Tìm hiểu cân đồng hồ

2. Cách dùng cân đồng hồB2: Đặt vật lên bàn cân đúng cách và

đặt mắt nhìn đúng cách.

B3. Đọc và ghi kết quả đúng quy

định.Bài 5. KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG

I. KHỐI LƯỢNG. ĐƠN VỊ

KHỐI LƯỢNG

1. Khối lượng

2. Đơn vị khối lượng.C11II. ĐO KHỐI LƯỢNG

Đo khối lượng bằng cân

1. Tìm hiểu cân đồng hồ

2. Cách dùng cân đồng hồHình 5.3Hình 5.5Hình 5.4Hình 5.6Bài 5. KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG

I. KHỐI LƯỢNG. ĐƠN VỊ

KHỐI LƯỢNG

1. Khối lượng

2. Đơn vị khối lượng.

II. ĐO KHỐI LƯỢNG

1. Tìm hiểu cân đồng hồ

2. Cách dùng cân đồng

hồ

III. VẬN DỤNGC12Xác định GHĐ và ĐCNN của cân

đồng hồ sau?Bài 5. KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG

I. KHỐI LƯỢNG. ĐƠN VỊ

KHỐI LƯỢNG

1. Khối lượng

2. Đơn vị khối lượng.

II. ĐO KHỐI LƯỢNG

1. Tìm hiểu cân đồng hồ

2. Cách dùng cân đồng

hồC13: Trước một chiếc cầu có một

biển báo giao thơng trên có ghi 5T

(H.vẽ)

Số 5T có ý nghĩa gì?III. VẬN DỤNGC135TTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 5. KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×