Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các loại cân khác

Các loại cân khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

III.VẬN DỤNG

C13Trước một chiếc cầu có một biển báo

giao thơng trên có ghi 5T. Số 5T có nghĩa gì

?

Giải

_ 5T có nghĩa là 5 tấn

_Biển này gắn ở đầu cầu để chỉ rằng xe và

hàng hóa có khối lượng trên 5 tấn không

được qua cầu

TaiLieu.VNTaiLieu.VNCâu hỏi 1:

Đội A: Đơn vị hợp

A: kilôgam (kg )

pháp đo khối

lượng của nước

B: lạng

VN là:

Đội B: 1héctơgam

còn gọi là 1………TaiLieu.VNCâu hỏi 2: Khối lượng là

gì?

Trả lời : Khối lượng của một vật

chỉ

lượng chất tạo thành vật đó

TaiLieu.VNCâu hỏi 3:

Đội A: Để đo khối

lượng, người ta sử

dụng…………… .

Đội B: Trong phong

thí nghiệm người

ta sử dụng

…………… để đo

khối lượng.TaiLieu.VNA: cânB: cân rôbécvanBản đồ tư duy Bài 5:Khối lượng

Dụng cụ

đo: cân

rơbecvanTaiLieu.VNChỉ lượng chất tạo

thành vật đó.Đơn vị

đo:

kilơgam

(kg)Chuẩn bị

TaiLieu.VNBài 6: Lực _ Hai

lực cân bằng

Làm BT:

5.1

5.6

Học thuộc bàiBài học kết thúc

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các loại cân khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×