Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BỊNH LÅN CA AMAZON.COM

BỊNH LÅN CA AMAZON.COM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhanh

Nhển trong cêu chuån khưng cố

nhiïu khẫ

nùng phên tđch vâ phấn àoấn,

chng vưn

nhanh nhển, chng chó cên pho

mat.á

Conâ

àưi vúiá hai ngûúiâ tđ hon Chêmå

Chapå vâLò, pho mất khưng chó lâ ngn

sưng ma

côn lâ hẩnh phc vâ niïm tin.

Ccå sưng vâ

niïm tin cuẫ

hổ àûúcå xêy

dûngå

tûâ nhûngä

miïng pho mất mâ hổ tòm thêy.117Ai lêëy miïëng pho mất ca tưi?Bêt k ai trong chuỏng ta sau khi

oồc

xong cuọng seọ nhờồn ra rựỗng

Pho Maỏt la

mưåt àiïu gò àố thên thåc vúái

cåc sưng

chng ta: àố cố thïí lâ cưng

viïåc, lâ

nghïì nghiïåp, sûå

thânh cưng... lâ tònh u, sûå

may mùỉn...

Giấ trõ nghơa nhêt ca cêu

chuån

chđnh lâ: Chng ta phẫi ln sùn

sâng ûáng

phố vúái nhûäng thay àưi cố thïí

xẫy ra trong

cưng viïåc vâ trong cåc sưng

ca mònh.

Hậy hổc

nhêån

bõ tinh

cấch chêp

vâ chn

th

n àïí tiïp

êtc hâ nh trònh ài tòm ngn

pho mất múái mưåt khi kho pho

mất hiïån tẩi

khưng côn nûäa.

v cûá diïn ra

Thay àưi

ê

n

cho d bẩn cố àốn nhêån hay

khưng. Hậy

dấ

mùåt vúái sûå

nhêån

m

thêåt, chêp

sûå

àưi

thay vâ dng cẫm lâm

àưi

nhûäng gò mònh

cố

thï.í

- AMAZON.COM118Who Moved My Cheese?Vïì tấc giẫ:

Tiïën sơ

Spencer

Johnson

Spencer

Johnson àûúåc bònh

chổn lâ mưåt trong nhûäng cêy bt

cố ẫnh hûúãng lúán nhêët vâ cng

lâ mưåt trong nhûäng tấc giẫ

àûúåc thïë giúái u mïën nhêët.

Nhûäng cêu chuån ng ngưn nưíi

tiïëng ca ưng àậ gốp phêìn lâm

tûúi trễ lẩi tinh thêìn ca hâng

triïåu triïåu ngûúâi, tûâ àố cố mưåt

thấi àưå sưëng tđch cûåc hỳn,

khaỏm phaỏ haồnh phuỏc vaõ niùỡm

vui cuửồc sửởng bựỗng nhỷọng triïët

l thêåt sêu sùỉc, giẫn dõ nhûng

múái mễ vâ thûåc tïë. Àậ cố trïn

40 triïåu êën bẫn cấc tấc phêím

ca Tiïën sơ Johnson àậ àûúåc in

vâ chuín sang 42 ngưn ngûä khấc

nhau.

Theo mẩng kinh doanh sấch trûåc

tuën Amazon.com, cën sấch àêìu

tiïn bấn chẩy nhêët trong sët 10

nùm trong lõch sûã chđnh lâtấc phêím "Ai lêy miïng pho mất ca

tưi?" ca

Spencer Johnson. Tïn ưng àậ àûúåc

khùỉc trïn võ trđ danh dûå nhên dõp

k niïåm 10 nùm thânh lêåp

Amazon.com àïí tưn vinh 25 tấc

giẫ, nhẩc sơ vâ bưå phim àûúåc ûa

thđch nhêët.119Ai lêëy miïëng pho mất ca tưi?Túâ nhêåt bấo USA Today xem ưng"Ưng hoâng ca thïí loẩi

truån ng ngưn", lâ ngûúâi chun

tòm ra cấch giẫi quët cho cấc

vêën àïì phûác tẩp nhờởt trong cuửồc

sửởng bựỗng nhỷọng giaói phaỏp ỳn

giaón nhờởt.

Muồc iùớm sấch trong tìn ca

túâ New York Times, trong mưåt bâi

bấo trïn êën bẫn

tiïëng Hoa, àậ àûa tin cën "Ai lêy

miïng pho

mất ca tưi?" trúã thânh bẫn

dõch tiïëng Hoa bấn chẩy nhêët Trung

Qëc vúái doanh sưë chđnh thûác

hún hai triïåu êën bẫn àûúåc bấn

ra.

ÚÃ Nhêåt, cën "Ai lêy miïng pho

mất ca

tưi?" cho àïën thúâi àiïím nây àậ

bấn àûúåc hún 4,5 triïåu bẫn vâ trúã

thânh cën sấch bấn chẩy nhêët

trong lõch sûã Nhêåt mâ khưng phẫi

do mưåt tấc giẫ ngûúâi Nhêåt viïët.

Spencer Johnson lâ mưåt trong

nhûäng tấc giẫ nưíi tiïëng nhêët

vúái cấc tấc phêím khấm phấcåc sưëng vâ cấch sưëng. Àố lâ

nhûäng cën sấch nhỗ chûáa

àûång nhûäng tûúãng àưåc àấo,

àậ vâ àang thåc hâng bestseller

do Thúâi bấo New York Times

bònh chổn nhû “Quâ Tùång Diïåu

K”, “Nhûäng Quët Àõnh Thay Àưíi

Cåc Sưëng”, “Pht Nhòn Lẩi

Mònh“,120Who Moved My Cheese?“Pht Dânh Cho Cha”, “Pht

Dânh Cho Mể”, “Pht Dânh Cho

Thêìy”, “Ai Lêëy Miïëng Pho Mất

Ca Tưi?”…

Th võ, tinh tïë vâ àêìy nghơa.

Àố lâ nhûäng gò mâ tấc phêím

ca ưng àïí lẩi trong lông ngûúâi

àổc. Nhûäng cêu chuån thûåc tïë,

nhûäng bâi hổc ài thùèng àïën trấi

tim lâm bûâng tónh têm hưìn, nhêån

thûác, chó ra cấc giẫi phấp àún

giẫn, tưëi ûu cho nhûäng vêën àïì

phûác tẩp mâ chng ta àang phẫi

àưëi mùåt trong hiïån tẩi. Cấc giấ

trõ êëy mang tđnh triïët l sưëng sêu

sùỉc vâ mậi tưìn tẩi vúái thúâi

gian.

Tưët nghiïåp Khoa Têm l hổc

ca Àẩi hổc Southern California,

Johnson

theo hổc ngânh y tẩi

Àẩi hổc Y khoa Hoâng Gia vâ tiïëp

tc nghiïn cûáu tẩi bïånh viïån

Mayo vâ Àẩi hổc Harvard.

Ưng àậ tûâng lâ Giấm àưëc

Truìn thưng cho Medtronic – mưåt cưng

ty àưìng phất minh thiïët bõ àiïìu

hôa nhõp tim, àưìng thúâi lâ nhâ

nghiïn cûáu têm l tẩi Viïån Nghiïncûáu Tưíng húåp vâ lâ Chun viïn tû

vêën Trung têm nghiïn cûáu Nhên

hổc. Hiïån nay, ưng àang lâ y viïn

Hưåi àưìng tẩi Àẩi hổc Harvard.121Ai lêëy miïëng pho mất ca tưi?Nhûäng tấc phêím nưíi tiïëng ca

ưng

àûúåc cấc cú quan thưng têën

hâng àêìu nhû CNN, Today Show,

Time, BBC, Business Week, New York

Times, Reader’s Digest, Wall Street

Journal,

Fortune, USA Today vaâ Hiïåp hưåi Bấo

chđ Qc tïë

àấnh giấ nhû lâ

thu tinh thên”

nhûäng “liïu

ưc

cho con ngûúâi trong cåc sưëng

hiïån àẩi. Cấc tấc phêím ca

Spencer Johnson àûúåc àûa vâo

thẫo lån, giẫng dẩy vïì nhên

vùn, cấch sưëng vâ quẫn trõ kinh

doanh úã nhiïìu chûúng trònh àẩi

hổc vâ sau àẩi hổc.

Nhûäng tấc phêím ca ưng àûúåc

àưåc giẫ trïn toân thïë giúái u thđch

vâ vêån dng thânh cưng vâo

cåc sưëng thûåc tïë ca mònh àậ vâ àang trúã thânh kim chó

nam tû duy sưëng ca nhiïìu thïë hïå.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BỊNH LÅN CA AMAZON.COM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×