Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
thay àưi. Hay noi cach khac, ào

thay àưi. Hay noi cach khac, ào

Tải bản đầy đủ - 0trang

111Ai lêëy miïëng pho mất ca tưi?“Nhi

ïungû "búi àûng" vò hổ lo

úinhûng àiïu chûa biït. Àûng trûúcthay àưi, hổ vên loay hoay

trong nhûng

hanh vi quen thc vâ khưng

thïí naô

hanh àưng bùng sûå àam mï lún

nhêt

c mònh.

ûng

c nhên vêt

u Phan

cua

a

a

c

trong cêu chun tûúng trûng cho

phan

ûng

t cẫ chung

nhûng

cua

ê ta trûúc

t

thay trong

sưng mònh.

àưi

cc

cua

b cố thïí dïỵ

ra mònh lâ

a dang nhên

ai

nl

gò. Àêy

cêu

sệ phai a lâ mưt

m

chu tuy àún

nhûng

n

gian

nghơa

th sêu sùc.”

êt

Marion King, M.D. (Northridge, CA),

ngây 05/12/2004112Who Moved My Cheese?“Tưi khưng

mn mònhChêåm

Chẩp vâ Lò nûäa. Tưi

vư tònh àổc àûúåc cën

sấch

nây úã

nhâ sấch

Borders khi ngưi àúåi bẩn

trai cuẫ

mònh lâm xong cưng viïåc.

Quní sấch cng khưng

dây lùỉm, nïn tưi cûá àổc

thûã xem sao. Tưi khưng thïí

nâo

bỗ dúã nûãa

àõnh mua

chûâng nïn qutvïì

nhâ àổc tiïp.

Lc àố tưi lâ sinh viïn nùm

nhêt àẩi

hổc – mưåt trong nhûäng giai

àoẩn àê

bi

ïn

àưångãatitrễ.

Tưi

hiï

Spencer Johnson mn gip

chng ta

ûáng phố vúái nhûäng thay

àưi, nhûng

àiïu quan trongå lâ chng

ta khưng

nïn ấp dng quấ mấy

mốc, mâ hậy

xem àố àún thn lâ mưåt

lúâi gúåi .

Tấc giẫ chó nhùỉc chng ta

nïn sùnécu113Ai lêëy miïëng pho mất ca tưi?sâng thđch ûáng vúái nhûäng

thay àưi àïí

khưng bõ bêt ngúâ vâ cố thïí

àẩt àûúåc

kït quẫ

khẫ quan

hún,

conâ

nïn

chn bõ nhû thïë nâo thò

ty thåc

vâo ngûú

mưi

âi.

K. Ziemer, (Boston, MA)

ngây 23/05/2005“Tưi xin trên

trong giúith cu sach

iïu ön

tuy v n v c ban. Sau khi

ït

úi a úi a àocå

y

c

xong,

c b sệ th mònh

hùn

a a ca

êy

c n m

àû khu khđch

bùng

úc n

nhòn àúi

mưtå

vi

ïn

canh khac

húncac h mâ ta vên

nghơ

hang ngay, vâ cố thïí tao cho

mònh

nhûng thay àưi tđch cûc. Cho

d ban

tu m lïn

hay

mûúi thò

ưi úi sau àậ

cêu

sau

chu v ho to h d v mötå

yïn ê an a ê ê úi

n

n p n

thưng vư cung đch.”

àiïp

hûu

Mưåt àưåc giẫ úã Vancouver,

ngây 31/12/2004114Who Moved My Cheese?"Ai lêy miïng pho mất ca

tưi?" àậ

cho chng ta mưåt lúâi l

giẫi tẩi sao

viïåc phẫi ûáng phốcên

vúái thay ửi

mửồ

ùỡ

nhỷ vờồy.

t

lỳỏn

Cuửnở

vờn

ùn

saỏch dờn dựổt chuỏng ta

bựỗng mửồt cờu

chuyùồn "hỷ cờu" thêåt

tuåt vúâi vâ àê cẫm

hûáng,

chûáa

àûång

trong

àố

nhûäng chên l sêu sùỉc

qua cấc tònh

tiït àúâi thûåc.

Tưi cng àậ rt ra àûúåc àưi

àiïu cho

chđnh bẫn thên mònh, àố

khưng chólâ cấch xûã l mưåt vâi

vên àïì trong

cåc sưng mâ tưi àang phẫi

àưi mùåt

trong thúâi gian qua, mâ

côn cẫ cấi giấ phẫi

trẫ cho viïåc khấng cûå

lẩi

nhûäng

t y trong têt ca

thay àưi

ê ï

t u

nhûäng khđa cẩnh cåc ỳõi.

Mửồt khi

aọ hiùu ỷỳồc rựỗng "miùng

pho mat"ỏ115Ai lờởy miùởng pho mất ca tưi?ca mònh khưng ngûâng di

chun, thò

d úã bêt k mûác àưå

nâo, bẩn vên co

thïí

bõ têm

sâng

chn

l sùn

thay

àưi, chûá khưng

"ưm cêy

phẫi lâ ngưiàúåi

thỗ".

Joshua Walfish

ngây

11/08/2005”Theo tưi,

cnsach sệ cang

nay

ngay

g h thïm

thanh cưng

ùt ai nhiïu

hún

nûa, àún b vò tònh trang trò

gian

úi trïå

rêt thûúng ra

cưng ty, khi

xay

úã

sap

cac

nh

ê phócgi

amb quy mư cưng

út ty…Khi

ào,m ngû sệ àưí xư ài

oi úi

tòm

nhûng phûúng cach ûng phố

vúi nhûng

thay va nhiïn lâ hổ sệ

àưi

â

tòm àïnë

têt

vúi "Ai

Miïng Pho C Tưi?".

Lêy

Mat

u

a

Marion King, M.D. (Northridge, CA),

ngây 05/12/2004116Who Moved My Cheese?BỊNH LÅN CA

AMAZON.COM

VÏÌ “WHO MOVED MY

CHEESE?”

Sûå thay àưi cố thïí mang lẩi hẩnh

phc

hay mang nhûän

khưng mong

àïn

g àiïu

mn, têt cẫ ty theo cấch àốn

nhêån ca

m ngûúâi. Cêu

miïng pho

ưi chuån "Ai lêy

mất ca tưi?" mang àïn mửồt

thửng iùồp

rựỗng:

seọ laõ

hiùồ laõnh

Thay ửi

mửồt dờu u tửt

nùu chuỏng ta àûúåc

thêåt

hiïu

bẫn chêt

sûå

ca “miïng Pho Mất” vâ vai

trô ca

nố trong cåc

sưng chng ta.

Hai ch chåt Àấnh Húi vâTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

thay àưi. Hay noi cach khac, ào

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×