Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngûúâi ta cố thïí ch hún àïën viïåc àún giẫn mổi sûå viïåc, àïí linh àưång vâ cố phẫn ûáng nhanh chống. Ngûúâi ta khưng cêìn phẫi phûác tẩp hốa vêën àïì àïí rưìi lâm rưëi trđ mònh vúái nhûäng nghơ súå hậi.

Ngûúâi ta cố thïí ch hún àïën viïåc àún giẫn mổi sûå viïåc, àïí linh àưång vâ cố phẫn ûáng nhanh chống. Ngûúâi ta khưng cêìn phẫi phûác tẩp hốa vêën àïì àïí rưìi lâm rưëi trđ mònh vúái nhûäng nghơ súå hậi.

Tải bản đầy đủ - 0trang

thay àưíi nhỗ àïí rưìi tûâ àố

chín bõ tưthún

cho nhûäng thay àưi lúán cố thïí

xẫy ra.93Ai lêëy miïëng pho mất ca tưi?Cêåu biïët cêåu cêìn phẫi thđch

ûáng nhanh hún, vò nïëu khưng thò

cố thïí khưng

bao giúâ cêåu

thđch nghi àûúåc vúái hoaõn caónh.

Cờồu phaói thỷõa nhờồn rựỗng

raõo caón lỳỏn nhờởt ửởi vỳỏi sỷồ

thay ửới nựỗm trong chủnh baón

thờn cuóa mửợi ngỷỳõi, vâ nïëu

bẩn chûa chõu thay àưíi thò

chùèng thïí mong chúâ àiïìu gò

tưët hún sệ àïën.

Cố lệ àiïìu quan trổng nhêët

mâ cêåu àậ nhêån ra lâ nhûäng

miïëng Pho Mất múái ln ln

hiïån diïån úã àêu àố ngoâi kia,

cho d ngûúâi ta cố biïët àïën

hay khưng. Vâ chùỉc chùỉn

ngûúâi ta sệ àûúåc tûúãng

thûúãng xûáng àấng khi vûúåt lïn

àûúåc nưỵi súå hậi ca chđnh

mònh vâ chõu dêën thên vâo

cåc phiïu lûu.94Who Moved My Cheese?Chờồm Chaồp hiùớu ra rựỗng coỏ

mửồt sửở nửợi sỳồ haọi cêìn àûúåc

trên trổng, vò nố cố thïí gip

ngûúâi ta trấnh àûúåc nhûäng

mưëi hiïím nguy thêåt sûå. Nhûng

àưìng thúâi cêåu cng hiùớu rựỗng

hờỡu hùởt nhỷọng mửởi lo lựổng

cuóa mũnh chú laõ nưỵi súå hậi vu

vú, nhûäng nưỵi súå hậi thấi quấ

vâ chng ngùn cẫn cêåu àïën

vúái nhûäng cú hưåi múái, cẫn

trúã cêåu nhûäng lc àấng ra

phẫi hânh àưång ngay trûúác sûå

thay àưíi. Cho d lc àêìu cêåu

chùèng thđch th tđ nâo, nhỷng

cờồu biùởt rựỗng ờớn sau sỷồ thay

ửới ờởy laõ mửồt cú hưåi lúán àïí

cêåu phất hiïån ra mưåt con

ngûúâi khấc nûäa mẩnh mệ hún

trong chđnh bẫn thên mònh.95Ai lêëy miïëng pho mất ca tưi?Trong lc Chêåm Chẩp nhòn

lẩi nhûäng bâi hổc ca mònh,

cêåu ta bêët chúåt nghơ vïì ngûúâi

bẩn Lò. Cêåu khưng biïët Lò

giúâ àậ nhòn thêëy nhûäng dông

chûä cêåu àïí lẩi trïn tûúâng ca

Kho Pho Mất P vâ trong sët Mï

Cung hay chûa.

Lò àậ quët àõnh ra ài chûa

nhó? Cêåu ta àậ ài vâo Mï Cung

vâ phất hiïån ra àiïìu bưí đch

nâo chûa? Hay cêåu vêỵn côn

àang lò mậi úã àố vò khưng

mën chêëp nhêån sûå thay àưíi?

Chêåm Chẩp nghơ túái chuån

quay trúã lẩi Kho Pho Mất P àïí

xem thûã Lò cố côn úã àố

khưng. Nïëu gùåp lẩi Lò, cêåu

nghơ mònh cố thïí chó cấch cho

cêåu ta ra khỗi hoân cẫnh khố

khùn êëy. Cố lệ lâ Chêåm Chẩp

vêỵn cố thïí lêìn trúã lẩi ỷỳồc

chửợ oỏ, nhỷng cờồu chỳồt nhỳỏ

rựỗng lờỡn trỷỳỏc cờồu aọ cưë

gùỉng thay àưíi bẩn mònh rưìi

nhûng khưng àûúåc.96Who Moved My Cheese?Lò phẫi tòm lưëi ài cho riïng

mònh, vûúåt lïn nưỵi súå hậi vâ tđnh

ûa nhân hẩ ca cêåu êëy. Khưng

ai cố thïí lâm àiïìu àố thay cho

Lò, cng khửng ai coỏ thùớ

khuyùn baóo cờồu ta ỷỳồc. Bựỗng

caỏch naõo àố cêåu ta phẫi tûå

nhêån ra sûå hûäu đch trong

chuån cêìn phẫi thay àưíi chđnh

bẫn thên mònh.

Chêåm Chẩp hy vổng nhûäng

hûúáng dêỵn chó àûúâng ca cêåu

sệ gip Lò tòm àûúåc hûúáng

ài,

nïëu

cêåu

ta chõu àổc

nhûäng dông chûä trïn tûúâng.

Chêåm Chẩp ngêỵm lẩi vâ

viïët ra nhûäng àiïìu mònh àậ hổc

àûúåc lïn bûác tûúâng lúán nhêët úã

Kho Pho Maát M. Cêåu viïët nhûäng

suy nghơ ca mònh lïn hònh mưåt

mêíu Pho Mất vâ móm cûúâi khi

cêåu ta nhòn lẩi nhûäng àiïìu

cêåu àậ rt ra àûúåc:97Ai lêëy miïëng pho mất ca tưi?Thay Àưíi lâ àiïìu ln diïỵn ra

Sûå thay àưi ln cố thïí lâm

mêët

nhûäng miïng Pho Mất ngon lânh ta

àang cố.Chêëp nhêån nhûäng Thay Àưíi

Sùén sâng chín bõ cho tònh hëng

nhûäng

miïëng Pho Mất àố bõ lêy ài.Chín bõ cho nhûäng Thay ÀưíiThûúâng xun ngûãi nhûäng miïëng Pho

Mất àïí

phất hiïån kõp thúâi nïu chng àang c

ài.Thđch ûáng nhanh chống vúái

nhûäng Thay ÀưíiCâng nhanh chống bỗ kho Pho Mất

c ài chûâng nâo thò ngûúâi ta cố thïí

tòm àûúåc kho Pho Mất múái nhanh

chûâng êëy.Thay Àưíi

Di chun cng vúái nhûäng miïng Pho

Mất.Têån hûúãng sûå Thay Àưíi!

Têån hûúãng cåc phiïu lûu vâ

thûúãng thûác hûúng võ ca

nhûäng miïng Pho Mất múái!Chín bõ sùén sâng àïí nhanh

chống thay àưíi vâ tiïëp tc

thûúãng thûác chng.

Nhûäng kho Pho Mất khưng ngûâng di

chun.98Who Moved My Cheese?Chêåm Chẩp nhêån thêëy mònh

àậ tiïën bưå nhiïìu nhû thïë nâo so

vúái khi cêåu côn úã vúái Lò

tẩi Kho Pho Mất P, nhûng cêåu

biïët mònh sệ lẩi dïỵ dâng bõ rúi

vâo tònh trẩng c nïëu cêåu quấ

ch quan vâ hâi lông vúái

hoân cẫnh. Thïë nïn ngây nâo

cêåu cng xem xết Kho Pho Mất

M, àïí kiïím tra tònh trẩng kho Pho

Mất múái ca mònh. Cêåu cưë

gùỉng hïët sûác àïí khưng bêët

ngúâ khi cố mưåt thay àưíi ngoâi

dûå kiïën xẫy ra.99Ai lêëy miïëng pho mất ca tưi?Trong khi Chêåm Chẩp àang cố

trong tay mưåt khưëi lûúång Pho

Mất khưíng

lưì nhû thïë, cêåu vêỵn

tiïëp tc ài ra ngoâi Mï Cung vâ

khấm phấ nhûäng khu vûåc múái

àïí tòm hiïíu mổi chuån àang

xẫy ra xung quanh mũnh. Cờồu

biùởt rựỗng nhờồn thỷỏc ỷỳồc

nhỷọng khaó nựng cố thïí xẫy ra

thò an toân hún lâ ln tûå mận

chó trong mưåt cội riïng nhû

trûúác àêy. Mưåt ngây nổ àưåt

nhiïn Chêåm Chẩp nghe cố

tiïëng bûúác chên trong Mï Cung.

Tiïëng

bûúác

chên quen quen

ngây câng gêìn hún, hònh nhû

cố ai àố àang àïën.

Cố thïí nâo àố lâ Lò?

Phẫi chùng cêåu ta àang sùỉp rệ

vâo lưëi nây?

Chêåm Chẩp thêìm cêìu mong

trong lông vâ hy vổng - cng

nhû nhiïìu lêìn trûúác àêy

- lâ cëi cng thò ngûúâi bẩn

thên u ca cêåu cng àậ cố

thïí nhêån ra nhiïìu àiïìu vâ àậ

cố thïí nghe àûúåc tiïëng nối tđch

cûåc tûâ cåc sưëng:100Who Moved My Cheese?Hậy

di

chuín theo

miïng

Pho

Mất

ca

mònhvâ têån

hûúãng nố!Mổi chuån àậ kïët

thc…

hay chó lâ mưåt khúãi àêu

múái?

Têt cẫ ty thåc núibẩn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngûúâi ta cố thïí ch hún àïën viïåc àún giẫn mổi sûå viïåc, àïí linh àưång vâ cố phẫn ûáng nhanh chống. Ngûúâi ta khưng cêìn phẫi phûác tẩp hốa vêën àïì àïí rưìi lâm rưëi trđ mònh vúái nhûäng nghơ súå hậi.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×