Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 2 : Một học sinh đá vào quả bóng. có những hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng hãy chọn câu trả lời đúng nhất .

Bài 2 : Một học sinh đá vào quả bóng. có những hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng hãy chọn câu trả lời đúng nhất .

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiết 20 : Ôn tập và tổng kết chơng I:

II.Cơ

Bihọc

Tp

Bi 2 : Một học sinh đá vào quả bóng. có những hiện

tượng gì xảy ra đối với quả bóng hãy chọn câu trả lời

đúng nhất .C. Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó

bị biến đổi .TaiLieu.VNTiÕt 20 : Ôn tập và tổng kết chơng I:

II.Cơ

Bihọc

Tp

Bi tp 3: Muốn đo khối lượng riêng của hòn bi bằng thuỷ

tinh, ta cần dùng nhưng dụng gì? Hãy chọn câu trả lời đúng:A.Chỉ cần dùng một cái cân.

B.Chỉ cần dùng một cái lực kế.

C. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ.

D.Cần dùng một cái cân và cái bình chia .

TaiLieu.VNTiết 20 : Ôn tập và tổng kết chơng I:

II.Cơ

Bihọc

Tp

Bi tập 3: Muốn đo khối lượng riêng của hòn bi bằng thuỷ

tinh, ta cần dùng nhưng dụng gì? Hãy chọn câu trả lời đúng:D.Cần dùng một cái cân và cái bỡnh chia .

TaiLieu.VNTiết 20 : Ôn tập và tổng kết ch¬ng I:

C¬ häc III- Trò chơi ơ chữ

1

2

3

4

5

6

7R Ị N G R Ọ C Đ Ộ N G

B Ì N H C H I

T H Ể

M

M Ặ TA

T

Á

PĐ

Í

Y

H

C

C

H

Ơ Đ Ơ N G I Ả N

N G N G H I Ê N GT R Ọ N G L Ự C

P A L Ă N G

?Đ I Ể M T Ự Adụng

cụ

giúp

con

ng

ười

làm

việc

dễ

dàng

hơlực

n

(12

ơ)

7.4.Loại

Thiết

6.Lực

bị

gồm

của

cả

ròng

trái

đrọc

ất

tác

đlàm

ộng

dụng

vàchiếm

ròng

lên

vật.

rọc

(lớn

cố

8ơơđcủa

)của

ịnh.

(

6

ơ)

3.

Phần

khơng

gianvật

chỗ

(7

)

5.Dụng

1.Máy

cụ

giúp

chút

ơ đơ

làm

n

giản

thay

giúp

đ

ổi

cả

đ

thaylớn

đổi

đ

hư

ớng

(11

(15ơ)

ơ

)

lực

2.Dụng cụ đo thể tích (10 ơ)

TaiLieu.VNTiÕt 20 : Ôn tập và tổng kết chơng I:

I. Cơ

Lí THUYT.

học

1.O MT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ

- Đo chiều dài: Đơn vị: cm ,dm, m,km....

- Khối lượng:

- Thể tích :m ( kg )

VD = m/V( kg/m3 )d = 10D( m3 )- Trọng lượng : P ( N)d = P/V( N/m3 )2. LỰC : LỰC ĐÀN HỒI, TRỌNG LỰC .

3. CÁC MÁY CƠ N

GIN

TaiLieu.VNMt phng nghiờng

ũn by

Rũng rcTiết 20 : Ôn tập và tỉng kÕt ch¬ng I:

II.C¬

Bàihäc

Tập

Bài tập 4:

a. Một vật có khối lượng là 50 Kg thì có trọng lượng là

bao nhiêu N (Niutơn)?

Trọng lượng của vật là:

P = 10 x 50 = 500 (N)

b. Một vật có trọng lượng là 50 N thì có khối lượng là bao

nhiêu kg (Kilơgam) ?

Khối lượng của Vật là:

m = 50 : 10 = 5 (Kg)

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 2 : Một học sinh đá vào quả bóng. có những hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng hãy chọn câu trả lời đúng nhất .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×