Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 12. Bài 11: trọng lượng riêng

Tiết 12. Bài 11: trọng lượng riêng

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Trọng lượng riêng:

1. Trọng lượng của một mét khối của một

chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó.

2. Đơn vị trọng lượng riờng là niutơn trên mét

khối : Kớ hiệu là N/m3

Trọng lượng

của 1m3 một

chất<=

=>Trọng lượng

riêng của chất

đóTrọng lượng

của 1m3 một

chất<=

=>Trọng lượng

riêng của chất

đó1m3 nhơm có trọng lượng 27000N thì trọng lượng

riêng của nhơm là bao nhiêu?

1m3 nhơm có trọng lượng 27000N thì trọng lượng

riêng của nhơm là 27000N/m3

1m3 nước có trọng lượng 10000N thì trọng lượng

riêng của nước là bao nhiêu?

1m3 nước có trọng lượng 10000N thì trọng lượng

riêng của nước là 10000N/m3Trọng lượng

của 1m3 một

chất<=

=>Trọng lượng

riêng của chất

đóTrọng lượng riêng sắt là 78000N/m3 có nghĩa là như

thế nào?

Trọng lượng riêng sắt là 78000N/m3 có nghĩa là 1m3

sắt có trọng lượng 78000N1m3 sắt có trọng lượng 78000N

2m3 sắt có trọng lượng là 156000N

bao nhiêu ?

0,5m3 3sắt

sắtcó

cótrọng

trọnglượng

lượnglàlàbao

39000N

0,5m

nhiêu ?

V1= 1m3V2= 2m3

V3= 0,5m3VP1 = 78000NP2 = 156000N

P3 = 39000NPP

1

V

178000 N

3

=78000N/m

1m3P 156000 N

2

3

=78000N/m

3

V

2m

2P 39000 N

3

3

=78000N/m

3

V

0,5m

3P

d == ?

VC4: Hãy chọn các từ trong khung điền vào chỗ trống:trọng lượng (N)

thể tích (m3)

trọng lượng riêng (N/m3)P

d  , trong đó

Vd là (1) ……………………

P là (2) ………….…………

V là (3) ……………………P

d

VP = ?d.VP

V 

dTrọng lượng riêng của vật luôn không thay đổiP 10.m 10.D.V 10.D

d 

V

V

V

P = 10.m

d = 10.D

m= D.Vd = 10.D

Biết Dsắt = 7800kg/m3 thì ta tính được trọng lượng riêng

của sắt khơng ? Tính như thế nào ?

Biết Dsắt = 7800kg/m3 => d sắt = 10.7800 = 78000N/m3

Biết dsắt = 78000N/m3 thì ta tính được khối lượng riêng

của sắt khơng ? Tính như thế nào ?

d 78000

3

Biết dsắt = 78000N/m => Dsắt = 7800kg / m3

10

10d = 10.D

dsắt = 78000N/m3 => Dsắt = 7800kg/m3

Dsắt = 7800kg/m3 => dsắt = 78000N/m3III. VẬN DỤNG:

Bài 1: Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng:

A. 12000 kg

C. 12000 kg/m3

B. 12000 N

D. 12000 N/m3

Hãy chọn đáp án đúngBài 2:

Tính trọng lượng của một thanh sắt có thể tích 100 cm3 ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 12. Bài 11: trọng lượng riêng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×