Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 12: Bài 11. KHỐI LƯỢNG RIÊNG- TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

Tiết 12: Bài 11. KHỐI LƯỢNG RIÊNG- TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiết 12: Bài 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG-TRỌNG LƯỢNG RIÊNGI.KHỐI LƯỢNG RIÊNG.TÍNHKHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CÁC

VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG1.Khối lượng riêng:

C1Vậy 0,9m3 có khối lượng là ?

Khối lượng chiếc cột sắt:

7800 kg / m3 x 0,9m3 = 7020 kg

2. Bảng Khối lượng riêng

của một số chất:05/10/2009TaiLieu.VNC1:

chọn

3

1m

SắtHãy

có khối

lượngphương

7800 kgán xác

Khốikhói

lượng

của một

định

lượng

của mét

chiếc cột

khối

mộtĐộ:

chất gọi là khối

sắt

ở Ấn

A. Cưariêng

chiếccủa

cộtchất

Sắt thành

lượng

đó.

nhiều đoạn nhỏ,rồi đem cân

Đơn vị khối lượng riêng là

từng đoạn một.

kilơgam

trênđo

mét

khối.

B.

Tìm cách

thể

tíchKí

của

3

hiệukg

/

m

chiếc cột ,xem .nó bằng bao

nhiêu mét khối ? Biết khối

lượng của 1m3 sắt ngun

chất thì ta sẽ tính được

khối lượng của chiếc cột.

Thể tích của chiếc cột khoảng 0,9m3

1dm3Sắt nguyên chất có khối lượng

5

7,8kgCHẤT

RẮN

ChìKhốI lượng

Chất

riêngkg/m3

lỏng

11300

Thuỷ ngânKhốI lượng

riêngkg/m3

13600Sắt7800Nước1000Nhơm2700Et xăng700Đá( khoảng) 2600Dầu hoảGạo( khoảng) 1200Dầu ănkhoảng)800Gỗ tốt( khoảng) 800Rượu,cồnkhoảng)79005/10/2009TaiLieu.VN( khoảng)6800Tiết 12: Bài 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG-TRỌNG LƯỢNG RIÊNGI.KHỐI LƯỢNG RIÊNG.TÍNHKHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CÁC

VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG1.Khối lượng riêng:

C1Vậy 0,9m có khối lượng là ?

Khối lượng chiếc cột sắt:

7800 kg / m3 x 0,9m3 = 7020 kg

2. Bảng Khối lượng riêng

của một số chất:

Khối lượng riêng của Đá là 2600

kg / m3 có nghĩa là: 1m3 Đá có khối

lượng là 2600 kg

3. Tính khối lượng của một

vật theo Khối lượng riêng :

C2

3C305/10/2009=TaiLieu.VNXII.TRỌNG LƯỢNG RIÊNGHãy

lượng

của

Hãytính

tìm khối

các chữ

trongTrọng lượng của một mét khối

một

khối

Đá.

Biết

khối

của

một

chất

gọi

là Trọng

khung

để

điền

vào

các Đá

ơ

3

lượng

riêng

của

chất

đó.tíchthức

0,5m

củathể

cơng

tính

khối

3

1m

Đá

lượng

là 2600kg

lượng

theo

khối

lượng

3khối

3 lượng

Đơn

vịcó

của

riêng

2600kg/m

xtrọng

0,5m

= 1300kg

3Niu

khốilà(N/m

riêng.

0,5m

Đátơn

cótrên

khốimét

lượng

?kg 3 )

3

-khối lượng riêng: D(kg/m

D

).-Khối lượng :m

m ( kg ).- Thể tích : V

V ( m3 )7Tiết 12: Bài 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG-TRỌNG LƯỢNG RIÊNGI.KHỐI LƯỢNG RIÊNG.TÍNHKHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CÁC

VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG1.Khối lượng riêng:

C1II.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

C4( 1 ) : trọng lượng riêng ( N/m)

Chọn từ thích hợp trong

( 2 ) : trọng lượng ( N )

khung

( 3 ) : thể để

tíchđiền

(m3 ) vào chỗ trống:

3( 1 )……………………

d d=là10DVậy 0,9m3 có khối lượng là ?

III.XÁC

ĐỊNH TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

P

P CHẤT:

là ( 2 )……………………

Khối lượng chiếc cột sắt:

CỦA MỘT

d =V

C5

7800 kg / m3 x 0,9m3 = 7020 kg

V xác

là (định

3 )……………………

1.Hãy

Dùng

kế

xác

định

trọng lượng

lượng riêng

của

tìmlực

cách

trọng

2. Bảng Khối lượng riêng

quả

P. quả cân.

của cân

chất: làm

của một số chất:

Trọng

lượng

( N ) xác định thể tích

- Dùng

chia

Dụng bình

cụ gồm

cóđộ

:

Khối lượng riêng của Đá là 2600

quả Thể

cân:tích

V . ( m3 )

3

3

Một

quả

cân

200g mà ta cần đo trọng

kg / m có nghĩa là: 1m Đá có khối

3 .Có một

lượng

riênglượng

của

chất

sợi

- Áp Trọng

dụng:

d

= P/V

talàm

trọng

riêng

(tính

N/nó

mđược

)

lượng là 2600 kg

chỉ

buộc

vào của

quả quả

cân.cân.

lượng

riêng

3. Tính khối lượng của một

vật theo Khối lượng riêng :

- Một bình chia độ có GHĐ 250cm3 ,miệng

rộng để có thể cho lọt quả cân vào trong

C2

bình. Bình chứa khoảng 100cm3 nước.

2600kg/m3 x 0,5m3 = 1300kg

C3

- Một lực kế có GHĐ ít nhất 2,5N .

m = D

05/10/2009

TaiLieu.VNX V8Tiết 12: Bài 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG-TRỌNG LƯỢNG RIÊNGI.KHỐI LƯỢNG RIÊNG.TÍNHKHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CÁC

VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG1.Khối lượng riêng:

C1Vậy 0,9m3 có khối lượng là ?

Khối lượng chiếc cột sắt:

7800 kg / m3 x 0,9m3 = 7020 kg

2. Bảng Khối lượng riêng

của một số chất:

Khối lượng riêng của Đá là 2600

kg / m3 có nghĩa là: 1m3 Đá có khối

lượng là 2600 kg

3. Tính khối lượng của một

vật theo Khối lượng riêng :

C2

2600kg/m3 x 0,5m3 = 1300kg

C3

m = D

05/10/2009

TaiLieu.VNX VII.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

C4( 1 ) : trọng lượng riêng ( N/m3)( 2 ) : trọng lượng ( N )

( 3 ) : thể tích (m3 )d = 10D III.XÁC ĐỊNH TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

CỦA MỘT CHẤT:

C5

IV VẬN DỤNG:

m =?

C6 VHãy

= 40dm

0,04mlượng và

tính=khối

33=?

D = 7800kg/m

trọng lượng

của một3 chiếc Pdầm

có cơng thức: m 3= D x V

sắtTacó

thể tích 40dm .Thay số: m = 7800 x 0,04 = 312kg

Áp dụng công thức: P = 10 x m

Thay số: P = 10 x 320 = 3200 N

C7Mỗi nhóm hãy hòa 50g muối

ăn vào 0,5 l nước rồi đo khối

lượng riêng của 9nước muối đóGhi nhớ:

Khối lượng riêng của một chất được xác định

bằng khối lượng của một đơn vị thể tích ( 1m3)

chất đó: D = m/V.

Đơn vị khối lượng riêng là kilogam trên mét

khối ( kg/m3).

Trọng lượng riêng của một chất được xác

định bằng trọng lượng của một đơn vị thể

tích ( 1m3) chất đó: d = P/V.

Cơng thức tính trọng lượng riêng theo khối

lượng riêng : d = 10D.

05/10/2009TaiLieu.VN10Hướng dẫn về nhà:

1. Bài vừa học

• Học thuộc phần ghi nhớ ở trang 38 SGK.

Làm bài tập: 11.1 ; 11.2 và 11.4 trang 17 SBT.2. Bài sắp học:

• Tiết 12: THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNHKHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦASỎI.- Kẻ bảng mẫu báo cáo ở trang 40 SGK.

- Đọc trước phần thực hành.05/10/2009TaiLieu.VN11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 12: Bài 11. KHỐI LƯỢNG RIÊNG- TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×