Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Cách đo vật rắn không thấm nước :

I. Cách đo vật rắn không thấm nước :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiết 3 : Bài 4

ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHƠNG THẤM NƯỚCI.Cách đo vật rắn không thấm nước :

1.Cách đo vật rắn khơng thấm nước :

2. Dùng bình tràn.? C2 : Khi hòn đá khơng bỏ lọt BCĐ thì đổ

đầy nước vào bình tràn, thả hòn đá vào

bình tràn, đồng thời hứng nước tràn ra

vào bình chứa. Đổ nước bình chứa vào

bcđ. Đó là thể tích hòn đá.08/14/19TaiLieu.VN4Tiết 3 : Bài 4

ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHƠNG THẤM NƯỚCRút ra kết luậnC3 : Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống :

Thể tích vật rắn bất kì khơng thấm nước có thể đo được

bằng cách :

a) (1) …………….vật đó vào chất lỏng đựng trong bình

chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2)

…………….bằng thể tích của vật.

b) Khi vật rắn khơng bỏ lọt bình chia độ thì (3)

………………vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của

phần chất lỏng (4) ……………..bằng thể tích của vật08/14/19TaiLieu.VNtràn ra thảdâng

lên

thả chìm

5Tiết 3 : Bài 4

ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHƠNG THẤM NƯỚCI. Cách đo vật rắn không thấm nước :3. Thực hành : Đo thể tích vật rắn

a) Chuẩn bị :- 1 bình chia động, dây chỉ, vật rắn

khơng thấm nước.

- 1 bình tràn

- 1 bình chứa, xơ đựng nước

- Kẻ bảng 4.1 vào vở

b) Ước lượng thể tích của vật (cm3) và ghi

kết quả vào bảng.

c) Kiểm tra ước lượng bằng cách đo thể

tích của vật và ghi kết quả vào bảng.

08/14/19TaiLieu.VN6Tiết 3 : Bài 4

ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHƠNG THẤM NƯỚCBẢNG 4.108/14/19TaiLieu.VNVật

cần

đo

thể

tíchDụng cụ đoThể Thể

tích tích

ước

đo

GHĐ ĐCN lượng được

N

(cm3) (cm3)7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Cách đo vật rắn không thấm nước :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×