Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C4. Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa để đo thể tích của vật như hình bên thì cần phải chú ý điều gì ?

C4. Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa để đo thể tích của vật như hình bên thì cần phải chú ý điều gì ?

Tải bản đầy đủ - 0trang

•* Chú ý :

•- Lau khô bát to trước khi dùng .

•- Khi nhấc ca ra khơng làm đổ nước ra bát.

•- Đổ hết nước từ bát vào bình chia độ, khơng

làm đổ nước ra ngồi.

•- Đọc và ghi kết quả đúng cách

TaiLieu.VNĐO THỂ TÍCH VẬT THỂ KHƠNG THẤM NƯỚCI. Cách đo thể tích vật rắn

khơng thấm nước

1. Dùng bình chia độ

Thả chìm vật cần đo vào

bình chia độ. Thể tích của phần

chất lỏng dâng lên bằng thể tích

của vật.

2. Dùng bình trànKhi vật rắn khơng bỏ lọt

bình chia độ thì thả vật đó vào

trong bình tràn . Thể tích của

phần chất lỏng tràn ra bằng

thể tích của vật.

TaiLieu.VN3.Thực hành: Đo thể tích vật rắn

khơng thấm nước.

II. Vận dụng.

C5: Về nhà hãy tự làm một bình

chia độ: Dán băng giấy trắng dọc

theo chai nhựa, dùng bơm tiêm bơm

5 cc nước vào chai, đánh dấu mực

nước và ghi 5 cc vào băng giấy.

Tiếp tục làm như vậy và ghi 10 cc,

15 cc …. cho đến khi nước đầy bình

chia độ.10

234567891HẾT GIỜMột

Một người

người dùng

dùng bình

bình chia

chia độ

độ có

có ghi

ghi tới

tới cm3,

cm3, chứa

chứa 55cm3

55cm3

nước

nước để

để đo

đo thể

thể tích

tích của

của một

một hòn

hòn đá.

đá. Khi

Khi thả

thả hòn

hòn đá

đá vào

vào bình,

bình,

mực

mực nước

nước trong

trong bình

bình dâng

dâng lên

lên đến

đến vạch

vạch 86cm3.

86cm3.

Hỏi

Hỏi các

các kết

kết quả

quả ghi

ghi sau

sau đây,

đây, kết

kết quả

quả nào

nào là

là đúng?

đúng?A

BTaiLieu.VNV1

V1==86

86cm3

cm3V2

V2==55cm3

55cm3C

CV3

31cm3

V3

V3====31cm3

31cm3

V3

31cm3DV4

V4==141cm3

141cm3CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT

b.

b

aa.R

cV=RV= 4/3 .π. R3hV= π. R2.Người ta đã xác định được công thức tốn học để tính thể tích của

một số vật có dạng hình học khác nhau. Ta chỉ cần đo độ dài các

cạnh hình hộp, bán kính hình cầu…. Rồi tính thể tích theo cơng thức.TaiLieu.VNĐO THỂ TÍCH VẬT THỂ KHƠNG THẤM NƯỚCchìmvật

vậtrắn

cầnkhơng

đo vàothấm

bình chia

tíchdùng

Để đo Thả

thể tích

nướcđộ.

ta Thể

có thể

củadụng

phầncụ

chất

lỏng

dângđolên

bằng

những

nào?

Cách

như

thếthể

nàotích

? của vật.

Khi vật rắn khơng bỏ lọt bình chia độ thì thả vật đó

vào trong bình tràn . Thể tích của phần chất lỏng tràn ra

bằng thể tích của vật.TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C4. Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa để đo thể tích của vật như hình bên thì cần phải chú ý điều gì ?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×