Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO TV

TÀI LIỆU THAM KHẢO TV

Tải bản đầy đủ - 0trang

Akhigbe, A., & Madura, J. (1996). Chính sách cổ tức và hiệu quả cơng ty. Tạp

chí Tài chính & Kế toán doanh nghiệp, 23(9‐10), 1267-1287.

Alfaraih, M., Alanezi, F., & Almujamed, H. (2012). Ảnh hưởng của quyền sở

hữu thể chế và chính phủ đối với hoạt động của cơng ty: bằng chứng từ Kuwait. Nghiên

cứu kinh doanh quốc tế, 5(10), 192.

Andrade, G., & Kaplan, S. N. (1998). Làm thế nào tốn kém là khó khăn tài

chính (khơng kinh tế)? Bằng chứng từ các giao dịch có đòn bẩy cao đã trở nên đau khổ.

Tạp chí Tài chính, 53(5), 1443-1493.

Berger, A. N., & Di Patti, E. B. (2006). Cấu trúc vốn và hiệu suất công ty: Một

cách tiếp cận mới về lý thuyết cơ quan thử nghiệm và ứng dụng cho ngành ngân hàng.

Tạp chí Tài chính Ngân hàng, 30(4), 1065-1102.

Berle, A., & Means, G. (1932). Tài sản tư nhân và tập đồn hiện đại. New York:

Mac-millan.

Bhattacharya, S. (1979). Thơng tin khơng hồn hảo, chính sách cổ tức và tiếng

chim trong tay ngụy biện. Bell tạp chí kinh tế, 10(1), 259-270.

Blair, M. M. (1995). Xem xét lại các giả định đằng sau quản trị doanh nghiệp.

Thử thách, 38(6), 12-17.

Brander, J. A., & Lewis, T. R. (1986). Cơ cấu độc quyền và tài chính: Hiệu lực

trách nhiệm hữu hạn. Tạp chí kinh tế Mỹ, 956-970.

Clarke, T. (2004). Chu kỳ khủng hoảng và quy định: cơ quan lâu dài và các vấn

đề quản lý của quản trị doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp: Đánh giá quốc tế, 12(2),

153-161.

Deloof, M. (2003). Liệu quản lý vốn lưu động có ảnh hưởng đến lợi nhuận của

các cơng ty Bỉ?. Tạp chí tài chính doanh nghiệp & Kế toán, 30(3‐4), 573-588.

Demsetz, H. (1986). Kiểm soát doanh nghiệp, giao dịch nội gián và tỷ lệ lợi

nhuận. Tạp chí kinh tế Mỹ, 76(2), 313-316.

Demsetz, H., & Villalonga, B. (2001). Cơ cấu sở hữu và hiệu suất cơng ty. Tạp

chí tài chính doanh nghiệp,7(3), 209-233.Dogan, M. (2013). Liệu quy mơ doanh nghiệp có ảnh hưởng đến lợi nhuận của

cơng ty? Bằng chứng từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tạp chí nghiên cứu tài chính kế tốn, 4(4), 53-59.

Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). Lý thuyết về các bên liên quan của tập

đoàn: Khái niệm, bằng chứng và ý nghĩa. Học viện quản lý xét duyệt, 20(1), 65-91.

Durnev, A., & Kim, E. H. (2005). Ăn cắp hay khơng ăn cắp: Thuộc tính cơng

ty, mơi trường pháp lý và định giá. Tạp chí Tài chính, 60(3), 1461-1493.

Fama, E. F., & French, K. R. (1992). Phần của lợi nhuận cổ phiếu dự kiến. Tạp

chí Tài chính, 47(2), 427-465.

Fosu, S. (2013). Cấu trúc vốn, cạnh tranh thị trường sản phẩm và hiệu suất công

ty: Bằng chứng từ Nam Phi. Đánh giá hàng quý về kinh tế và tài chính, 53(2), 140-151.

Freeman, R. E. (1983). Quản trị chiến lược: Một cách tiếp cận các bên liên

quan. Những tiến bộ trong quản lý chiến lược, 1(1), 31-60.

Freeman, R. E. (1984). Quản trị chiến lược: Một quan điểm của các bên liên

quan. Boston: Người lái xe, 13.

Friedman, M. (1962). Độc quyền và trách nhiệm xã hội trong chủ nghĩa tư bản

và tự do.

Friend, I., & Lang, L. H. (1988). Một thử nghiệm thực nghiệm về tác động của

lợi ích tự quản lý đối với cấu trúc vốn của công ty. Tạp chí Tài chính, 43(2), 271-281.

Goddard, J., Molyneux, P., & Wilson, J. O. (2004). Lợi nhuận của các ngân

hàng châu Âu: phân tích bảng điều khiển chéo và năng động. Trường Manchester, 72(3),

363-381.

Goddard, J., Tavakoli, M., & Wilson, J. O. (2005). Các yếu tố quyết định lợi

nhuận trong sản xuất và dịch vụ của Châu Âu: bằng chứng từ một mơ hình bảng động.

Kinh tế tài chính ứng dụng, 15(18), 1269-1282.

Grossman, S. J., & Hart, O. D. (1986). Các chi phí và lợi ích của quyền sở hữu:

Một lý thuyết về tích hợp dọc và ngang. Tạp chí kinh tế chính trị,94(4), 691-719.

Gschwandtner, A. (2005). Sự kiên trì lợi nhuận trong cuộc chạy ‘rất dài: bằng

chứng từ những người sống sót và những người thốt ra. Kinh tế ứng dụng, 37(7), 793806.Gunasekarage, A., Hess, K., & Hu, A. J. (2007). Ảnh hưởng của mức độ sở hữu

nhà nước và sự tập trung quyền sở hữu đối với hiệu suất của các công ty Trung Quốc

niêm yết. Nghiên cứu về kinh doanh và tài chính quốc tế,21(3), 379-395.

Gurbuz, A. O., & Aybars, A. (2010). Tác động của sở hữu nước ngồi đến hiệu

suất cơng ty, bằng chứng từ một thị trường mới nổi: Thổ Nhĩ Kỳ. Tạp chí kinh tế và quản

trị kinh doanh Mỹ, 2(4), 350-359.

Gurbuz, A. O., & Aybars, A. (2010). Tác động của sở hữu nước ngoài đến hiệu

suất công ty, bằng chứng từ một thị trường mới nổi: Thổ Nhĩ Kỳ. Tạp chí kinh tế và quản

trị kinh doanh Mỹ, 2(4), 350-359.

Hardwick, P. (1997). Đo lường hiệu quả chi phí trong ngành bảo hiểm nhân thọ

Vương quốc Anh. Kinh tế tài chính ứng dụng, 7(1), 37-44.

Himmelberg, C. P., Hubbard, R. G., & Palia, D. (1999). Hiểu các yếu tố quyết

định quyền sở hữu của người quản lý và mối liên hệ giữa quyền sở hữu và hiệu suất. Tạp

chí kinh tế tài chính, 53(3), 353-384.

Holderness, C. (2003). Một cuộc khảo sát của các chủ sở hữu blockchain và

kiểm soát doanh nghiệp.

Hovey, M., Li, L., & Naughton, T. (2003). Mối quan hệ giữa định giá và quyền

sở hữu của các công ty niêm yết ở Trung Quốc. Quản trị doanh nghiệp: Đánh giá quốc

tế, 11(2), 112-122.

Imam, M. O., & Malik, M. (2007). Hiệu suất công ty và quản trị doanh nghiệp

thông qua cơ cấu sở hữu: Bằng chứng từ thị trường chứng khoán Bangladesh.

Kester, W. C. (1986). Cơ cấu vốn và sở hữu: So sánh giữa các tập đoàn sản xuất

của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Quản lý tài chính, 5-16.

Konijn, S. J., Kräussl, R., & Lucas, A. (2011). Phân tán khối và giá trị công ty.

Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, 17(5), 1330-1339.

Kumar, J. (2003). Cơ cấu sở hữu và hiệu suất công ty. Viện nghiên cứu phát

triển Indira Gandhi. Xử lý.Maher, M., & Andersson, T. (2000). Quản trị doanh nghiệp: ảnh hưởng đến

hiệu suất công ty và tăng trưởng kinh tế. Sự hội tụ và đa dạng trong các chế độ quản trị

doanh nghiệp và thị trường vốn, Nhà xuất bản Đại học Oxford, Oxford, 386-420.

Majumdar, S. K., & Chhibber, P. (1999). Cấu trúc vốn và hiệu suất: Bằng

chứng từ một nền kinh tế chuyển đổi trên một khía cạnh của quản trị doanh nghiệp. Lựa

chọn công cộng, 98(3-4), 287-305.

Maksimovic, V. (1986). Cấu trúc vốn tối ưu trong các nhóm độc quyền. luận án

tiến sĩ chưa được công bố, Đại học Harvard.

Margaritis, D., & Psillaki, M. (2007). Cơ cấu vốn và hiệu quả công ty. Tạp chí

Tài chính & Kế tốn doanh nghiệp, 34(9‐10), 1447-1469.

Margaritis, D., & Psillaki, M. (2010). Cơ cấu vốn, sở hữu vốn và hiệu suất cơng

ty. Tạp chí tài chính ngân hàng, 34(3), 621-632.

Mishra, D. (2011). Báo cáo phát triển Việt Nam 2012: Kinh tế thị trường cho

một người Việt Nam có thu nhập trung bình. Washington DC: Ngân hàng Thế giới.

Molyneux, P., & Thornton, J. (1992). Các yếu tố quyết định lợi nhuận của ngân

hàng châu Âu: Một lưu ý. Tạp chí tài chính ngân hàng, 16(6), 1173-1178.

Myers, S. C. (1977). Các yếu tố quyết định vay doanh nghiệp. Tạp chí kinh tế

tài chính, 5(2), 147-175.

Myers, S. C. (1984). Bài tốn cấu trúc vốn. Tạp chí tài chính,39(3), 574-592.

Narware, P. C. (2004). Vốn lưu động và lợi nhuận - một phân tích thực nghiệm.

Tài khoản quản lý – Tính tốn -, 39, 491-493.

Nenova, T. (2003). Giá trị của quyền biểu quyết và kiểm sốt doanh nghiệp:

Một phân tích xun quốc gia. Tạp chí kinh tế tài chính, 68(3), 325-351.

Nunes, P. J. M., Serrasqueiro, Z. M., & Sequeira, T. N. (2009). Lợi nhuận trong

các ngành dịch vụ Bồ Đào Nha: một cách tiếp cận dữ liệu bảng. Tạp chí cơng nghiệp dịch

vụ, 29(5), 693-707.

Padachi, K. (2006). Xu hướng quản lý vốn lưu động và tác động của nó đến

hiệu suất của cơng ty: một phân tích về các cơng ty sản xuất nhỏ của Mauriti. Đánh giá

quốc tế của các tài liệu nghiên cứu kinh doanh, 2(2), 45-58.Pervan, M., & Visic, J. (2012). Ảnh hưởng của quy mô doanh nghiệp đến thành

cơng kinh doanh của nó. Đánh giá nghiên cứu hoạt động của Croatia, 3(1), 213-223.

Phung, D. N., & Mishra, A. V. (2016). Cơ cấu sở hữu và hiệu suất công ty:

Bằng chứng từ các công ty niêm yết của Việt Nam. Giấy tờ kinh tế Úc, 55(1), 63-98.

Pi, L., & Timme, S. G. (1993). Kiểm soát doanh nghiệp và hiệu quả ngân hàng.

Tạp chí Tài chính Ngân hàng, 17(2-3), 515-530.

Pottier, F. (1998). Suy luận trong sự hiện diện của phân nhóm: từ lý thuyết đến

thực hành (luận án tiến sĩ, INRIA).

Qi, D., Wu, W., & Zhang, H. (2000). Cơ cấu cổ phần và hiệu quả hoạt động của

các công ty tư nhân hóa một phần: Bằng chứng từ các cơng ty Trung Quốc niêm yết. Tạp

chí Tài chính lưu vực Thái Bình Dương, 8(5), 587-610.

Rao, N. V., Al-Yahyaee, K. H. M., & Syed, L. A. (2007). Cấu trúc vốn và hiệu

quả tài chính: bằng chứng từ Ơ-man. Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh Ấn Độ, 6(1), 1.

Roden, D. M., & Lewellen, W. G. (1995). Quyết định cơ cấu vốn của cơng ty:

bằng chứng từ việc mua lại có đòn bẩy. Quản lý tài chính, 76-87.

Salawu, R. O., Asaolu, T. O., & Yinusa, D. O. (2012). Chính sách tài chính và

hoạt động của cơng ty: một phân tích thực nghiệm về các cơng ty niêm yết ở Nigeria. Tạp

chí kinh tế tài chính quốc tế, 4(4), 175.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). Các chính trị gia và các cơng ty. Tạp chí

kinh tế hàng quý, 109(4), 995-1025.

Short, H., & Keasey, K. (1999). Quyền sở hữu của người quản lý và hiệu suất

của các công ty: Bằng chứng từ Vương quốc Anh. Tạp chí tài chính doanh nghiệp, 5(1),

79-101.

Smith, A. (1776). Một cuộc điều tra về bản chất và nguyên nhân của sự giàu có

của các quốc gia: Tập một. Luân Đôn: in cho W. Strahan; và T. Cadell, 1776.

Sun, Q., & Tong, W. H. (2003). Trung Quốc chia sẻ vấn đề tư nhân hóa: mức

độ thành cơng của nó. Tạp chí kinh tế tài chính, 70(2), 183-222.Sun, Q., Tong, W. H., & Tong, J. (2002). Làm thế nào để sở hữu chính phủ ảnh

hưởng đến hiệu suất cơng ty? Bằng chứng từ kinh nghiệm tư nhân hóa Trung Quốc. Tạp

chí Bu

Taub, H. A. (1975). Chế độ trình bày, tuổi, và bộ nhớ ngắn hạn. Tạp chí Lão

khoa, 30(1), 56-59.

Thomsen, S., & Pedersen, T. (2000). Cơ cấu sở hữu và hiệu quả kinh tế trong

các công ty lớn nhất châu Âu. Tạp chí quản lý chiến lược, 21(6), 689-705.

Tian, L., & Estrin, S. (2008). Cổ phần nhà nước được giữ lại trong các PLC

Trung Quốc: quyền sở hữu của chính phủ ln làm giảm giá trị doanh nghiệp?. Tạp chí

kinh tế so sánh, 36(1), 74-89.

Titman, S., & Wessels, R. (1988). Các yếu tố quyết định lựa chọn cấu trúc vốn.

Tạp chí tài chính, 43(1), 1-19.

Wei, Z., & Varela, O. (2003). Sở hữu cổ phần nhà nước và hiệu quả thị trường

của công ty: bằng chứng từ các công ty mới được tư nhân hóa của Trung Quốc. Tạp chí

tài chính toàn cầu, 14(1), 65-82.

Wei, Z., Xie, F., & Zhang, S. (2005). Cơ cấu sở hữu và giá trị doanh nghiệp

trong các cơng ty tư nhân hóa của Trung Quốc: 1991 - 2001. Tạp chí phân tích tài chính

và định lượng, 40(1), 87-108.

Weill, L. (2008). Đòn bẩy và hiệu suất của cơng ty: mơi trường thể chế có vấn

đề gì khơng?. Kinh tế doanh nghiệp nhỏ, 30(3), 251-265.

Yu, M. (2013). Sở hữu nhà nước và hiệu suất công ty: Bằng chứng thực nghiệm

từ các công ty niêm yết của Trung Quốc. Tạp chí Nghiên cứu Kế tốn Trung Quốc, 6(2),

75-87.

Zeitun, R., Tian, G., & Keen, K. (2007). Xác suất mặc định cho các công ty

Jordan: Một thử nghiệm về lý thuyết dòng tiền.REFERENCES

Domestic

Lương Thị Kim Chi (2013). The relationship between ownership structure

and business performance - Researching companies listed on Ho Chi Minh City

Stock Exchange (HNX), Master Thesis. University of Economics Ho Chi Minh City.

Mai Tùng Linh (2013). Ownership structure and operational efficiency of

enterprises listed on Ho Chi Minh City Stock Exchange, Master's Thesis. University

of Economics Ho Chi Minh City.

Nguyễn Thị Tưởng (2014). Impact of ownership structure on the

performance of Vietnamese enterprises, Master's Thesis. University of Economics

Ho Chi Minh City.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Huệ (2017). Impact of ownership structure on the

performance of listed companies on Vietnam stock market, VNU Journal of

Science: Economics and Business, 33 (1) 23-33.

Phạm Quốc Việt (2010). Studying the correlation between the operating

factors of the company and the performance of a joint stock company in Vietnam,

representing the economy that is transforming into an incomplete market

mechanism and legal environment, Doctoral thesis. University of Economics Ho

Chi Minh City.

Phan Vũ Tú An (2014). Study the impact of the factor of ownership on the

performance of the company in Vietnam, Master thesis. University of Economics

Ho Chi Minh City.Foreign

Adams, M., & Buckle, M. (2003). The determinants of corporate financial

performanceintheEconomics, 13(2), 133-143.Bermudainsurancemarket. AppliedFinancialAgrawal, A., & Knoeber, C. R. (1996). Firm performance and mechanisms

to control agency problems between managers and shareholders. Journal of

financial and quantitative analysis, 31(3), 377-397.

Agrawal, A., & Knoeber, C. R. (1996). Firm performance and mechanisms

to control agency problems between managers and shareholders. Journal of

financial and quantitative analysis, 31(3), 377-397.

Akhigbe, A., & Madura, J. (1996). Dividend policy and corporate

performance. Journal of Business Finance & Accounting, 23(9‐10), 1267-1287.

Alfaraih, M., Alanezi, F., & Almujamed, H. (2012). The influence of

institutional and government ownership on firm performance: evidence from

Kuwait. International Business Research, 5(10), 192.

Andrade, G., & Kaplan, S. N. (1998). How costly is financial (not economic)

distress? Evidence from highly leveraged transactions that became distressed. The

Journal of Finance, 53(5), 1443-1493.

Berger, A. N., & Di Patti, E. B. (2006). Capital structure and firm

performance: A new approach to testing agency theory and an application to the

banking industry. Journal of Banking & Finance, 30(4), 1065-1102.

Berle, A., & Means, G. (1932). Private property and the modern

corporation. New York: Mac-millan.

Bhattacharya, S. (1979). Imperfect information, dividend policy, and “the

bird in the hand” fallacy. Bell journal of economics, 10(1), 259-270.

Blair,M.M.(1995).Rethinkingassumptionsbehindcorporategovernance. Challenge, 38(6), 12-17.

Brander, J. A., & Lewis, T. R. (1986). Oligopoly and financial structure: The

limited liability effect. The American Economic Review, 956-970.

Clarke, T. (2004). Cycles of Crisis and Regulation: the enduring agency and

stewardship problems of corporate governance. Corporate Governance: An

International Review, 12(2), 153-161.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO TV

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×