Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÌA PHỤ LUẬN VĂN

BÌA PHỤ LUẬN VĂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn “Tác động của sở hữu nhà nước đến hiệu quả hoạt

động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE và HNX” là cơng trình nghiên

cứu độc lập của riêng của tơi.

Các thông tin, số liệu và tài liệu sử dụng phân tích trong luận văn là trung thực và

có nguồn gốc rõ ràng. Kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và phù hợp với

thực tiễn của Việt Nam, các kết quả này chưa từng được công bố trong bất kỳ cơng trình

nghiên cứu nào khác.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2019

Tác giả luận vănÂu Thị Phương ThảoLỜI CẢM ƠN

Để hoàn tất Luận văn này, tác giả xin bày tỏ lòng tri ơn đến Thầy hướng dẫn khoa

học: GS.TS Sử Đình Thành đã hết lòng hỗ trợ, động viên và hướng dẫn cho tác giả trong

quá trình thực hiện Luận văn.

Tác giả xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cơ, các chun gia trong lĩnh vực Tài

chính cơng đã hỗ trợ trong việc cung cấp tư liệu và góp ý giúp tác giả hồn thiện nội

dung của Luận văn.

Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn các cá nhân và đơn vị đã hỗ trợ giúp tác giả

trong q trình khảo sát.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2019

Tác giả luận vănMỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

TÓM TẮT LUẬN VĂN

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI ..................................................1

1.1.Lý do chọn đề tài ...........................................................................................11.2.Mục tiêu của đề tài.........................................................................................21.3.Câu hỏi đặt ra của đề tài ................................................................................31.4.Điểm mới của đề tài.......................................................................................31.5.Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ..................................................................31.6.Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................41.7.Nội dung đề tài ..............................................................................................5CHƯƠNG 2.TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY .................6

2.1.Tổng quan lý thuyết .......................................................................................62.1.1.Lý thuyết cổ đông (Shareholder Theory)................................................62.1.2.Lý thuyết các biến liên quan (Stakeholder Theory) ...............................92.2.Các yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động ..................................................112.2.1.Quy mơ doanh nghiệp ...........................................................................122.2.2.Đòn bẩy .................................................................................................132.2.3.Thanh khoản .........................................................................................142.2.4.Cổ tức ....................................................................................................142.2.5.Tài sản hữu hình ...................................................................................152.2.6.Rủi ro ....................................................................................................162.3.Tổng quan các nghiên cứu trước đây ..........................................................16CHƯƠNG 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................253.1.Dữ liệu nghiên cứu ......................................................................................253.2.Mơ hình nghiên cứu .....................................................................................263.3.Đo lường biến và kỳ vọng về dấu................................................................273.3.1.Sở hữu nhà nước ...................................................................................273.3.2.Quy mơ doanh nghiệp ...........................................................................293.3.3.Đòn bẩy doanh nghiệp ..........................................................................303.3.4.Tài sản hữu hình ...................................................................................313.3.5.Tuổi doanh nghiệp ................................................................................323.3.6.Thanh khoản .........................................................................................333.3.7.Chính sách cổ tức ..................................................................................343.3.8.Rủi ro ....................................................................................................353.4.Phương pháp hồi quy ...................................................................................37CHƯƠNG 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...............................................................39

4.1.Mô tả thống kê và ma trận tương quan ........................................................394.2.Kết quả kiểm định phương sai thay đổi và tự tương quan ..........................454.3.Kết quả nghiên cứu ......................................................................................474.3.1.Hiệu quả hoạt động đo lường bởi ROA ................................................474.3.2.Hiệu quả hoạt động đo lường bởi ROE ................................................54CHƯƠNG 5.KẾT LUẬN ........................................................................................62

5.1.Kết luận........................................................................................................625.2.Hàm ý chính sách ........................................................................................645.3.Hạn chế đề tài ..............................................................................................665.4.Hướng nghiên cứu tiếp theo ........................................................................67TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCTÓM TẮT LUẬN VĂN

Bài nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và hiệu quả hoạt

động của 319 cơng ty phi tài chính niêm yết ở HOSE và HNX từ năm 2010 đến năm

2016. Qua đó bài nghiên cứu tìm thấy rằng sở hữu nhà nước và hiệu quả hoạt động

có mối quan hệ phi tuyến với nhau. Cụ thể đây là mối quan hệ hình chữ U, điều này

cho thấy rằng ban đầu khi gia tăng sở hữu nhà nước thì sẽ làm giảm hiệu quả hoạt

động của các công ty trong mẫu nghiên cứu được đo lường bởi ROA và ROE,

nhưng khi mức độ sở hữu nhà nước vượt một mức độ nhất định thì việc tiếp tục gia

tăng sở hữu nhà nước trong công ty sẽ giúp công ty cải thiện hiệu quả hoạt động.

Nghiên cứu được tiến hành thông qua 3 bước: (1) Bước 1: Phân tích thống kê

mơ tả. (2) Bước 2: Phân tích ma trận tương quan. (3) Bước 3: Phân tích kết quả

kiểm định.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố thể hiện đặc điểm của cơng ty cũng

có các tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động ở mức ý nghĩa 1%. Các phát hiện

của bài nghiên cứu có một số hữu ích dành cho các nhà hoạch định chính sách trong

việc tính toán mức độ sở hữu nhà nước nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động mà Chính

phủ đang góp vốn đầu tư.

Từ khóa: Hiệu quả hoạt động, sở hữu nhà nước, mối quan hệ hình chữ U,

GMM.ABSTRACT

The paper analyzes the relationship between state ownership and the

performance of 319 non-financial companies listed on HOSE and HNX from 2010

to 2016. The study finds that state ownership and performance with nonlinear

relationships. Specifically, this is a U-shaped relationship, which indicates that

initially when increasing state ownership will reduce the performance of companies

in the research sample measured by ROA and ROE, but When the state ownership

level is above a certain level, the continued increase in state ownership in the

company will help the company improve operational efficiency.

The study was conducted through 3 steps: (1) Step 1: Descriptive

statistics analysis. (2) Step 2: Correlation matrix analysis. (3) Step 3: Analysis of

inspection results.

The research results show that the factors that characterize the company

also have significant impacts on performance at a 1% significance level. The

findings of the paper have some useful for policy makers in calculating the level of

state ownership to improve the performance of the Government that is contributing

capital.

Keywords: Operational efficiency, state ownership, U-shaped, GMM

relationship.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÌA PHỤ LUẬN VĂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×