Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. Tài liệu tham khảo- Phụ lục.

D. Tài liệu tham khảo- Phụ lục.

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Trịnh Văn Biều (2005), Các phương pháp dạy học hiệu quả, ĐHSP

TP. Hồ Chí Minh.

2. Nguyễn Thị Sửu ( 2007), Tổ chức q trình dạy học hóa học phổ

thơng, ĐHSP Hà Nội.

3. Tạp chí Hóa học và ứng dụng, số(12)

4. Tài liệu từ Internet.

- http: //baigiang.violet.vn

- http: // ebook.edu.net.vn

- http://www.aaevietnam.com/accessamericaneducationllc.com

- http://vi.wiktionary.org/wiki

- http://dayhoahoc.com

II. Phụ lục

Từ viết tắt:

THCS: Trung học cơ sở

NXB: Nhà xuất bản

ĐHSP: Đại học sư phạm

HS: học sinh

GV: Giáo viên

PPDH: Phương pháp dạy học

TBDH: Thiết bị dạy học

SGK: sách giáo khoa

Bình Liêu, ngày 18 tháng 10 năm 2018

Xác nhận của Ban giám hiệu

Người thực hiệnNguyễn Thị QuỳnhMỤC LỤC

26A.Phần mở đầu................................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu..............................................................................................2

3. Thời gian địa điểm.................................................................................................2

4. Đóng góp mới về mặt thực tiễn..............................................................................2

B. Phần nội dung.........................................................................................……2

I.Tổng quan................................................................................................................2

1. Cơ sở lý luận.....................................................................................................….2

2. Cơ sở thực tiễn.......................................................................................................5

II. Nội dung nghiên cứu.............................................................................................6

1. Thực trạng..............................................................................................................6

2. Các giải pháp……………..................................................................……11

3. Kết quả.................................................................................................................22

C. Phần kết luận, kiến nghị..............................................................................23

I. Kết luận.................................................................................................................23

IV. Tài liệu tham khảo- Phụ lục.......................................................................25V. Nhận xét của Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm.

…………………………………………………………………………………….

27…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. Tài liệu tham khảo- Phụ lục.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×