Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động 2. Thực hiện các nhiệm vụ theo các góc.

Hoạt động 2. Thực hiện các nhiệm vụ theo các góc.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu thơng tin SGK về: Tính chất vật lí của kim loại nhơm, tính chất

hóa học của kim loại nhôm, ứng dụng của nhôm, điều chế nhôm

- Thảo luận nhóm, hồn thành bảng phụ trên giấy tơki

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

1.Hồn thành bảng về tính chất vật lí của nhơm:Màu sắc

Khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt

Nhiệt độ nóng chảy

….

….

2. Vẽ sơ đồ tư duy tính chất hóa học của nhơm và viết PTHH

GĨC ÁP DỤNG

Nhiệm vụ: đọc phiếu hỗ trợ, thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập số 2

vào bảng A0

PHIẾU HỖ TRỢ

Nhơm có tính chất vật lí của kim loại như tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt; có tính

ánh kim, tính dẻo, là kim loại nhẹ

Nhơm có tính chất hóa học của một kim loại, ngồi ra nó còn có tính chất

riêng là phản ứng với dung dịch bazơ

Điều chế nhôm bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3:

2Al2O3  4 Al + 3 O2

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Bài 1. Hoàn thành bảng sau những tính chất tương ứng với ứng dụng của

nhơm

Ứng dụng của nhơmTính chất của nhơmLàm dây điện

Chế tạo vỏ máy bay, ôtô, xe lửa,..

Làm vỏ lon bia, nước giải khát, vỏ bánh

kẹo,..

Làm đồ gia dụng như nồi, xoong,…

18Bài 2. Giải thích tại sao không dùng chậu nhôm để đựng vôi, hoặc nước vơi?

Bài 3. Hồn thành chuỗi biến hóa sau:

Al  Al2O3  Al2(SO4)3  Al(OH)3 Al2O3  Al.

GÓC QUAN SÁT

Nhiệm vụ:

- Em hãy dự đốn tính chất của nhơm

- Xem video thí nghiệm tính chất của nhơm

- Ghi lại hiện tượng, viết phương trình hóa học và kết luận tính chất hóa

học của nhơm vào phiếu học tập số 4 vào bảng tokiAo

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Tên thí nghiệmTiến hànhHiện tượngKết luận.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................GĨC TRẢI NGHIỆM

Nhiệm vụ:

- Em hãy dự đốn tính chất của nhơm

- Đề xuất thí nghiệm kiểm chứng, tiến hành thí nghiệm theo phiếu

hướng dẫn

- Ghi lại hiện tượng, viết phương trình hóa học và kết luận tính chất hóa

học của nhơm vào bảng Ao

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Tên thí nghiệmTiến hànhHiện tượngKết luận......................

.......................

......................

Viết PTHH

thùc hiƯn ......................

d·y biÕn ho¸ sau:

......................

......................

......................

NaCl ......................

......................

......................

......................

............................................CuCl2 HCl

 Cl2

......................

......................

+Feỉ

......................

......................

?CO2 19......................Níc......................

Giaven

..............................................................................................................Hoạt động 3. Báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ ở các góc.

Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh- Hướng dẫn HS báo cáo kết quả.

- Gọi đại

góc Phân

phản hồi.- Đại diện các nhóm lên báo

diện tổ 1 trình bày kết quả ở cáo kết quả.

tích. Yêu cầu tổ 2,3 nhận xét, - Lắng nghe, so sánh với câu

trả lời của tổ mình và đưa ra ý

diện tổ 2 trình bày kết quả ở kiến nhận xét, bổ sung.TBD

H

Giấy

A0,

băng

dính.Máy

- Gọi đại

góc Trải nghiệm. Yêu cầu tổ 1,3 nhận - Quan sát sản phẩm và lắng chiếu,

xét, phản hồi.

nghe phần trình bày của tổ bạn. đáp

án.

- Gọi đại diện tổ 4 trình bày kết quả ở - Đưa ra ý kiến nhận xét, bổ

góc quan sát. Yêu cầu tổ 2,3 nhận xét, sung.

phản hồi.

- Lắng nghe và đánh giá câu trả

- Gọi đại diện tổ 3 trình bày kết quả ở lời của bạn.

góc Áp dụng. Yêu cầu tổ 2,4 nhận xét,

phản hồi.

- Công bố đáp án trên màn chiếu và kết

luận chung về kết quả thực hiện nhiệm - Lắng nghe và ghi nhớ kết

luận mà giáo viên chốt lại.

vụ ở các góc.

- Yêu cầu các tổ quan sát đáp án của

nhiệm vụ này trên màn chiếu.

- Học sinh ghi vở những nội

GV nhận xét hoạt động của các nhóm, dung đã được giáo viên kết

chốt lại bài học bằng sơ đồ tư duy (phần luận và chốt lại.

dưới)20Hướng dẫn về nhà

Y/c HS làm các BT: 1 , 2, 3 , 4 , 5 ( HS khá làm BT 6 )

2.5.5. Một số hình ảnh bài dạy

Tham gia hoạt động học tập góc trải nghiệm21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động 2. Thực hiện các nhiệm vụ theo các góc.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×