Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
dùng chế tạo Autovaccine thử nghiệm

dùng chế tạo Autovaccine thử nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

89

của 3 lô Autovaccine được chế tạo thử nghiệm là 1,68 x 10 8 CFU/ml, sau khi bổ

sung keo phèn chúng tơi đã tính được liều tiêm Autovaccine cho lợn là 2,5 ml/con,

tương đương với độ đậm vi khuẩn trung bình khoảng: 4,2 x 10 8 CFU/ml.

3.3.2.2. Kết quả kiểm tra thuần khiết canh trùng S. suis dùng chế tạo Autovaccine thử nghiệm

Việc kiểm tra thuần khiết của canh trùng S. suis serotype 2, 7 và 9 trong quá

trình chế tạo autovaccine được tiến hành đồng thời với các bước nuôi cấy canh

trùng riêng của từng chủng vi khuẩn S. suis từ giống nhỏ đến giống lớn như mô tả ở

phần phương pháp theo Quy trình sản xuất vaccine vơ hoạt bổ trợ keo phèn của

Viện thú y Quốc gia. Kết quả được trình bày ở bảng 3.16.

Bảng 3.16: Kết quả kiểm tra thuần khiết của canh trùng

dùng chế tạo Autovaccine thử nghiệm

Mơi trường

Nước thịt thường

Nước thịt gan

yếm khí

Thạch máu

Thạch

MacConkeyLơ I

Thuần khiếtKết quả kiểm tra

Lô II

Lô III

Thuần khiết

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)Đánh

giá

Đạt

Đạt

ĐạtĐạt

(3/3)

(3/3)

Ghi chú: (3/3): 3 chủng vi khuẩn S. suisQua bảng 3.16 cho thấy, canh trùng dùng để chế tạo ba lô autovaccine thử

nghiệm đều đạt các chỉ tiêu về thuần khiết. Trên các mơi trường như nước thịt

thường, nước thịt gan yếm khí, thạch máu, thạch MacConkey nuôi cấy với 3 chủng

vi khuẩn S. suis khác nhau (S.TN2-2, S.TN7-5 và S.TN9-7), theo dõi trong 72 giờ

ngày. Kết quả cho thấy ở cả 3 lô canh trùng giống autovaccine thử nghiệm I, II và

III đều chỉ thấy có duy nhất vi khuẩn S. suis phát triển.

3.3.3. Kết quả kiểm nghiệm Autovaccine phòng bệnh S. suis ở lợn

3.3.3.1. Kết quả kiểm tra vô trùng Autovaccine chế tạo từ các chủng S. suis90

Trong quá trình nghiên cứu chế tạo autovaccine thử nghiệm, sau khi vô hoạt

vi khuẩn trong canh trùng bằng formalin 0,3%, ủ ở tủ ấm 37 0C/24 giờ, tiến hành

kiểm tra vô trùng bằng cách nuôi cấy trên các loại môi trường khác nhau. Các bình

canh khuẩn của từng chủng vi khuẩn S. suis sau khi được kiểm tra và đạt các chỉ

tiêu về thuần khiết thì được tập trung vào một bình lớn và bổ sung keo phèn với tỷ

lệ 1/5. Trộn đều canh khuẩn và keo phèn, sau đó lấy mẫu canh trùng hỗn hợp để

kiểm tra thuần khiết và vô trùng, được áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia: Vaccine

và chế phẩm sinh học dùng trong thú y (TCVN 8684:2011) [37]. Các lô canh trùng

hỗn hợp sau khi được kiểm tra về chỉ tiêu về thuần khiết sử dụng phương pháp

nhuộm Gram để xác định chỉ có S. suis trong thành phần thì được tiếp tục kiểm tra

về chỉ tiêu vơ trùng. Lấy 0,2 ml canh trùng hỗn hợp ở các lô cấy vào các môi

trường quy định để kiểm tra như môi trường nước thịt, nước thịt TYE và nước thịt

gan yếm khí, thạch máu, thạch MacConkey, thạch PPLO, thạch Sabouraud. Mỗi

loại môi trường cấy kiểm tra 3 ống, được bồi dưỡng ở tủ ấm 37 oC có bổ sung 5%

CO2, riêng thạch nấm thì để ở nhiệt độ phòng. Theo dõi kết quả hàng ngày, mỗi

ngày đọc kết quả một lần, sau 7 ngày (riêng môi trường nấm theo dõi 14 ngày) nếu

khơng có vi khuẩn nào mọc trên các mơi trường kiểm tra thì autovaccine đạt tiêu

chuẩn vơ trùng. Kết thu được trình bày ở bảng 3.17.

Bảng 3.17: Kết quả kiểm tra vô trùng của Autovaccine chế tạo thử nghiệm

Các giai

đoạnMôi trường

kiểm traNước thịt

Nước thịt TYE

Canh trùng Nước thịt gan yếm

sau khi vơ khí

hoạt bằng Thạch máu

formalin

Thạch MacConkey

Thạch PPLO

Thạch SabouraudLô I

Lô II

Lô III

Số ống Kết Số ống Kết Số ống Kết

MTK qu MTK qu MTK qu

TTT3

3

3

3

3

3

3-3-3-3

3

3

3-3

3

3

3-3

3

3

3-91

Nước thịt

3

3

3

Nước thịt TYE

3

3

3

Autovaccin Nước thịt gan yếm

3

3

3

e

thử khí

nghiệm bán Thạch máu

3

3

3

thành phẩm Thạch MacConkey

3

3

3

Thạch PPLO

3

3

3

Thạch Sabouraud

3

3

3

Nước thịt

3

3

3

Nước thịt TYE

3

3

3

Autovaccin

Nước thịt gan yếm

3

3

3

e

thử

khí

nghiệm

Thạch máu

3

3

3

thành phẩm

Thạch MacConkey

3

3

3

Thạch PPLO

3

3

3

Thạch Sabouraud

3

3

3

Ghi chú: MTKT: Môi trường kiểm tra; (-): Khơng có vi khuẩn nào mọc

Kết quả ở bảng 3.17 cho thấy, trên tất cả các loại môi trường dùng để kiểm

tra chỉ tiêu vô trùng của Autovaccine thử nghiệm như môi trường nước thịt, nước

thịt TYE và nước thịt gan yếm khí, thạch máu, thạch MacConkey, thạch PPLO,

thạch Sabouraud sau thời gian theo dõi đều không quan sát thấy bất cứ một loại vi

khuẩn nào mọc. Kết quả như trên cho thấy các lô autovaccine thử nghiệm được chế

tạo đều đạt các tiêu chí về vơ trùng ở tất cả các giai đoạn sau khi vô hoạt bằng

formalin 0,3%, sau khi bổ sung keo phèn với tỷ lệ 1/5 và sau khi ra chai.

3.3.3.2. Kết quả kiểm tra an toàn của Autovaccine chế tạo thử nghiệm

Căn cứ vào quy trình kiểm nghiệm vaccine dùng trong Thú y theo Quy chuẩn

kỹ thuật Quốc gia (QCVN 01:187-2018) [27] và Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN 8685:

2018) [38] chúng tôi đã kiểm tra chỉ tiêu an toàn của Autovaccine chế tạo thử

nghiệm trên lợn, gồm 9 lợn con sau cai sữa khoẻ mạnh, khơng có kháng thể S. suis

sertype 2, 7, 9. Mỗi lơ có 3 lợn, mỗi con được tiêm 2 liều Autovaccine theo quy định

(5 ml/con), sau khi tiêm theo dõi từ 14 đến 21 ngày. Kết quả được trình bày ở bảng

3.18.

Bảng 3.18: Kết quả kiểm tra an tồn của Autovaccine

trên lợn thí nghiệm

Phản ứng cục bộPhản ứng sốt92Autovaccin

eLiều

tiêm

(ml/con)Lơ 1(n= 3 con/nhóm)(n= 3 con/nhóm)Đánh

giá5Trước

khi tiêm

0/3Sau

khi tiêm

0/3Trước

khi tiêm

0/3Sau

khi tiêm

0/3ĐạtLơ 250/30/30/30/3ĐạtLô 350/30/30/30/3ĐạtKết quả bảng 3.18 cho thấy ở liều tiêm gấp 2 lần autovaccine vô hoạt keo

phèn S. suis sau tiêm 21 ngày thấy tất cả lợn đều sống và autovaccine không gây ra

bất cứ phản ứng cục bộ hay tồn thân nào cho lợn. Lợn thí nghiệm đều khỏe mạnh,

ăn uống bình thường, khơng có con nào có phản ứng cục bộ như viêm, sưng, đỏ tại

vị trí tiêm hay có triệu chứng tồn thân như sốt, bỏ ăn.... Như vậy, autovaccine vô

hoạt S. suis đạt chỉ tiêu về an toàn theo quy định.

3.3.3.3. Kết quả kiểm tra hiệu lực của Autovaccine chế tạo thử nghiệm trên động

vật thí nghiệm

- Công cường độc với vi khuẩn S. suis serotype 2:

Để kiểm tra hiệu lực của Autovaccine chế tạo thử nghiệm trên động vật thay

thế theo QCVN 01:187-2018 [27], chúng tơi sử dụng động vật thí nghiệm là chuột

bạch. Với mỗi lô Autovaccine, chọn 10 chuột bạch khỏe mạnh, mỗi con tiêm 0,2 ml

Autovaccine vào dưới da và tiêm lặp lại mũi 2 sau 7 ngày với liều 0,2 ml/con. Ở lô

đối chứng, tất cả 5 chuột đối chứng đều không tiêm Autovaccine. Sau 21 ngày tiêm

Autovaccine thử nghiệm mũi thứ nhất thì tiến hành thử thách cơng cường độc vi

khuẩn S. suis serotype 2 với liều 10LD50 (LD50 = 4,5 x 107 CFU) cho tất cả chuột thí

nghiệm và đối chứng. Kết quả được trình bày ở bảng 3.19.

Bảng 3.19: Kết quả xác định hiệu lực của Autovaccine thử nghiệm trên

chuột bạch khi công cường độc vi khuẩn S. suis serotype 2Autovaccine

thử nghiệmSố

chuột

tiêm

(con)Liều

tiêm

(ml)Liều công

(LD50 = 4,5

x 107 CFU)Thời gian

theo dõiSố

Số

Tỷ lệ

chuộ

chuộ

bảo

t

t chết

hộ

sống

(con)

(%)

(con)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

dùng chế tạo Autovaccine thử nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×