Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
trên chuột bạch sau 5 đời cấy truyền

trên chuột bạch sau 5 đời cấy truyền

Tải bản đầy đủ - 0trang

85

các chủng S. suis serotype 2 và 9 có độc lực cao, đều gây chết chuột bạch thí

nghiệm trong thời gian ngắn.

Tất cả các chuột thí nghiệm chết được mổ khám để kiểm tra bệnh tích đều cho

thấy có bệnh tích tương đối giống nhau như chỗ tiêm đơi khi có hiện tượng áp xe,

phổi viêm và sung huyết; tim xưng, mềm, tích nước ở xoang bao tim. Khi tiến hành

phân lập lại vi khuẩn thì đều thu được S. suis thuần khiết từ máu tim. Kết quả của

chúng tôi tương đồng với nghiên cứu của Khương Thị Bích Ngọc (1996) [10] khi

tiêm 0,2ml vi khuẩn S. suis vào dưới da cho chuột bạch thấy chuột chết sau 12 – 48

giờ, chỗ tiêm bị áp xe có mủ và phân lập lại được vi khuẩn thuần khiết từ máu tim.

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Lan và cs. (2017) [17] kiểm tra độc lực của các

chủng S. suis phân lập ở lợn tại tỉnh Bắc Ninh trên chuột bạch, tiêm 0,2 ml canh

trùng nuôi ở 37°C/24 giờ vào phúc xoang có 95,45% số chuột chết sau tiêm 36 giờ.

Kết quả của Nguyễn Văn Quang và cs. (2017) [26] khi xác định độc lực của các

chủng S. suis phân lập ở lợn tại tỉnh Tuyên Quang cũng thấy có độc lực cao, gây

chết 97,11% chuột thí nghiệm sau tiêm 48 giờ.

Như vậy, có thể thấy các chủng thuộc serotype 2, 7 và 9 là ba loại serotype

chiếm ưu thế trong số các chủng vi khuẩn S. suis phân lập được từ lợn viêm phổi và

viêm khớp tại Thái Nguyên là những chủng có độc lực cao và có thể gây chết chuột

trong thời gian ngắn sau 5 đời cấy truyền. Đây là một đặc tính rất quan trọng cho

việc sàng lọc và lựa chọn các chủng vi khuẩn để chế tạo autovaccine.

Dựa vào cơng thức tính liều gây chết 50% (LD 50) của Reed L.J & Muench H.

(1938) [104] chúng tôi tiến hành xác định được liều LD50 của các chủng vi khuẩn S.

suis phân lập được, kết quả xác định liều LD 50 của S. suis serotype 2 là LD50 = 4,5 x

107; serotype 7 là LD50 = 4,9 x 107 và serotype 9 là LD50 = 4,8 x 107.

3.3. Kết quả nghiên cứu chế tạo thử nghiệm Autovaccine từ các chủng S. suis

phân lập được

3.3.1. Chọn chủng vi khuẩn S. suis để chế tạo thử nghiệm Autovaccine

Từ các kết quả nghiên cứu về xác định đặc tính sinh vật, hóa học, xác định

serotype, gen mã hóa các yếu tố độc lực và độc lực của 9 chủng vi khuẩn S. suis

phân lập được ở lợn mắc viêm phổi và viêm khớp tại tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi86

đã lựa chọn được 3 chủng vi khuẩn S. suis đại diện cho các serotype 2, 7 và 9 (ký

hiệu là: S.TN2-2, S.TN7-5 và S.TN9-7) để chế tạo thử nghiệm Autovaccine vơ hoạt

có bổ trợ keo phèn. Đặc tính của các chủng S. suis được lựa chọn để chế tạo thử

nghiệm Autovaccine được trình bày tại bảng 3.14.

Bảng 3.14: Đặc tính của các chủng S. suis được lựa chọn để chế tạo

thử nghiệm Autovaccine

TT

1

2

3Ký hiệu

chủng

S.TN2 – 2

S.TN7 – 5

S.TN9 – 7Nguồn gốcSerotypePhổi lợn

Dịch họng lợn

Dịch khớp lợn2

7

9Gen các yếu tố

gây bệnh

arc, mrp, epf, sly

arc, mrp, epf, sly

arc, mrp, epf, slyThời gian

gây chết

chuột (giờ)

12 – 24

24 – 36

12 – 24Kết quả ở bảng 3.14 cho thấy 3 chủng vi khuẩn S. suis lựa chọn sử dụng làm

giống gốc để chế tạo Autovaccine thử nghiệm được sàng lọc và lựa chọn trong số

các serotype chiếm tỷ lệ cao phân lập được ở lợn mắc viêm phổi và viêm khớp tại

Thái Nguyên. Cả 3 chủng này đều có đầy đủ các đặc tính sinh vật, hóa học của vi

khuẩn S. suis và mang 4 gen mã hóa các yếu tố độc lực, bao gồm yếu tố ngoại bào

(EF - epf), protein giải phóng muramidase (MRP - mrp), yếu tố gây dung huyết

suilysin (SLY - sly) và enzym arginine deiminase (ARC - arcA) là các gen tạo nên

các độc tố đóng vai trò quan trọng trong gây bệnh ở lợn. Các chủng vi khuẩn trên

đều có độc lực cao, gây chết chuột thí nghiệm trong vòng 12 - 36 giờ. Đây là 3

chủng có đủ các yêu cầu và tiềm năng nhất sử dụng làm giống để chế tạo

Autovaccine so với các chủng còn lại.

Do S. suis có độc lực thường xâm nhập và gây viêm phổi, viêm khớp ở lợn

con nên kết hợp các serotype đặc trưng, phổ biến phân lập được trong đàn và sử

dụng chúng để chế tạo vaccine chuồng được xem là biện pháp phòng bệnh hữu

hiệu. Một số nhà khoa học đã chứng minh việc tiêm vaccine cho lợn con chế tạo từ

các chủng vi khuẩn S. suis với các serotype đặc trưng của đàn sẽ mang lại hiệu quả

cao hơn về giảm tỷ lệ lợn mắc bệnh và chết (Dutkiewicz J. và cs, 2018) [59].

Một số nghiên cứu đã cho thấy lợn được bảo vệ tốt bởi các vaccine được chế

tạo từ nhiều loại protein của S. suis serotype 2. Loại vaccine sử dụng protein EF và87

MRP của S. suis có thể bảo vệ lợn chống lại yếu tố độc lực từ chủng S. suis

serotype 2 (Higgins R. và Gottschalk M., (2006) [77]. Trong khi đó, khi tiêm

vaccine chế tạo từ một chủng liên cầu khuẩn có suilysin và độc lực cho lợn có

thể tạo ra kháng thể trung hòa suilysin nhưng cũng không bảo vệ được cơ thể

chống lại đồng loại hay dị loại protein EF và MRP (Baums C.G. và cs, 2009)

[45], những kết quả trên có thể là do sử dụng các chủng S. suis khác nhau trong

nghiên cứu, bởi không phải tất cả các chủng S. suis có độc lực đều chứa EF và

MRP hoặc suilysin (Segura M. và cs,, 2015) [111].

3.3.2. Chế tạo thử nghiệm Autovaccine phòng bệnh S. suis ở lợn

3.3.2.1. Kết quả ni cấy canh trùng để chế tạo Autovaccine thử nghiệm:

Vi khuẩn S. suis phát triển chậm trên các môi trường nuôi cấy thông thường

nên thường phải nuôi cấy trong môi trường giàu dinh dưỡng và có bổ sung 5 – 10%

CO2 trong tủ ấm. Vi khuẩn S. suis phát triển tốt trên môi trường thạch máu

Columbia, nước thịt BHI nên được chúng tôi lựa chọn để nuôi cấy vi khuẩn S. suis

trong điều kiện thích hợp dùng chế tạo Autovaccine phòng bệnh.

Các chủng vi khuẩn S. suis thuộc serotype 2, 7 và 9 lựa chọn để chế tạo

Autovaccine thử nghiệm được nuôi cấy riêng từng chủng, sử dụng nuôi cấy lắc

(300 – 500 lần/phút) trong vòng 24 giờ, đạt độ đậm tối thiểu trong 1 ml canh trùng

dùng chế Autovaccine thấp nhất là 1,5 x 10 8 vi khuẩn. Sau đó được vô hoạt bằng

formalin để diệt vi khuẩn với tỷ lệ 0,3%, rồi trộn lẫn canh trùng theo tỷ lệ 1:1:1 và

bổ sung keo phèn với tỷ lệ 1/5 (20%) theo Quy trình sản xuất vaccine vơ hoạt bổ

trợ keo phèn của Viện thú y Quốc gia. Thực hiện quy trình nhân giống sản xuất

vaccine như trên, kết quả thu được 3 lơ Autovaccine (1,5 lít/lơ) được ký hiệu là Lơ

I, Lô II và Lô III. Mỗi lô Autovaccine chứa canh trùng hỗn hợp của các serotype 2,

7 và 9 thuộc vi khuẩn S. suis đã lựa chọn. Để kiểm nghiệm Autovaccine thử

nghiệm, sử dụng quy trình kiểm nghiệm vaccine chết có bổ trợ keo phèn theo

QCVN-01-187 : 2018 [27] và TCVN 8685: 2018 [38].

Các serotype vi khuẩn S. suis được ni cấy riêng trong các bình khác nhau,

khi ni có lắc (300 – 500 lần/phút) sau thời gian 24 giờ. Đến giai đoạn giống cấp

III, tiến hành lấy mẫu để kiểm tra độ đậm của vi khuẩn có trong 1 ml của từng loại88

canh trùng bằng phương pháp đếm số lượng vi khuẩn trên môi trường thạch máu.

Kết quả được trình bày ở bảng 3.15.

Bảng 3.15: Kết quả đếm số lượng vi khuẩn có trong canh trùng S. suis

dùng chế tạo Autovaccine thử nghiệm

Số vi khuẩn/1 ml canh trùngTính

chung

số lượng

VKTB/1ml

AutovaccineCT

CT2CT7CT9Số lượngSố lượngSố lượngVKTB/1mlVKTB/1mlVKTB/1mlCT

CT

CT

8

8

Lơ I (1,5 lít)

1,65 x 10

1,63 x 10

1,64 x 108

1,64 x 108

Lơ II (1,5 lít)

1,71 x 108

1,68 x 108

1,69 x 108

1,69 x 108

Lơ III (1,5 lít)

1,72 x 108

1,70 x 108

1,71 x 108

1,71 x 108

Ghi chú: CT: Canh trùng, CT2: Canh trùng S. suis serotype 2; CT7: Canh trùng S.

suis serotype 7; CT9: Canh trùng S. suis serotype 9; VKTB: Vi khuẩn trung bình.

Kết quả ở bảng 3.15 cho thấy sau thời gian nuôi cấy các lô canh trùng của ba

lô Autovaccine thử nghiệm chế tạo thử từ các chủng vi khuẩn S. suis phân lập được

đều có độ đậm vi khuẩn trung bình đạt từ 1,64 x 10 8 đến 1,71 x 108 vi khuẩn/ml.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN-01-187:2018) [27] yêu cầu số

lượng vi khuẩn phải có trong 1 ml canh trùng để chế vaccine phải đạt thấp nhất

là 1,5 x 10 8 vi khuẩn/ml thì các lơ canh trùng trên dùng chế tạo Autovaccine

thử nghiệm đều đủ tiêu chuẩn.

Hiện nay ở Việt Nam chưa có tiêu chuẩn cho vaccine phòng bệnh liên cầu

khuẩn S. suis nên trong nghiên cứu này chúng tôi đã dựa vào kết quả nghiên cứu

của Torremorell M. (1997) [122] khi sử dụng vaccine vơ hoạt bởi 0,2%

formaldehyde có bổ trợ nhũ dầu chế tạo từ vi khuẩn S. suis serotype 2 phân lập ở

lợn với độ đậm vi khuẩn là 4,0 × 108 CFU/ml đã cho hiệu quả phòng bệnh để tính

số lượng vi khuẩn trong 1 liều Autovaccine chế tạo thử nghiệm phòng viêm phổi và

viêm khớp do S. suis cho lợn ni tại Thái Ngun. Theo đó, với độ đậm trung bình89

của 3 lơ Autovaccine được chế tạo thử nghiệm là 1,68 x 10 8 CFU/ml, sau khi bổ

sung keo phèn chúng tơi đã tính được liều tiêm Autovaccine cho lợn là 2,5 ml/con,

tương đương với độ đậm vi khuẩn trung bình khoảng: 4,2 x 10 8 CFU/ml.

3.3.2.2. Kết quả kiểm tra thuần khiết canh trùng S. suis dùng chế tạo Autovaccine thử nghiệm

Việc kiểm tra thuần khiết của canh trùng S. suis serotype 2, 7 và 9 trong quá

trình chế tạo autovaccine được tiến hành đồng thời với các bước nuôi cấy canh

trùng riêng của từng chủng vi khuẩn S. suis từ giống nhỏ đến giống lớn như mơ tả ở

phần phương pháp theo Quy trình sản xuất vaccine vô hoạt bổ trợ keo phèn của

Viện thú y Quốc gia. Kết quả được trình bày ở bảng 3.16.

Bảng 3.16: Kết quả kiểm tra thuần khiết của canh trùng

dùng chế tạo Autovaccine thử nghiệm

Môi trường

Nước thịt thường

Nước thịt gan

yếm khí

Thạch máu

Thạch

MacConkeyLơ I

Thuần khiếtKết quả kiểm tra

Lơ II

Lơ III

Thuần khiết

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)

Thuần khiết(3/3)Đánh

giá

Đạt

Đạt

ĐạtĐạt

(3/3)

(3/3)

Ghi chú: (3/3): 3 chủng vi khuẩn S. suisQua bảng 3.16 cho thấy, canh trùng dùng để chế tạo ba lô autovaccine thử

nghiệm đều đạt các chỉ tiêu về thuần khiết. Trên các môi trường như nước thịt

thường, nước thịt gan yếm khí, thạch máu, thạch MacConkey ni cấy với 3 chủng

vi khuẩn S. suis khác nhau (S.TN2-2, S.TN7-5 và S.TN9-7), theo dõi trong 72 giờ

ngày. Kết quả cho thấy ở cả 3 lô canh trùng giống autovaccine thử nghiệm I, II và

III đều chỉ thấy có duy nhất vi khuẩn S. suis phát triển.

3.3.3. Kết quả kiểm nghiệm Autovaccine phòng bệnh S. suis ở lợn

3.3.3.1. Kết quả kiểm tra vô trùng Autovaccine chế tạo từ các chủng S. suisTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

trên chuột bạch sau 5 đời cấy truyền

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×