Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng giáo dục trong nhà trường và hoạt động của bản thân

Thực trạng giáo dục trong nhà trường và hoạt động của bản thân

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Kĩ năng sử dụng ngoại ngữ tốt: Anh, Pháp, Hoa

- Khả năng phối hợp các lực lượng cộng đồng trong giáo dục học sinh.

* Một số điểm mạnh trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân

- Khả năng phối hợp các phương pháp dạy học và giáo dục tích cực.

- Còn hạn chế chút ít về cách sử dụng bảng tương tác.

2. 3 Các yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp đối với bản thân:

Đối với đồng nghiệp: Xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác và chia sẻ, ln

lắng nghe và nhiệt tình trong mọi công tác.

Đối với HS: Là một GV, Tôi nhận thấy để phát triển năng lực cho HS tiểu học thì cần phải

tạo mối quan hệ tốt với HS, tạo cho các em tâm trạng thoải mái nhất khi giao tiếp với thầy

cô giáo, tạo dựng lớp học như một cộng đồng học tập đoàn kết, thân thiện và sẵn sàng chia

sẻ.Hiểu biết về đặc điểm tâm lý, sinh lý của học sinh tiểu học, kể cả học sinh khuyết tật,

học sinh có hồn cảnh khó khăn; vận dụng được các hiểu biết đó vào hoạt động giáo dục và

giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh.

Đối với PH và nhà trường: Bản thân tơi ln khuyến khích, giúp đỡ các em tự học, trải

nghiệm, tạo điều kiện cho các em áp dụng kiến thức kĩ năng vào thực tiễn. Phối hợp với

phụ huynh và HS kịp thời giúp đỡ các em trong học tập, đặc biệt là những HS có hồn cảnh

khó khăn.

Đối với cơng tác giảng dạy: Tơi luôn xác định mục tiêu của bài học: Các kiến thức, kĩ

năng, thái độ, những năng lực mà HS cần đạt được thơng qua các bài học. Đánh giá q

trình và kết quả học tập của HS; hướng dẫn và tổ chức cho HS đánh giá và tự đánh giá.

Tham gia học tập, nghiên cứu các quy định về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức

và hình thức tổ chức, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiểu học theo. Soạn

giáo án theo hướng đổi mới, thể hiện các hoạt động dạy học tích cực của thầy và trò. Tiếp

tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các PPDH mới nhằm phát triển toàn diện năng lực,

phẩm chất của HS như: Dạy học giải quyết vấn đề, dạy học thông qua hoạt động trải

nghiệm,, dạy học kiến tạo,... đồng thời tận dụng sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, truyền

thông trong dạy học.

3. Nguyên nhân:

- Đánh giá về thực trạng dạy học hiện nay, các chuyên gia giáo dục vẫn thừa nhận những

bất cập về mục tiêu, chương trình đào tạo làm cản bước tiến của việc nâng cao chất lượng

12đào tạo nguồn nhân lực.

- Xuất phát từ phương pháp kiểm tra, đánh giá ở nhà trường chủ yếu tự luận, trắc nghiệm

khách quan, vấn đáp còn khn mẫu, thiếu tính đa dạng gây nên sự nhàm chán trong học

tập, không phát huy cao nhất năng lực người học. Hầu hết người thầy chỉ “chăm chăm” vào

việc học sinh dung nạp được những tri thức nào mà “quên” đi việc các em thực hiện và trải

nghiệm được gì thơng qua lượng tri thức đó.

bệnh chạy theo thành tích đã “bóp méo” các hoạt động dạy học, coi trọng điểm số hơn

những gì mà học sinh “tiêu hóa” được thơng qua kiến thức. Vì thế khơng có con đường nào

khác là cần tập trung nâng cao nhận thức cho giáo viên về đổi mới cách kiểm tra đánh giá

kết hợp với phương pháp dạy học, thiết kế lại chương trình đào tạo, chú trọng mục tiêu

hình thành năng lực cho người học chứ khơng q chú trọng vào mục tiêu kiến thức.

- Việc hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho các em nhưng hiệu quả chưa cao.

Các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các buổi trải nghiệm còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu

hình thành năng lực, phẩm chất cho các em.

- Người học thụ động tiếp thu kiến thức một chiều. Người dạy đứng lớp truyền đạt kiến

thức cho người học trong khn khổ giáo trình, bài giảng đã được quy định sẵn, người học

nghe giảng và ghi chép, đôi khi trong quá trình giảng bài cũng đặt ra những câu hỏi, những

vấn đề, những tình huống yêu cầu người học suy nghĩ trả lời, bình luận.

4. Biện pháp giải quyết:

- Giáo viên phải vận dụng dạy học tùy thuộc vào tình huống, dạy học sinh định hướng hành

động, tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và CNTT hợp lý.

- Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào

tạo. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo.

- Xác định nhiệm vụ cơ bản và trách nhiệm của bản thân mỗi giáo viên trong việc hình

thành năng lực, phẩm chất cho học sinh.

- Khi tổ chức dạy học phải phân hóa theo năng lực của HS dựa trên tài liệu chuẩn

kiến thức kĩ năng. Giáo viên cần thiết kế, tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt

động học tập với các hình thức đa dạng phong phú có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng

bài học, với đặc điểm và trình độ học sinh.

- Sử dụng sách giáo khoa hợp lý khi giảng bài trên lớp khắc phục dạy học theo lối đọc

chép. Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh khai thác kiến thức từ phương tiện dạy học

13như: hình vẽ, dụng cụ thực hành, các mơ hình, thí nghiệm,… từ đó học sinh vừa có kiến

thức, vừa được rèn kỹ năng và phương pháp học tập.

- Giáo viên cần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình tự học của học

sinh. Mạnh dạn đổi mới cách thiết kế và tổ chức lớp học trong đó các hoạt động thực hành

cần được thực hiện thường xuyên.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

- Tìm tòi và bổ sung thêm những giải pháp của từng cá nhân để thực hiện tốt và có hiệu quả

nhiệm vụ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

- Thường xuyên tham gia các buổi họp tổ chuyên môn, chun đề để nâng cao trình độ

chun mơn của bản thân.

- Giáo viên cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với phụ huynh học sinh trong việc giáo

dục phẩm chất, phát triển năng lực học sinh.

C. PHẦN KẾT LUẬN

Bản thân tôi là một tổ trưởng tổ tiếng Anh, là người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng cho

các em nhỏ bắt đầu từ những gì nhỏ nhất để hình thành lên nhân cách con người và để cho

các em thành những người có ích cho Đất nước.

Mơn tiếng Anh hiện nay đang được xem là ngơn ngữ rất quan trọng để hòa nhập quốc tế.

Vì thế, để dạy dỗ các em tốt, hoàn thành mục tiêu giáo dục đào tạo con người phát triển

tồn diện, là giáo viên mình phải là tấm gương sáng, phải thực hiện tốt đường nối chính

sách của Đảng và pháp luật Việt Nam và của ngành giáo dục nói riêng.

Tơi tìm hiểu, học hỏi và tích cực đóng góp ý kiến và thực hiện thảo luận, tìm tòi sáng tạo

phương pháp mới, tham gia xây dựng ý kiến với đồng nghiệp.Thực trạng như tại đơn vị tôi

công tác đã có nhiều đổi mới về phương pháp dạy học, nâng cao trình độ chun mơn và

phương pháp dạy môn ngoại ngữ đang được mở rộng cho HS từ lớp 3 (4 tiết/ tuần) dành

cho các em học buổi và áp dụng tiếng Anh tăng cường bắt đầu từ lớp 1( 8 tiết/ tuần) dành

cho HS bán trú. Đó là thực tế về bản thân tôi đã và đang ngày một khơng ngừng học tập,

tìm tòi học hỏi thêm kiến thức về các hoạt động, trò chơi, phương pháp học từ vựng hiệu

quả nhất, để hồn thành tốt cơng việc được nhà trường giao và làm đúng theo chỉ thị của

ngành giáo dục nói riêng.

Qua một thời gian học tập bản thân đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, qua đó mạnh

dạn đưa ra một số bài học nhằm phục vụ cho q trình cơng tác sau này tuy nhiên do thời

14gian hoàn thiện ngắn, việc nghiên cứu chưa được sâu và kinh nghiệm bản thân có hạn nên

bài viết này chắc chắn còn những hạn chế, rất mong được sự đóng góp ý kiến của Quý thầy

cơ để bài viết được hồn chỉnh hơn.Bình Tân, ngày 29 tháng 7 năm 2019

Người viếtNguyễn Thị Phi Liếp15TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo.

2. Ban chấp hànhTrung ương (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản,

toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc

tế, ban hành ngày 04 tháng 11 năm 2013.

3. Bộ Giáo dục và đào tạo, Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, NXB Giáo dục Việt Nam.

4. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo

dục và đào tạo.

5. Nghị định số 404/QĐ -TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về

việc phê chuẩn Đề án đổi mới Chương trình, SGK giáo dục phổ thơng.

6. Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28-11-2014 về đổi mới chương trình, sách giáo

khoa giáo dục phổ thông16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng giáo dục trong nhà trường và hoạt động của bản thân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×