Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ghi chúKhông nên nhầm lẫn bảng Excel với bảng dữ liệu, bảng dữ liệu làmột phần của bộ lệnh Phân tích Nếu-Thì (Cơng cụ Dữ liệu, trên tab Dữ liệu).

Để tạo bảng bằng cách dùng kiểu bảng mặc định, hãy thực hiện như sau:

Chọn phạm vi ô mà bạn muốn bao gồm trong bảng. Các ơ có thể trống hoặc

chứa dữ liệu.

Bấm Chèn > Bảng.

Lối tắt bàn phímBạn cũng có thể nhấn Ctrl+T hoặc Ctrl+L.Nếu phạm vi đã chọn chứa dữ liệu bạn muốn hiển thị làm đề mục bảng, hãy

chọn hộp kiểm bảng của tơi có tiêu đề.

3.1.3. Hàm Vlookuplookup_value: Giá trị dùng để dò tìm

table_array: Bảng giá trị dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước

bằng cách nhấn F4)

col_index_num: Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.

range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương

đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

VÍ DỤ VỀ HÀM VLOOKUP TRONG EXCEL

1. Cách Dò Tìm Tương Đối:

VD: Căn cứ vào bảng quy định xếp loại tương ứng với điểm đã cho, tiến hành

xếp loại học lực cho các sinh viên có tên trong danh sách dưới:

Ta sử dụng công thức ở cột D6 là: =VLOOKUP(C6,$C$16:$D$20,2,1)Kết quả thu được:

2. Cách Dò Tìm Tuyệt Đối.

Với cách dò tìm tuyệt đối thì bạn sẽ tìm được chi tiết hơn cách dò tìm tương

đối.

VD: Điền thơng tin Q qn và trình độ của các nhân viên vào bảng căn cứ

vào mã nhân viên đã cho tương ứng phía dưới.

Để điền thông tin quê quán của nhân viên ta dùng công thức Vlookup cho ô E6

như sau: =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,2,0)

A6 là giá trị đem dò tìm

$D$12:$F$17 là bảng dò tìm

2 : số thứ tự cột dữ liệu trên bảng dò

0 : Kiểu dò tìm chính xác

Cách sử dụng dò tuyệt đối với hàm Vlookup

Tương tự để điền vào ơ trình độ của nhân viên ta làm như sau:

Với ơ F6 có cơng thức : =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,3,0)

Kết quả dùng hàm Vlookup dò giá trị tuyệt đối

3.2. Xây dựng chương trình

3.2.1. Giao diện chính của chương trìnhHình 3.1: Giao diện chính của chương trình

Trong giao diện này người dùng sẽ biết được chương trình gồm có những

sheet nào: Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán3.2.2. Một số giao diện của chương trìnhHình 3.2: Giao diện khả năng thanh toán

Trong giao diện này dựa trên một số thơng tin về tài chính đã được cập nhật

như: tổng tài sản, nợ ngắn hạn… để tính ra các chỉ số khả năng thanh tốn.Sự phân

tích khả năng thanh toán dựa theo chỉ số khả năng thanh toán qua các năm và so sánh

ngang hàng với khả năng thanh tốn trung bình của ngành

.Hình 3.3: Biểu đồ thể hiện sự thay đổi của các chỉ số qua các năm 2015-2018KẾT LUẬN

 Tổng kết

Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu của đề khóa luận tốt nghiệp, em đã nghiên cứu

được một số nội dung chính sau:

Một là, đề tài đã hệ thống được một số cơ sở lý thuyết căn bản về phần mềm

microsoft excel

Hai là, đề tài đã hệ thống lại những kiến thức cơ bản về phân tích tình hình tài chính

doanh nghiệp. Các phương pháp trong phân tích tài chính doanh nghiệp cũng như những chỉ

số trong phân tích tài chính doanh nghiêp

Ba là, xác định rõ phương hướng giải quyết bài tốn về phân tích tài chính

doanh nghiệp cho cơng ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Thịnh đó là sử dụng

hai nhóm chỉ tiêu : nhóm phân tích khả năng sinh lời và nhóm phân tích khả năng

thanh tốn trên cơ sở sử dụng phương pháp so sánh để phân tích tình hình biến động

của tài chínhQua việc phân tích, đánh giá và xây dựng chương trình demo thử nghiệm. Em

hy vọng có thể hiểu phân tích được tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách

khách quan chi tiết dựa trên các chỉ số tính tốn được.

Hạn chế

Do còn nhiều hạn chế về kỹ năng lập trình cũng như những hiểu biết sâu về

phần mềm excel nên chương trình của em còn một hạn chế đó là chưa thể tạo đăng

nhập chương trình.

Hướng phát triển

Trong thời gian tới em sẽ vẫn tiếp tục nghiên cứu thêm để khắc phục những vấn đề

nảy sinh mà đề tài chưa đáp ứng được thức tế với các định hướng nghiên cứu như sau:

- Xây dựng đầy đủ các chức năng cho chương trình.

- Thiết lập một CSDL đầy đủ phục vụ cho chương trình phân tích tài chính

doanh nghiệp

- Xây dựng chương trình theo hướng tích hợp đầy đủ các ngơn ngữ cùng trong

một chương trình để có được một chương trình quản lý tổng thể nhất.

- Có thể ứng dụng được cho các doanh nghiệp.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1].Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Hà, (2012), “ Phân tích tài chính doanh

nghiệp” , NXB Tài chính.

[2].Nguyễn Tấn Bình, (2009), “ Phân tích quản trị tài chính doanh nghiệp”,

NXB Thống Kê.

[3] Nguyễn Thế Hưng, (2008), “ Hệ thống thơng tin kế tốn”, NXB Thống

Nhất.

[4].Nguyễn Hải Sản, (2004), “ Đánh giá doanh nghiệp” , NXB Tài chính.

[5].Lê Thị Xuân, (2016), “ Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh”, NXB

Thống kê.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×