Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Phân tích và mô hình hóa quy trình quản lý vật liệu

2 Phân tích và mô hình hóa quy trình quản lý vật liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

vào kho. Sau đó Thủ kho sẽ lập phiếu nhập kho cho kế toán. Thủ kho sẽ nhập số lượng

hàng nhập vào thẻ kho. Mỗi mặt hàng sẽ có một thẻ kho riêng, nếu hàng đã có trong

kho thì thủ kho sẽ ghi thêm vào thẻ kho có sẵn, nếu mặt hàng mới thì thủ kho cần lập

thẻ kho mới rồi chuyển chứng từ cho bộ phận kế toán.

Vật liệu được xuất căn cứ theo số định mức của từng hạng mục cơng trình, theo

tình hình chung về u cầu của các hợp đồng ký kết thì quản lý xưởng sẽ thống kê

được những vật liệu nào được sử dụng nhiều. Quản lý xưởng sẽ lập phiếu xin cấp vật liệu

chuyển cho thủ kho.

Thủ kho kiểm tra vật liệu trong kho nếu có vật liệu đáp ứng u cầu thì lập

phiếu xuất kho chuyển cho Giám đốc ký duyệt. Sau khi ký duyệt sẽ chuyển cho kế

toán và thủ kho và xem xét thấy phiếu đề nghị là hợp lý và vẫn thuộc định mức quy

định cho từng hạng mục thì thủ kho tiến hành việc xuất kho.

Cuối kỳ kế toán tổng hợp phiếu nhập, phiếu xuất và số lượng hàng tồn kho lập

báo cáo gửi lên giám đốc.17172.2.2 Mô hình hóa quy trình kế tốn ngun vật liệu

2.1.2.1 Biểu đồ phân cấp chức năngKế toán nguyên vật liệuNhập vật liệuXuất vật liệuTìm kiếmBáo cáoLập đơn đặt hàng Nhập phiếu xin cấp vật liệuTheo mã vật liệuBáo cáo nhậpKiểu tra vật liệuTheo tên vật liệuKiểm tra vật liệu trong khoLập phiếu nhập khoLập thẻ khoLập phiếu xuất vật liệuTheo thángXét duyệt phiếu xuấtXuất kho vật liệuHình 4 : Biểu đồ phân cấp chức năng1818Báo cáo xuấtBáo cáo hỏngBáo cáo tồn2.2.3 Quy trình nghiệp vụ

Sơ đồ chungHình 5 : Quy trình nghiệp vụTrong đó:

(1): Phòng kế tốn u cầu cập nhật chứng từ phát sinh.

(2): Kế toán vật tư cập nhật chứng từ vào sổ theo dõi nhập xuất (Kho dữ liệu).

(3): Phòng kế tốn u cầu hiệu chỉnh chứng từ.

(4): Kế toán vật tư lấy chứng từ từ kho dữ liệu về để hiệu chỉnh.

(5): Kế toán vật tư lưu chứng từ vào kho dữ liệu sau khi đã hiệu chỉnh.

(6): Phòng kế tốn u cầu lập các báo cáo quỹ.

(7): Kế toán vật tư lấy số liệu từ kho dữ liệu về để lập báo cáo quỹ.

(8): Nộp báo cáo quỹ về phòng kế tốn.Mơ hình hóa hoạt động nhập kho

1919Hình 6 : Hoạt động nhập kho

Mơ hình hóa hoạt động xuất khoHình 7 : Hoạt động xuất20202.2.4Các thủ tục chứng từ

Thủ tục nhập khoHình 8: Thủ tục nhập kho

Thủ tục xuất kho Có thể được mơ tả khái quát trình tự xuất kho như sauHình 9: Thủ tục nhập kho

2.2.5. Hạch toán các nghiệp vụ

2.3.2.1 Phương pháp kế tốn nhập kho ngun liệu vật liệu, cơng cụ dụng cụ

• Mua NVL, CCDC nhập kho (có hố đơn cùng về)

- Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

2121Nợ TK 152, 153: Giá mua chưa có thuế.Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ.Có TK 111, 112, 141, 311: Đã thanh tốn tiền.Có TK 331: Chưa thanh tốn tiền.Có TK 333: Nếu có thuế nhập khẩu.- Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng

nộp thuế GTGT

Nợ TK 152, 153: Tổng tiền thanh tốn.Có TK 111, 112, 141, 311, 331 : Tổng tiền thanh tốn

• Mua NVL, CCDC được hưởng chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua, hàng

mua bị trả lại

Nợ TK 111: Tổng số tiền giảm giá hoặc trả lại bằng TMNợ TK 112: Tổng số tiền giảm giá hoặc trả lại bằng TGNHNợ TK 331: Tổng số tiền được giảm giá hoặc trả lại trừ vào nợ.Có TK 152: Trị giá NVL được giảm giá hoặc trả lại.Có TK 153: Trị giá CCDC được giảm giá hoặc trả lại.Có TK 133: Thuế GTGT (nếu có).• Nếu được hưởng chiết khấu thanh toán do thanh toán trước kỳ hạn cho người bán,

phản ánh vào thu nhập hoạt động tài chính, kế tốn ghi

Nợ TK 111: Số tiền chiết khấu được hưởng bằng tiền mặtNợ TK 112: Số tiền chiết khấu được hưởng bằng TGNHNợ TK 331: Số tiền chiết khấu được hưởng trừ vào nợCó TK 515: Số tiền chiết khấu được hưởng.Ghi chú: Doanh nghiệp đã nhận hoá đơn nhưng nguyên, vật liệu chưa về nhập kho

lưu hoá đơn vào tập hồ sơ riêng “Hàng mua đang đi đường” và định khoản

Nợ TK 151: Trị giá nguyên, vật liệu theo chứng từNợ TK 133: Thuế GTGT (nếu có)Có TK 111

22: Tơng giá thanh tốn bằng tiền mặt

22Có TK 112: Tổng giá thanh tốn bằng TGNHCó TK 331: Tổng giá thanh tốn chưa trả chơ người bánCó TK 141: Tổng giá thanh tốn bằng tạm ứng• Tháng sau, khi hàng về nhập kho hoặc chuyển cho bộ phận sản xuất

Nợ TK 152: Trị giá nguyên, vật liệu nhập khoNợ TK 153: Trị giá công cụ, dụng cụ nhập khoNợ TK 627, 641, 642, 621 : Nếu sử dụng ln

Nợ TK 632

Có TK 151: Giao cho khách hàng

: Trị giá NVL, CCDC nhập kho• Giá trị ngun, vật liệu, cơng cụ, dụng cụ gia công xong nhập laị kho

Nợ TK 152: Trị giá thực tế vật liệu nhập lại khoNợ TK 153: Trị giá thực tế cơng cụ, dụng cụ nhập lại khoCó TK 154: Chi tiết gia cơng ngun vật liệu• Nhận góp vốn liên doanh của đơn vị khác bằng NVL, CCDC. . .nhận lại vốn góp

Nợ TK 152: Giá trị nguyên, vật liệu nhận góp vốnNợ TK 153: Giá trị cơng cụ, dụng cụ nhận góp vốnCó TK 411: Nhận góp vốnCó TK 222, 128: Nhận lại vốn góp• Đối với nguyên, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập khẩu, khoan thuế nhập khẩu phải

nộp cho nhà nước được phản ánh vào giá nhập và kế toán ghi

Nợ TK 152: Ngun, vật liệuNợ TK 153: Cơng cụ, dụng cụCó TK 3333: Thuế nhập khẩu phải nộp• Khoản thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) phải nộp cho nhà nước cũng được tính theo

giá nhập, kế tốn ghi

Nợ TK 152: Ngun, vật liệuNợ TK 153: Cơng cụ, dụng cụCó TK 3332

23: Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp

23• Đối với thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp nếu được khấu trừ :

Nợ TK 133

Có TK 33312: Thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ

: Thuế GTGT hàng nhập khẩu• Nếu thuế GTGT phải nộp đối với hàng nhập khẩu không được khấu trừ

Nợ TK 152: Nguyên, vật liệuNợ TK 153: Công cụ, dụng cụCó TK 33312: Thuế GTGT hàng nhập khẩu• Các chi phí thu mua, vận chuyển nguyên, vật liệu, công cụ, dụng cụ về kho của

doanh nghiệp

Nợ TK 152, 153: Các chi phí thực tế phát sinhNợ TK 133: Thuế GTGT (nếu có)Có TK 111: Thanh tốn chi phí bằng tiền mặtCó TK 112: Tổng trị giá thanh tốn bằng TGNHCó TK 141: Tổng chi phí thanh tốn bằng tạm ứngCó TK 331: Tổng chi phí chưa thanh tốn người bán• Nhập kho có chứng từ đầy đủ, số lượng hàng nhập kho thừa so với số phản ánh

trên hoá đơn, chứng từ, nếu chỉ giữ hộ người bán phần nguyên, vật liệu thừa

Nợ TK 002: Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, gia cơng• Khi trả lại người bán số hàng thừa, kế tốn ghi :

Có TK 002: Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, gia cơng• Nếu nhập luôn số nguyên,vật liệu thừa, khi nhập kho kế toán ghi24Nợ TK 152: Trị giá thực tế nguyên, vật liệu nhập khoNợ TK 133: Thuế GTGT (nếu có)Có TK 111: Tổng giá thanh tốn bằng tiền mặtCó TK 112: Tổng giá thanh tốn bằng TGNHCó TK 1411: Tổng giá thanh tốn bằng tiền tạm ứngCó TK 331: Tổng giá thanh tốn chưa trả người bánCó TK 3388: Trị giá vật liệu thừa

24• Khi có quyết định giải quyết số nguyên, vật liệu thừa, mua luôn số thừa

Nợ TK 3388: Trị giá nguyên, vật liệu thừaNợ TK 133: Thuế GTGT liên quan đến ngun liệu thừaCó TK 111: Thanh tốn bổ sung bằng tiền mặtCó TK 112: Thanh tốn bổ sung bằng TGNHCó TK 331: Thanh tốn bổ sung phải trả người bán• Trả lại người bán

Nợ TK 3388

Có TK 152: Trị giá nguyên, vật liệu thừa

: Trị giá nguyên, vật liệu thừa2.3.2.2 Kế tốn xuất ngun liệu vật liệu

• Xuất kho nguyên, vật liệu sử dụng (căn cứ chứng từ xuất kho)

Nợ TK 621: Dùng cho sản xuấtNợ TK 627: Dùng cho quản lý phân xưởngNợ TK 641: Dùng cho bán hàngNợ TK 642: Dùng cho quản lý doanh nghiệpNợ TK 241: Dùng cho xây dựng cơ bản, sữa chữa lớn TSCĐNợ TK 154: Xuất gia cơng, chế biếnCó TK 152: Giá trị nguyên, vật liệu xuất kho• Xuất kho nguyên, vật liệu nhượng bán, cho vay (nếu có)

Nợ TK 632: Gía vốn hàng bánNợ TK 1388: Xuất kho NLVL cho vayCó TK 152: Giá trị nguyên liệu vật liệu xuất kho• Xuất kho ngun, vật liệu góp vốn liên doanh với các đơn vị khác (giá do hội đồng

liên doanh đánh giá)

- Nếu giá trị được đánh giá > giá trị thực tế của nguyên, vật liệu đem góp

Nợ TK 128, 222

25: Giá do hội đồng liên doanh đánh giá

25Có TK 152: Giá thực tế của nguyên, vật liệuCó TK 711: Phần chênh lệch tăng- Nếu giá trị được đánh giá < giá trị thực tế của nguyên, vật liệu đem góp

Nợ TK 128, 222: Giá do hội đồng liên doanh định giáNợ TK 811: Phần chênh lệch giảmCó TK 152: Giá thực tế của ngun, vật liệu• Đối với nguyên, vật liệu thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê

- Nếu hao hụt trong định mức, ghi

Nợ TK 632

Có TK 152: Giá vốn hàng bán

: Giá trị nguyên, vật liệu- Nếu thiếu hụt chưa xác định được nguyên nhân thì ghi

Nợ TK 1381

Có TK 152: Tài sản thiếu chờ xử lý

: Giá trị nguyên, vật liệuGhi chú: Căn cứ biên bản xác định giá trị vật liệu thiếu hụt, mất mát về biên bản xử lý

Nợ TK 1388: Phải thu khácNợ TK 111: Tiền mặtNợ TK 334: Phải trả công nhân viênNợ TK 632: Giá vốn hàng bán (phần còn lại)Có TK 1381: Tài sản thiếu chờ xử lý2.3.2.3 Kế tốn xuất kho cơng cụ, dụng cụ

Các phương pháp phân bổ giá trị cơng cụ, dụng cụ

• Phương pháp 1: Phân bổ một lần l

Những công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn, khi xuất dùng

tồn bộ giá trị cơng cụ, dụng cụ được hạch toán vào đối tượng sử dụng26Nợ TK 627: Chi phí chế biến phát sinh tại bộ phận quản lýNợ TK 641: Chi phí chế biến phát sinh tại bộ phận bán hàngNợ TK 642: Chi phí chế biến phát sinh tại bộ phận quản lý DN

26Nợ TK 241: Chi phí sản xuất ở bộ phận đầu tư XDCBCó TK 153: Trị giá cơng cụ, dụng cụ xuất kho• Phương pháp 2 : Phân bổ nhiều lần

Những công cụ, dụng cụ có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài hoặc xuất dùng

mang tính bị đồng loạt. Theo phương pháp này, khi xuất dùng cơng cụ, dụng cụ kế

tốn chuyển tồn bộ giá trị cơng cụ, dụng cụ vào tài khoản 142, sau đó phân bổ dần

vào các đối tượng sử dụng. Căn cứ vào giá trị, mức độ và thời gian sử dụng của công

cụ, dụng cụ trong quá trình sản xuất kinh doanh để xác định số lần phân bổ cho hợp

lý. Khi công cụ, dụng cụ báo hỏng, phân bổ phần giá trị còn lại sau khi đã trừ phế

liệu bồi thường.

Số

phân

bổ lần

cuối=Giá thực

tê CCDC báo hỏngGiá trị

thực tế

CCDC đã

phân bổ-Phế liệu

thu hồi (nếu có)Khoản bổi

thường vật

chất (nếu

có)2.3.2.4 Phương pháp hạch tốn

• Khi xuất cơng cụ, dụng cụ loại phân bổ nhiều lần sử dụng cho sản xuất kinh doanh

Nợ TK 142 ( 242 )

Có TK 153: Chi phí trả trước

: Giá trị cơng cụ, dụng cụ- Số phân bổ từng lần vào các đối tượng sử dụng:

Nợ TK 627: Chi phí quản lý phân xưởngNợ TK 641: Chi phí bán hàngNợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệpCó TK 142 (242): Chi phí trả trước- Khi công cụ, dụng cụ báo hỏng, mất mát hoặc hết thời gian sử dụng theo qui

định, kế toán tiến hành phân bổ giá trị còn lại vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Nợ TK 1528: Giá trị phế liệu thu hồiNợ TK 138: Số bồi thường vật chất (nếu có)Nợ TK 627, 641, 642: Số lần phân bổ cuốiCó TK 142 (242)27: Giá trị còn lại27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Phân tích và mô hình hóa quy trình quản lý vật liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×