Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chính sách thông điệp về sản phẩm và bán hàng thường phải có thông điệp về thương hiệu và hình ảnh của dự án nhằm tạo ra sự yêu thích với dự án và thương hiệu của dự án, ý tưởng của thiết kế đối với dự án.

Chính sách thông điệp về sản phẩm và bán hàng thường phải có thông điệp về thương hiệu và hình ảnh của dự án nhằm tạo ra sự yêu thích với dự án và thương hiệu của dự án, ý tưởng của thiết kế đối với dự án.

Tải bản đầy đủ - 0trang

22thì cần có sự linh hoạt đối với từng giai đoạn cụ thể để có được phương án phối hợp các

công cụ phù hợp nhất.

Quảng cáo. Các DN phải tập trung sử dụng các công cụ quảng cáo hiệu đại và đang

có tác động cao tới như quảng cáo trên các trang web và mạng xã hội như Facebook… Cần

được đẩy mạnh hơn và điều chỉnh các hoạt động truyền thông qua trang web và facebook để

phát huy tối đa tác dụng của các phương tiện quảng cáo này tới các nhóm đối tượng cơng

chúng. Đặc biệt là các diễn đàn và các mạng xã hội, để thuận tiện cho việc sử dụng các công

cụ truyền thông xã hội các DN có thể sử dụng phần mềm như Hootsuite, SocialOomph… để

cập nhật Facebook và youtube các bài viết, lên kế hoạch và xuất bản và tương tác.Với quảng

cáo ngoài nội dung chữ thì các DN phải kết hợp với hình ảnh và video nhằm tăng tác động

tới các đối tượng nhận tin.

Quan hệ công chúng. Các DN cần thực hiện các hoạt động như đăng bài viết, các

tin tức trên các báo điện tử và truyền thống, tham gia hội chợ triển lãm của hiệp hội bất động

sản nhà ở, tổ chức các sự kiện nổi bật hoặc sự kiện ở những mốc quan trọng, hội nghị dành

cho khách hàng, các sự kiện cho ngày lễ kỉ niệm quan trọng của DN và các sự kiện quan

trọng của dự án, khởi rộng dự án, động thổ, mở bán, cất nóc, bàn giao nhà ở… là các hoạt

động thông tin cần thiết với các đối tượng công chúng tạo sự biết đến và u thích của cơng

chúng và đối tượng nhận tin với DN và với dự án.

Xúc tiến bán

Hiện nay các công cụ xúc tiến bán mà các DN sử dụng vẫn đang có hiệu quả vì vậy

các cơng cụ và chương trình này vẫn tiếp tục được sử dụng và có những điều chỉnh theo thị

trường. Các DN tăng cường sử dụng các công cụ giảm giá nếu mua sớm và thanh tốn sớm

khi mua nhà ở. Cần có những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các phòng trưng bày

dự án nhà ở như tổ chức các buổi chia sẻ liên quan đến nhà ở và bất động sản nhà ở có quà

tặng cho khách hàng đến tham dự để truyền thông dự án tốt hơn.

Marketing trực tiếp

Công cụ marketing trực tiếp mà các DN cần tận dụng là: Đăng tin các website,

Email Marketing, Website bán hàng/ giới thiệu sản phẩm, dự án và DN, Mạng xã hội Facebook & Facebook Marketing. Khi truyền thông qua trang web và mạng xã hội cần phải

hoàn thiện và nâng cao chất lượng và hiệu quả của thông tin trang web, điều hướng trang

web và mạng xã hội cao nhất.

Bán hàng cá nhân

Bán hàng cá nhân rất quan trọng trong quá trình đưa sản phẩm đến với khách hàng.

Bán hàng cá nhân đòi hỏi khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm. Đối

với các sản phẩm bất động sản nhà ở, nhất là các bất động sản nhà ở cao cấp thì đòi hỏi nhân

viên bán hàng càng phải có năng lực hơn. Trong kinh doanh nhà ở các DN phải hồn thiện

đội ngũ bán hàng vì với bất động sản sự suy xét của khách hàng rất kỹ lưỡng về nhiều mặt.

Do đó người bán hàng cá nhân phải là người tư vấn cho các khách hàng những giải pháp lựa

chọn nhà ở phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của họ, làm thế nào cung ứng giá trị tốt

nhất cho khách hàng.

3.2.7.2 Đề xuất cơ sở phối hợp các công cụ truyền thơng marketing

Q trình xác lập phối thức các DNKD nhà ở cần phải lưu ý đến một số yếu tố có tác

động mạnh mẽ đến phối thức.

Loại hàng hóa thị trường. Đối với thị trường nhà ở thì thứ tự ưu tiên các công cụ

trong thuyết phục mua marketing trực tiếp, bán hàng cá nhân, xúc tiến bán hàng, quảng cáo

và quan hệ công chúng. Do vậy các DN cần hình thành phối thức các cơng cụ trên cơ sở ưu

tiên này sao cho có hiệu quả cao nhất.

Chiến lược truyền thông kéo hay đẩy. DN nên đầu tư vào cơ chế đẩy, thông qua các

hoạt động marketing trực tiếp và bán hàng cá nhân để kích thích những mắt xích trung gian23của kênh thơng tin, lơi kéo khách hàng do các sản phẩm này có hành vi mua của khách hàng

là phức hợp.

Các giai đoạn trong chu kì sống sản phẩm. Ở giai đoạn triển khai thì quảng cáo và

PR, marketing trực tiếp quan trọng hơn. Giai đoạn tăng trưởng thì quảng cáo, xúc tiến bán

quan trọng hơn, giai đoạn bão hòa thì xúc tiến bán, bán hàng cá nhân quan trọng hơn. Giai

đoạn suy thối thì bán hàng cá nhân quan trọng nhất.

Theo kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh về mức độ tác động của các công cụ

của truyền thông marketing xét về tổng thể như sau: bán hàng cá nhân, marketing trực tiếp,

quảng cáo, xúc tiến bán và quan hệ công chúng.

3.2.8. Đề xuất thực thi kiểm tra và đánh giá truyền thông marketing của DNKD

nhà ở

Thực thi các chương trình truyền thơng marketing nên đề cao sự nhất quán và đồng

bộ của tất cả yếu tố thực thi trong quá trình thực hiện, khuyến khích sự sáng tạo và linh hoạt

để cơng việc truyền thơng marketing có thể thực thi liên tục mà khơng bị ngắt quãng do chờ

báo cáo chỉ đạo khi gặp tình huống bất ngờ.

Chính sách kiểm tra theo mục tiêu truyền thông là phải theo mục tiêu đã đề ra trong

từng thời làm cơ sở để đánh giá. Đánh giá cũng phải căn cứ vào mục tiêu tới từng nhóm đối

tượng nhận tin và mức độ chấp nhận của từng nhóm đối tượng nhận tin của truyền thơng.

3.3 Kiến nghị vĩ mơ khác

- Nhà nước hồn thiện các điều kiện hạ tầng cho các hoạt động truyền thông

marketing và cần hồn thiện quản lý nhà nước về truyền thơng marketing nhằm chun mơn

hóa việc ban hành luật pháp cũng như giám sát các hoạt động truyền thông marketing để tạo

ra sự bình đẳng trong cạnh tranh. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho truyền thông

marketing.

KẾT LUẬN

Luận án đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận của phát triển chính sách truyền thơng

marketing của DN và từ đó nghiên cứu phân tích thực trạng phát triển chính sách truyền

thơng marketing của các DNKD nhà ở trên địa bàn Hà Nội.

Chính sách truyền thơng marketing có những thay đổi và phát triển nhiều trong thập

kỷ qua. Các DN đã truyền thơng về DN và hình ảnh DN, và đặc biệt rất trọng tâm vào truyền

thông marketing sản phẩm và bán hàng. Sự khai thác giữa truyền thông marketing sản phẩm

và bán hàng với truyền thông với truyền thông DN rất yếu.Các DN đã sử dụng truyền thông

marketing với các phương tiện truyền thông hiện đại, các phương tiện truyền thông có tính

tương tác như trang web, mạng xã hội Facebook, các diễn đàn bất động sản, các trang mua

bán. Nhu cầu về thông tin để xem xét và quyết định và nguồn thơng tin được tìm kiếm và sử

dụng thay đổi theo từng giai đoạn của tiến trình quyết định mua của khách hàng.

Luận án đã tiến hành kiểm định giả thuyết và phân tích hồi qui bội giữa các nhóm

cơng cụ truyền thơng marketing DNKD nhà ở và ý định mua nhà ở của khách hàng. Kết quả

cho thấy bán hàng cá nhân, quảng cáo, marketing trực tiếp tác động lớn nhất tới ý định mua

hơn so với quan hệ công chúng và xúc tiến bán. Luận án cũng đã phân tích hồi qui bội giữa

các đặc điểm của trang web và mạng xã hội của DNKD nhà ở tác động tới ý định mua nhà ở

của khách hàng. Kết quả cho thấy chất lượng trang web và mạng xã hội có ảnh hưởng lớn

nhất tới ý định mua của các khách hàng.

Luận án đề xuất các giải pháp phát triển chính sách truyền thơng marketing trong

trong thời gian tới trên cơ sở các thay đổi của các yếu tố môi trường nhằm đạt được hiệu suất

cao hơn trong hoạt động truyền thơng. Chính sách truyền thơng marketing của các DNKD

nhà ở cần gắn liền với truyền thông sản phẩm và bán hàng với truyền thơng DN. Phải có

chính sách đầu tư cao hơn cho các hoạt động truyền thơng DN và hình ảnh DN. Chính sách24kênh truyền thơng và phương tiện truyền thông phải dựa trên hồ sơ phương tiện và mức độ

tác động của các phương tiện tới khách hàng ở từng giai đoạn của tiến trình quyết định mua.

Chính sách kênh tập trung khai thác tốt đa các kênh quảng cáo online, marketing tương tác

và các hoạt động quan hệ cộng đồng trên mạng xã hội để thông tin và thuyết phục khách

hàng. Các kênh đại chúng để truyền thơng về DN, còn kênh cá nhân truyền thông sản phẩm

và thuyết phục bán.

DANH MỤC CÁC BÀI VIẾT/CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN

QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

[1]. Đỗ Đức Thắng (2018), Truyền thông marketing nhà ở chung cư trên địa bàn Hà Nội của

các công ty kinh doanh nhà ở, Tạp chí Cơng Thương, số 2/2018.

[2]. Đỗ Đức Thắng (2018), Các công cụ truyền thông marketing của các công ty kinh doanh

nhà ở trên địa bàn Hà Nội, Tạp chí Cơng Thương, số 2/2018.

[3]. Phan Thị Thu Hoài và Đỗ Đức Thắng,(2019), Năng suất truyền thông marketing qua

trang web và mạng xã hội của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở trên địa bàn Hà Nội , Kỷ

yếu Hội thảo khoa học Quốc gia "Phát triển thương mại trong bối cảnh công nghiệp 4.0:

Năng suất và bền vững" tháng 06 năm 2019

***Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chính sách thông điệp về sản phẩm và bán hàng thường phải có thông điệp về thương hiệu và hình ảnh của dự án nhằm tạo ra sự yêu thích với dự án và thương hiệu của dự án, ý tưởng của thiết kế đối với dự án.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×