Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D - Khai phương một thương. C hia các căn thức bậc

D - Khai phương một thương. C hia các căn thức bậc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Với m, n > 0 thỏa m + n = A và m . n = B

ta có: A  2 B  m  n  2 m.n  ( m  n ) 2

8  2 15  6  2 5b)17  2 72  19  2 18c)12  2 32  9  4 2d)29  2 180  9  4 5e)4 7  4 7  2f)6  11  6  11  3 2g)8  2 15  7  2 10h)10  2 21  9  2 14i)83 7  4 7j)5  21  5  21k)93 5  93 5l) ( 10  2) 4  6  2 5( 4  2 3 )(13  4 3)b) ( 3  2)( 6  2 )1. a)2. a)c) (3  5 )( 10  2 ) 3  532d) ( 4  15 )( 10  6 ) 4  15e)4  15  4  15  2 3  5f)4  8. 2  2  2 . 2  2  2g) (5  4 2 ).(3  2 1  2 ).(3  2 1  2 )

h)

3*. A 2  3. 2  2  3 . 2  2  2  3 . 2  2  2  3

7 527  4 1B  4  3  6 3  15 

C  1  2 5 5  11 

D2( 7  1 )

2ĐS: A 35

2ĐS: B 5 22( 5  1 )

2ĐS: C 1  2 27 2  38  5  3 2ĐS: D  13 2 4E   5  2 2 2  2  2  11.32 Phân tích thành tích số:

a) 1  2  3  62 1b)ĐS: E  26  55  10  331.33 Rút gọn biểu thức sau (loại bỏ dấu căn và dấu trị tuyệt đối):x 4 (3  x) 2 với x  30,36 x 2 với x < 0b)c)27.48(1  x) 2 với x > 1d)e)4.( x  3) 2 với x  3f)9.( x  2) 2 với x < 2g)x 2 .(x  1) 2 với x > 0h)x 2 ( x  1) 2 với x < 01. a)6

21

. x 4 ( x  y) 2 a, b > 0

xy9i)2x 3x

.

với x  0

3

8k)5x . 45x  3x với x bất kỳ l) (3  x) 2  0,2 . 180 x 2 , x2. a)

c)

e)63y 3với y > 07y13xj)48x 3b)45mn 2

với m > 0, n > 0

20 md)x x2với x > 0, y  0

y y452

với x > 0

xvới x > 03x 516 x 4 y 6

128x 6 y 6x4

với y < 0

4y 2f) 2y 2 g) 5xy 25x 2

với x < 0, y > 0

y6h) 0,2x 3 y 3 i) xy 2 3

với x < 0, y  0

2 4

x yj)k) ( x  y) với x < 0 và y  016

với x  0, y  0

x 4 y827( x  3) 2

với x > 3

48xy

với x < y, y < 0

(x  y) 29  12 x  4x 2

với x >1,5 và y<0

y2

1.34 Chứng minh:l)a) (2  3) (2  3 )  1b)9  17 . 9  17  8c) ( 2014  2013) . ( 2014  2013) =1

d) 2 2 ( 3  2)  (1  2 2 ) 2  2 6  9

1.35 Rút gọn các biểu thức sau:

1. a)

2. a)6  14

2 3  28

x  2 x 1

với x  0

x  2 x 1b)

b)2  3  6  8  16

2 3 4

x 1( y  2 y  1) 2y 1( x  1) 41.36 Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau:

1. a)4(1  6x  9x 2 ) 2tại x =  2b)9a 2 ( b 2  4  4 b)tại a = 2, b =  32. a) 4x  8 

b)x 3  2x 2

x2( x  2) 4 x 2  1(với x < 3)

x3

(3  x) 2tại x =  2

tại x = 0,51.37 So sánh hai số sau (không dùng máy tính):

a) 2 + 3 và 10

b) 3 + 2và

c) 16 và 15. 172 6d) 8 và 15 + 1710,x1,y1,y>01.38 So sánh2012  2014 và 2. 20131.39 Giải phương trình:

16 x  8b)4x  5c)4( x 2  2x  1)  6  0d)9( x  1) x  21e)x5 3f)x  10  2g)2x  1  5h)4  5x  122. a)4x 2  x  5b)( x  3) 2  2x  13x  6d)7( x  1)  212 .x  50  0b)2 x 8 0b)4x  3

 3 và

x 11. a)c)

3. a)1.40 Giải các phương trình:

2x  3

2x  3

 2 và

a)

2

x 1

x 14x  3

3

x 11.41 Cho hai biểu thức: A  x  2 . x  3 và B  ( x  2)(x  3)

a) Tìm x để A có nghĩa. Tìm x để B có nghĩa.

b) Với giá trị nào của x thì B có nghĩa còn A khơng có nghĩa.

c) Với giá trị nào của x thì A = B.

2x  3

2x  3

.

B

x3

x3

a) Tìm x để A có nghĩa. Tìm x để B có nghĩa.

b) Với giá trị nào của x thì B có nghĩa còn A khơng có nghĩa.

c) Với giá trị nào của x thì A = B.1.42 Cho hai biểu thức: và A 1.43 Cho a 1 5

1 5

vaø b 

. Tính a2 + b2 và a5 + a5.

2

21.44 Cho a  4  10  2 5 vaø b  4  10  2 5 .

Tính a2 + b2 và ab. Suy ra giá trị của a + b.

1.45 Thực hiện phép tính:

a) A  12  3 7  12  3 7

b) B 7 5  7 5

7  11 32 2c) C  8  2 10  2 5  8  2 10  2 5

1.46 Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau:

A  10a 2  12a 10  36 với x = x 1.47 Cho hai số a và b với a > 0, b > 0. Chứng minh:

Áp dụng: So sánh25  9 vàÁp dụng: So sánh25  9 vàab  a  b .25  91.48 Cho hai số a và b với a > b > 0. Chứng minh:2

55

2a  b  ab .25  9111.49 Với n là số tự nhiên, chứng minh:n 1  n

Viết đẳng thức trên khi n là 1; 2; 3; 4.2 (2n  1) 2  (2n  1) 2  11.50 Cho hai số a  0, b  0. Chứng minh:

ab

ab

a b

a)

b)

 ab2

2

2

1.51 Chứng minh:

a) 3 là số vô tỉ.

b) 5 2 và 3 + 2 đều là số vơ tỉ.

1.52 Giải các bất phương trình sau và biểu diễn nghiệm trên trục số:

a) x  2

b) x  312E - Biến đổi đơn giản căn thức bậc hai

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

 A B

A2 B  A B  

  A BkhiA 0khiA0(B 0)2. Đưa thừa số vào trong dấu căn:

 Với A  0, ta có: A B  A 2 B ( B  0 )

 Với A < 0, ta có: A B   A 2 B ( B  0 )

3. Khử mẫu của biểu thức dưới dấu căn:

A

A.B

A.B

với A.B  0, B  0

2

B

B

B

4. Trục căn thức ở mẫu:

 Phân tích tử và mẫu thành nhân tử tồi rút gọn cho nhân tử chung chứa

căn thức (nếu có).

 Trường hợp mẫu là biểu thức dạng tích các căn thức và các số:

A

B CA C

B.C( B  0;C  0 ) Nếu mẫu là một biểu thức dạng tổng có chứa căn, nhân tử và mẫu với

biểu thức liên hợp của mẫu:

C

ABC

A BC( A  B )

A  B2

1.53 Đưa nhân tử ra ngoài dấu căn:

1. a) 54

c) 0,1 20000

2. a)

c)với A  0 , A  B2C( A  B )

ABb)với A  0, B  0, A  B2108d)  0,05 288007x 2 với x>0b)48y 425x 3 với x > 0d)8y 2 với y > 0131.54 Đưa nhân tử vào trong dấu căn:

b)  5 21. a) 3 5

c) 2 2

2. a) d) 3 22

xy

3b) x 5 với x  0

d) xc) x 13 với x < 02

với x > 0

x1.55 So sánh hai số sau (khơng dùng máy tính):

a) 3 3 và 12

b) 20 và 3 5

c)

e)1

1

54 và

150

3

5d)3

13f)53 75 2

g) 2012  2014 và 2 2013h)2014  2013 và1

1

6 và 6

2

2

30  29 vaø 29  282013  20121.56 Sắp xếp theo thứ tự tăng dần:

a) 2 5 , 2 6 , 29 , 3 5b) 3 6 , 3 3 , 4 7 , 2 141.57 Rút gọn các biểu thức sau:

1. a)

c)75  48  300b)9a  16a  49a (a  0)d)2. a) 3 2  4 18  2 32  50

c)c) ( 28  12  7 ) 7  2 21

4. a) 2 40 12  2b) 5 48  4 27  2 75  108

b) (5 2  2 5 ) 5  250

d) ( 99  18  11) 11  3 2275  3 5 48 b) 2 80 3  2 5 3  3 20 35. a) (1  x )(1  x  x)

c) ( x  y )(x  y  xy )

6. a) ( 4 x  2x )( x  2x )b)160 b  2 40 b  3 90 b (b0)125  2 20  3 80  4 45 d) 2 28  2 63  3 175  1123. a) (2 3  5 ) 3  607. a)98  72  0,5 8b) ( x  2)(x  2 x  4)

d) ( x  y )(x 2  y  x y )

b) (2 x  y )(3 x  2 y )2

5x 2 (1  2x) 2 với x > 0,5

2x  1

2

x2  y23( x  y) 2

với x, y > 0 và x  y

21.58 Rút gọn các biểu thức sau:

1 120  5

a) 5

5 2

c) 20  45  3 18  72b)1

 4,5  12,5

2d)20  45  3 18  7214e)6 5g)28  2 3  72 1207  841

2

f) 72  5  4,5 2  2 27

3

3

1

1

h)

48  2 75  54  5 1

2

31.59 Rút gọn các biểu thức sau (biết a > 0, b > 0):

a) 5 a  3 25a 3  2 36ab 2  2 9a

b)64ab 3  3 12a 3 b 3  2ab 9ab  5b 81a 3 b

13,5 2300a 3

2a

5c) 2 3a  75a  a1.60 Thực hiện các phép tính sau:

1. a)

d)13 2  4 6

24  4 3b)45  2

5 2e)2 3

22. a) A 

3. a)

c)

e)

g)

4. a)

b)

c)2 8  12

5  2718  48

30  2

3 15 226  35

2d)

f)3 13 4 3f)3 5 3 2b)9 6  12 3

3 6 3 3c)17  12 2b) B 15  5 5  2 53 1

2 54232 26 2 5

8  15

30  2c) C 3 1

3 13 1

3 13 3

3 32 3 1 2 3 1

3

3 1 13

3 1 12 3  4 2 2 1 1 6

5

5

h)12(2 5  3 2 ) 12(2 5  3 2 )

3 1

2 1

2 3

1

11  4 7

1632  10 7

1

1

12  140

8  60

10  84

1

2

3

43 2

7 5

7  2 10

10  2 211.61 Chứng minh các số sau đây là số nguyên:

3 32 2

6 6

a) A 3 2

6 1

 15

4

12 

b) B  

 6  11

6 2 3 6 

 6 1c) C 2 32 3  2  32 2

3 12 3151.62 Chứng minh các số sau đây là số dương:

2 3

2 3a) A 

2  2 3

2  2 3

23 2b) B 2  14  5 3C3 2

2  14  5 31.63 Chứng tỏ rằng các số sau là số hữu tỉ:

2

2

a)

b)7 5

7 57 5

7 512 2

2 2

 1

3

312 2

2 2

 1

3

37 57 51.64 Các số sau đây có căn bậc hai không ?

3 1  3 1

 2 

a) A  1 

 : 

2   2

 6 2

5 

1

b) B  :5 5 2

 1 3

2c) C 2

2 5

1

3

3 12

631.65 Tìm x biết:

a) 25x  35b) 3 x  124x  162d) 2 x  10c)1.66 Giải các phương trình sau:

1. a) 2 3x  4 3x  27  3 3x

2. a)x2  9  3 x  3  0b) 3 2x  5 8x  7 18x  28

b)x2  4  2 x  2  01.67 Khử mẫu của các biểu thức dưới dấu căn (giả thiết rằng các biểu thức đã cho có nghĩa):

a)1

;

600

a

;

bb) ab

c)11

;

540

a

bb

;

a

x2

;

52

;

3(1  3 ) 2

273

;

505

;

981 1

;b b29a 3

;

36 b3

;

xx2 x2

;

73xy2

xy3xy2

xy1.68 Trục căn thức ở mẫu của các biểu thức sau (giả thiết rằng các biểu thức đã cho có nghĩa):

yb y

5

1

5

2 2 2

a)

;

;

;

;

3 3

2 5

10

b y

5 2

b)

c)

d)

e)3

;

3 1

3

3 110  7;26

52 33  2 1;b

;

3 b2 3

;

2 33;5 3

2

12

;

3 1;;1

x y

2 10  5

4  10

12ab;a b.92 3;5 32p

2 p 13 6 2 2.16.1.69 Phân tích thành nhân tử:

a) ab  b a  a  1

1.70 Giải phương trình:

a) 2x  3  1  2b)

b)x 3  y 3  x 2 y  xy 2x 1  5  3c)3x  2  2  31.71 Giải các bất phương trình sau và biểu diễn nghiệm trên trục số:

a) x  2  3

b) x  2  3

1

1.72 Với n là số tự nhiên, chứng minh: n  1  n 

n 1  n

1

1

1

Áp dụng tính:

2 1

3 2

4 3

1.73 Cho các biểu thức :

1

1

1

1

1

1

1

1

; B

A





1 2

2 3

3 4

24  25

1

2

3

24

a) Tính giá trị của A.

b) Chứng minh rằng B > 8.

1.74 Rút gọn các biểu thức sau:

1

1

1

1

a) A 



1 2

2 3

3 4

n 1  n

1

1

1

1



b) B 

1 2

2 3

3 4

24  25Danh ngôn học tậpĐừng lo lắng về khó khăn của bạn trong tốn học, tơi

đảm bảo với bạn rằng những khó khăn tốn học của tơi

còn gấp bội.

Do not worry about your difficulties in Mathematics. I

can assure you mine are still greater.

Albert Einstein17F - Rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai

Cho x  0, y  0. Ta có các công thức biến đổi sau:

1. x  ( x )2 ; x x  ( x )3

2. x  x  x( x  1 )

3. x y  y x  xy( x  y )

4. x  y  ( x  y )( x  y )

5. x  2 xy  y  ( x  y ) 2

6. x x  y y  ( x ) 3  ( y ) 3  ( x  y )( x  xy  y )

1.75 Chứng minh các đẳng thức sau:

a)

b)x3  1

 x  x  1 với x > 0, x  1

x 1

( x y  y x )( x  y )

xy x  y với x, y > 01.76 Rút gọn:

x  2 3x  3

a) A 

x x 3 3

b) B 

c) C 

d) D 

e) E với x  0x x y yvới x  0, y  0 và x  yx y

a  b  2 ab

a bab(với a  0, b  0, a  b)a b( a  1)(a  ab)( a  b)

(a  b)(a a  a)

a 1:1(với a > 0)2a a a  a a  a x y

xy 

xy  1

f) F  : xy

x  y  x  yx

y

x y

g) G 

xy  y

xy  x

xyh) H 

i) I (với a > 0, b  0, a  b)ab

a ba 3  b3

ab( x  y) 2  4 xy

x y(với x  0, y  0, x  y)

(với xy  0, x  y)

(với a  0, b  0, a  b)xy

x y(với x  0, y  0, x  y) x 1

x 1  

x 1 

j) J   : 1 x 1 

x  1 

 x 1x

1   1

2 

k) K  

 :  x  1 x  x  1  x x  1(với x > 0, x  1)

(với x > 0, x  1)18 a 2

a 2 

1 l) L  

 1 a

 a 1 a  2 a  1 m) M x 1

x 22 x

x 2(với a > 0, a  1)25 x

4x(với x  0, x  4)x x y y

 x  y 

n) N  

 xy 

 x y

 x  y 

2(với x  0, y  0, x  y)

2a b b a a a b b   a b 

o) O  : 

 (với a  0, b  0, a  b)

a  b   a  b 

 a b

 2x  1

 x x  1x

p) P  

(với x  0, x  1) x 





 x x  1 x  x  1  x  1 x y

x  y  x  xy

q) Q  

(với x > 0, y > 0, xy  1):

 1  xy

1  xy  1  xy2

x x y y x y y x 

r) R  : x  y (với x  0, y  0, x  y) x y

x  y  x 1

x  1  x x  2x  4 x  8s) S  

(với x > 0, x  4)

 

x

 x  4 x  4 x  4t) T x x  2x  28

x 3 x 4x 4

x 1x 8(với x  0, x  164 x1.77 Cho 16  2x  x 2  9  2x  x 2  1 .

Tính A  16  2x  x 2  9  2x  x 2

1.78 Rút gọn các biểu thức sau:

a)a

a b

với a > 0 và b > 0

 ab  

b

b ab)m

4m  8mx  4mx 2

với m > 0 và x > 181

1  2x  x 21.79 Rút gọn rồi so sánh giá trị của biểu thức sau với 1:1 

a 1

 1

với a > 0 và a  1

M:

a 1 a  2 a 1

a a

1.80 Giải các phương trình sau:

1. a)

b)

c)

d)

2. a)4

9x  45  6

3

15 x  1

25x  25 

 6  x 1

2

9

1

4x  20 

9x  45  x  5  4

3

16 x  16  9x  9  4x  4  16  x  1 .

4x  20  3 5  x 1  x2  x  1b)x 2  4x  4  x  219Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D - Khai phương một thương. C hia các căn thức bậc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×